Mobilitet og kulturell kompleksitet

(Deltemaet er en videreføring av Migrasjon, identitet og språk.)

Den elektroniske revolusjonen og fremveksten av flerkulturalitet og kulturelt mangfold i mange av verdens byer er to sider av samme sak. Forholdet mellom individ, kultur, samfunn og identitet er nå under konstant forhandling og forandring. Både ekskludering og inkludering, renhetssøken og hybridisering, åpenhet og lukkethet er aspekter ved disse prosessene, som må utforskes tverrfaglig.

Deltemaet har som mål å bringe sammen forskere som arbeider med spørsmål knyttet til mobilitet i vid forstand – migrasjon, identitet, språk, flerkulturalitet og kommunikasjon, men også elektroniske nettverk og deterritorialisert kommunikasjon. Den overordnede empiriske innrammingen er kulturelle aspekter ved globalisering, så selv om feltet er tverrfaglig, er det altså forskning på den globale samtiden som står i sentrum.

Globaliseringsprosessene preges av både sentripetale og sentrifugale krefter: Verden blir både større og mindre – mindre på grunn av økt mobilitet og akselerasjon, større fordi den er mer umiddelbart erkjennbar og tilgjengelig for stadig flere mennesker. Med hensyn til gruppefellesskap, og sosiale eller kulturelle identifikasjonsformer, kjennetegnes den globale moderniteten på den ene siden av grensemarkeringer og identitetspolitikk (basert på nasjonalitet, etnisitet, religion osv.), og på den andre siden av økt kontakt, kulturblanding og oppløsning av grenser (noen stikkord er hybriditet og kosmopolitanisme). Forholdet mellom fragmentering og integrasjon i globaliseringens tidsalder kan belyses fra mange synsvinkler og trenger et forum for tverrfaglig dialog ved UiO.

Noen tenkte forskningsområder som vil være relevante for deltemaet, kan for eksempel være:

  • Protestantisk kristendom i møte med lokalt liv i India
  • Endringer i talespråket i vesteuropeiske byer
  • Facebook og teorien om sosial kapital og ‘svake sosiale bånd’
  • Mat som semiotisk ressurs hos diasporabefolkninger
  • Engelsk som globalt kommunikasjonsmedium
  • Nye former for kulturell differensiering blant etnisk norske
  • Trygghet og utrygghet – risikoforståelse i en glokal kontekst

Dette deltemaet het i perioden 2009-2010 Migrasjon, identitet og språk.

 

Thomas Hylland Eriksen var ansvarlig for deltemaet i 2011.