Naturen og det naturlige

Hva er natur? Hva er "det naturlige"? Natur blir ofte forstått som "det der ute" - og som det som ligger fast, eller til grunn - det som kan settes opp mot kultur. På den annen side er våre forestillinger om natur og naturlighet grunnleggende kultur- og tidsspesifikke. Det gjelder både det vi forstår som naturen "der ute" og menneske-naturen. I tillegg er naturen selv en historisk størrelse og dermed også resultat av kulturelle transformasjoner.

De ulike formene for natur vi samhandler med, som livgir og omgir oss, er formet gjennom lovverk og tekniske reguleringer, gjennom avtaler og forskrifter om bruk, gjennom forestillinger om hva som er rett og galt, og gjennom idéer om hva som, for eksempel, bør være standarder for menneskers relasjoner til andre levende vesener. Natur er på en gang det vi setter vår lit til, det vi utforsker i håp om å forbedre kulturen, og samtidig gjenstand for noen av våre mest påtrengende kontroverser:

  • Hvordan forstår vi og forholder oss til globale klimakriser?
  • På hvilken måte blir noen spørsmål globale?
  • Hva kjennetegner de transnasjonale kunnskapssystemene eller de lokale praksisene og institusjonelle formasjonene som har formet og som bidrar til å omforme natur og "det naturlige"?
  • Og hvordan forsker samfunsvitere og humanister på 'natur' uten at det reduseres til et "rent" kulturprodukt?

Gjennom dette deltemaet ønsker vi å invitere til forskning og faglig aktivitet som undersøker spørsmål og problemstilling som disse over. Vår oppgave er dermed selvsagt ikke å svare på hva natur eller det naturlige er, men å undersøke kritisk, så vel som refleksivt, natur-transformasjoner.

For å få til dette er en faglig tilnærming og samarbeid mellom kultur- og samfunnsfagene avgjørende. Det samme gjelder kombinasjonen av historiske og samtidsorienterte studier, og kombinasjonen av nære praksisorienterte og mer overgripende institusjonelle studier.

Vi ønsker både å synliggjøre og forsterke tverrfaglige og tverrfakultære samarbeidsprosjekter som allerede finnes på dette forskningsområdet - så vel som å initiere til nye. Det vil samtidig være et mål å styrke tverrfaglig samarbeid omkring dette temaet som strekker seg utover Universitetet i Oslo.

Bloggen "Nature and the Natural". Sist oppdatert i 2009.

Kristin Asdal er ansvarlig for dette temaet.