Workshop i tre deler: Seminar- og gruppeundervisning

Seminar- og gruppeundervisning er potensielt en avgjørende arena for læring og faglig-sosial tilhørighet for studenter. LINK tilbyr derfor en felles workshop og opplæringsserie for emne-/fagansvarlige, studieadministrasjon og seminarledere/gruppelærere. Vi vil ha et særskilt fokus på oppgaver og aktiviteter som er egnet for seminar- og gruppeundervisning samt på digital/hybrid seminar-/gruppeundervisning.

Tilbudet er rettet mot dere som har seminar-/gruppeundervisning for første gang våren 2021, dere som har en etablert praksis med seminar-/gruppeundervisning, men ønsker å videreutvikle egen praksis og kompetanse, og dere som planlegger seminarundervisning fra høsten 2021.   

Fagansvarlige kan bruke dette som utviklingsarbeid i den 50 timers kursmodulen ‘Eget pedagogisk utviklingsarbeid’ som kreves for universitetspedagogisk basiskompetanse.

Hvorfor seminar-/gruppeundervisning?

I undervisning i mindre grupper kan studentene ta kunnskap aktivt i bruk, prøve og feile, og utforske faglige og profesjonelle problemstillinger sammen med medstudenter og gruppelærer/seminarleder. I slik undervisning får studenten øvet seg på å ta i bruk fagterminologi og artikulere sin faglige forståelse, og de får mulighet til å stille spørsmål og til å få tilbakemelding. Forskning på læring i høyere utdanning viser tydelig at dette er avgjørende faktorer for læring, motivasjon, tilhørighet, frafall og gjennomføring, og ikke minst for at studentene kan overføre det de lærer i utdanningen til nye kontekster i studier, arbeidsliv og samfunnsliv.  

Hvorfor skal fagansvarlig og studieadministrasjonen delta?

For at seminar-/gruppeundervisningen skal fungere godt er det nødvendig med faglig og administrativ koordinering og samarbeid, i tillegg til opplæring og oppfølging av seminarledere/gruppelærere. Derfor inviterer vi til en workshop der dere får mulighet til å jobbe sammen for å integrere seminarundervisningen i emnet, tydeliggjøre ansvar og oppgaver, og utvikle en omforent forståelse av form og hensikt med arbeidet i gruppene. Dersom dere etter workshopen ønsker videre samarbeid med LINK skal vi forsøke å få det til.

Samlingene  

Det er lagt opp til noe forarbeid før samlingene.

1. samling: 22.01 Kl. 09.15-1300

Fokus for denne samlingen er seminar-/gruppeundervisningens rolle for studentenes læring. Vi skal jobbe med sammenhengen mellom seminar-/gruppeundervisningen og andre aktiviteter i emnet, slik som forelesninger, arbeidskrav, vurdering og eksamen, og med hvilke typer oppgaver og aktiviteter som kan være fruktbare i seminar-/gruppeundervisning.  

2. samling: 26.01 Kl. 09.15-12.00

Denne samlingen er eksklusivt for seminarledere/gruppelærere. Fokus for samlingen er rollen som seminarleder/gruppelærer, hvordan skape et godt læringsmiljø, hvordan lede og støtte arbeid i grupper og hvordan gi tilbakemelding til studentene. Vi fokuserer på digitale arenaer og verktøy.  

3. samling: 02.02 Kl. 09.15-12.00

I denne samlingen møtes alle igjen for å tematisere forventninger, roller, ansvarsfordeling og møtepunkter underveis i semesteret. Vi jobber videre med å utforme oppgaver og aktiviteter for seminarene, slik at alle er godt forberedt for den undervisningen de skal lede. 

Den første og siste samlingen er for fagansvarlige (og gjerne også andre undervisere), studieadministrasjon og læringsassistenter. Den andre samlingen er kun for seminarledere/gruppelærere. 

Vi deler inn i ulike parallelle spor basert på interesser og behov. 

Påmelding

https://nettskjema.no/a/178248

Påmelding til workshopserien skjer gruppevis. Den som melder på gruppen legger inn en oversikt over deltakerne. Oversikten skal inneholde navn, epost og stillingsbetegnelse. Påmeldingen er bindende og det er et begrenset antall grupper som får plass.

Frist for påmelding er 13.januar. Forberedelsesoppgaver og lenker til zoom-rom vil bli tilsendt etter at fristen har gått ut.

Har du spørsmål knyttet til seminarrekken - kontakt Ester Fremstad på ester.fremstad@iped.uio.no

Publisert 17. des. 2020 10:15 - Sist endret 30. apr. 2021 14:39