Pedagogical use of Canvas

I 2017 besluttet Universitetet i Oslo å implementere Canvas som eneste digital læringsplattform (LMS).  Canvas er en kompleks læringsplattform, som tilbyr flere forskjellige funksjonaliteter som kan støtte undervisnings- og læringsaktiviteter. Underviserne står fritt til å velge hvordan disse brukes i eget emne.

Forsidebilde

Vårsemesteret 2018 organiserte UiO en pilotperiode med 110 kurs. Utdanningsvitenskapelig Fakultet deltok med 9 pilotkurs, der flere lærere designet og prøvde ut sine emner i Canvas. Denne rapportens formål er å gi en oversikt over god pedagogisk bruk av Canvas i pilotkursene på UV-fakultetet i vårsemesteret 2018, og å gi en oversikt over hvilke muligheter Canvas tilbyr for å utvikle kursopplegg som støtter studentenes læring. Rapporten forsøker å synliggjøre variasjon i bruk av funksjonaliteter i emner med ulike formål, struktur og opplegg. Samtidig påpeker rapporten hvordan disse funksjonalitetene (kan) brukes til å støtte forskjellige aspekter av studentenes læringsaktivitet, f. eks. arbeid med pensum, samarbeidslæring, refleksjon og organisering av kurs- og studieaktiviteter. Til slutt drøfter rapporten disse eksemplene i lys av prinsipper for læring og bruk/design av digital teknologi, som anses viktig i arbeid med utvikling av kursopplegg, undervisning og læring inne digitale omgivelser.

Eksemplene og prinsippene som fremheves i denne rapporten kan brukes som inspirasjon i arbeidet med implementering av Canvas i emner på UiO fra høstsemesteret 2018.