English version of this page

Kunnskap i skolen (KiS)

KiS var et tverrfakultært forskningsområde ved UiO som ble avsluttet i desember 2015.

Kunnskap i Skolen var et samarbeid mellom fem fakulteter: Det utdanningsvitenskapelige fakultet som er vertsfakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet.

Tre tematiske områder

KiS sine aktiviteter og forskningsfokus konsentrerte seg rundt tre tematiske områder:

1. Realfag i utdanning

Målet med denne tverrvitenskapelige satsingen var å ta opp sentrale spørsmål som hva slags grunnleggende realfaglig kunnskap som bør prioriteres i skolen, hvilke læringsprosesser som sikrer høy kvalitet i elevenes læringsresultater og hvordan forholdene kan legges til rette for at overgangen mellom grunnutdanningen og høyere utdanning i realfagene blir så god som mulig. Innbakt i disse spørsmålene ligger et mål om en bedre integrering av fag og fagdidaktikk i utdanningen av lærere ved UiO, blant annet for å sikre at realfagslærere er oppdatert om nyere forskning om hvordan elever lærer matematikk og naturfag.

2. Språk i utdanning

Målet var å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer utviklingen av språklig kompetanse i en vid betydning av ordet, kunnskap som vil komme UiOs lærerutdanning til gode.

3. Styring, ledelse, og organisering av skolen

Målet var å forstå hvilke konsekvenser som følger av å organisere virksomheten på bestemte måter, hvordan ledelse påvirker den formelle organisering og gjennomføring av nasjonale reformer. Videre er vi interessert i å undersøke spenningen mellom faglig autonomi og administrativ underordning, og slike overordnede rammer for skoleledernes virksomhet som følger av bl.a. forholdet mellom stat og kommune, forholdet mellom rettighet og skjønn, og rollene til institusjoner for klage og tilsyn.

Publisert 12. mai 2016 10:47 - Sist endret 16. jan. 2017 12:23