Rett og politikk i det globale

(Deltemaet er en videreføring av Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier).

Rettslig og politisk kommunikasjon og institusjoner har hatt helt sentrale legitimitetsbærende funksjoner i de moderne samfunn knyttet til å utvikle felles rettslige normer, ta bindende kollektive beslutninger, løse konflikter og til utøvelsen av politisk makt. De har formulert og formidlet sosial mening, verdier og politisk makt på tvers av hele samfunnet, og de har samtidig vært basert på grunnleggende verdier om demokrati, rettssikkerhet og grunnleggende frihetsrettigheter og derved blitt oppfattet som legitime.

I modernitetens ”klassiske” periode har de rettslige og politiske kommunikasjoner og institusjoner vært tett knyttet til nasjonalstatens rammer og derved til en avgrenset historisk, sosial og kulturell referanseramme. I dag preges rettslige og politiske prosesser i en stadig økende grad av inter- og transnasjonale prosesser, og av at mange problemer må løses på tvers av nasjonale grenser.

Rettslige og politiske prosesser og institusjoner er derfor for tiden en del av omfattende endringer i samfunnet som kan ha stor betydning for sosial integrasjon, tillit, effektivitet, utøvelse av makt og opplevelse av legitimitet i samfunnet. Innenfor Kultrans skal vi se nærmere på disse problemstillingene og på behovet for ny politisk og rettslig teori i det transnasjonale og globale samfunn:

  • Gjennom de siste vel seksti år har inter-, over og transnasjonale prosesser og institusjoner har fått en stadig økende betydning for utviklingen av rett og politikk og av rettslige og politiske institusjoner både på lokale og internasjonale nivå i utformingen av rettslige normer og som deltakere og premissleverandører i de politiske prosesser. Det er skapt et betydelig antall internasjonale organisasjoner og domstoler.
  • Samtidig har den økonomiske, teknologiske og kulturelle mer globale utviklingen bidratt både til å endre premissene for de rettslige og politiske institusjonene og bidratt med egne globale og transnasjonale dynamikker, prosesser og institusjoner som supplerer, overskrider og endrer de tradisjonelle politiske og rettslige prosesser.
  • Den økonomiske og teknologiske utviklingen innebærer også at mange av de faktiske problemer som rettslige og politiske prosesser skal bidra til å løse er av transnasjonal karakter og derfor må løses på tvers av lokale og nasjonalstatlige grenser.
  • Menneskerettighetenes universelle karakter og mulighetene til å reise i dag bidrar også til at grunnleggende verdispørsmål om menneskelig verdighet og rettferdighet må håndteres gjennom internasjonale og transnasjonale prosesser.
  • Politiske og rettslige institusjoner og beslutningsprosesser må derved håndtere en ny form for kompleksitet på mange nivåer, i innhold, i prosess og med hensyn til legitimitet. De økonomiske, teknologiske og kulturelle globaliseringsprosessene bidrar til å endre både hva som oppfattes som legitime og rettferdige normer og politiske beslutninger, og hva slags utrednings- og beslutningsprosesser som oppfattes som legitime. Inter- og transnasjonale beslutningsprosesser må forholde seg til en langt mer heterogen og kompleks faktisk og verdimessig referanseramme. Inter- og transnasjonale prosesser griper også mer inn i hverandre og har uklare grenseflater.

Det skapes stadig nye inter-, over- og transnasjonale institusjoner og prosesser som endringer betingelsene for rett og politikk og for hvordan rettslige og politiske beslutninger oppfattes. Det er et stort behov for å analysere de endringer som globalisering og nye inter- og transnasjonale prosesser innebærer. I Kultrans vil vi bidra til dette gjennom konkrete analyser av ulike politiske og rettslige felt og bestemte institusjoner og relasjoner ved bruk av rettssosiologisk, samfunnsvitenskapelig, filosofisk og rettslig metode.

 

Deltemaet het i perioden 2009-2010 Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier.

 

Fra april 2010 var Inger Johanne Sand ansvarlig for deltemaet.