Om Kultrans

Kultrans var et tverrfakultært forskningsfelt ved UiO i perioden 2009-13, som undersøkte kulturelle endringsprosesser på tvers av fagdisipliner og nasjoner og i et historisk perspektiv. Fire fakulteter bidro til Kultrans: SV, UV, Jus og HF (vertsfakultet).

Den bærende ideen i Kultrans

En tendens innenfor kultur- og samfunnsforskning har lenge vært å betrakte kultur som et system for produksjon av identitet og forskjell. I den senere tid har det imidlertid funnet sted en dreining: I stadig større grad blir kultur betraktet som et åsted for endring, for mangfoldige og komplekse endringsprosesser, som utspiller seg innenfor forskjellige områder, på ulike steder og ofte med ulik hastighet.

Kjennetegnende for slike prosesser er at de overskrider grensene for det som er kjent og felles, faggrenser, nasjonale grenser eller epokeskiller. Som svar på denne utfordringen skal Kultrans drive forskning som er transdisiplinær, transnasjonal og transhistorisk.

Endring finner sted når mennesker, tekster, ting eller begreper krysser grenser. Nye møter og utvekslinger utspiller seg; nye forbindelser og konstellasjoner tar form. Språk endrer seg, tekster leses og brukes på andre måter, lover utformes og utfordres, institusjonelle formasjoner, praksiser og identiteter skifter, kjente objekter antar nye skikkelser.

Endringsdynamikken krever i seg selv en tilpasset forskningsdynamikk som er fleksibel og multiperspektivisk, som setter fokus på det dynamiske samspillet mellom identitet og forskjell, kontinuitet og brudd, tradisjon og innovasjon.

Transformasjoner betyr - kort sagt - endring i flertall. Mens endring synes å forutsette en enhetlig bevegelse, på samme måte som historie, fremskritt eller evolusjon, betegner transformasjoner mangfoldige, forskjellige og ofte kryssende prosesser som må studeres for seg selv og i sin egen rett. I neste omgang er det nødvendig å undersøke hvordan ulike transformasjoner, sosiale, politiske, språklige, vitenskapelige eller kulturelle, griper inn i hverandre. Kultrans vil identifisere og analysere slike prosesser, både med henblikk på deres egendynamikk, deres utvekslinger og deres effekter.

Transdisiplinær. Kultrans driver forskning som går på tvers av disiplinære, faglige og fakultære skillelinjer. At denne forskningen er transdisiplinær, snarere enn interdisiplinær, innebærer at den aktive, bevisste og stadige kryssingen av disiplinære grenser i seg selv blir et viktig tema. Hvilke teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger gjør seg gjeldende i det øyeblikk de innarbeidede grensene mellom fag og disipliner overskrides?

Transnasjonal. Kultrans vil utforske hva som skjer når verden blir kommunikasjons- og handlingsrom, i konkurranse og utveksling med andre politiske, sosiale og geografiske enheter. Heller enn å fokusere på nasjonale sammenhenger og tradisjoner, vil Kultrans drive forskning som har et eksplisitt komparativt og transnasjonalt siktemål. Hovedfokus vil være rettet mot kulturelle transformasjoner som utfordrer etablerte nasjonale identiteter, tradisjoner, lov- og moralsystemer.

Transhistorisk. Et avgjørende bidrag fra Kultrans som tverrfakultært forskningsfelt vil være å tilføre forskningen på globalisering og kulturell transformasjon en tydelig historisk og diakron dimensjon. Under globalisering - som et slags samtidig mantra innenfor human- og samfunnsvitenskap - forstår vi altså ikke en kommunikasjonsteknologisk eller økonomisk begivenhet fra de siste tiårene, men et ubegrenset antall skiftende aktiviteter og prosesser som har funnet sted gjennom flere århundrer, med forskjellige geografiske og institusjonelle utgangspunkt, men med verden som horisont, arena eller formål.

 

Publisert 17. feb. 2009 15:49 - Sist endret 12. feb. 2014 12:26