Støtte til fakultetene

Hvert fakultet har en pott med timer hos LINK som kan benyttes til ulike former for støtte. Hva konkret som disse timene skal benyttes til er noe som avtales mellom fakultetet og LINK.  

Ny ordning fra høst 2019

Fra og med høstsemesteret 2019 skjer det en omlegging av støtten LINK gir til fakultetene. Hvert fakultet disponerer, basert på sin størrelse, et gitt antall timer støtte fra LINK. Denne timepotten kan benyttes fra starten av høstsemesteret til slutten av vårsemesteret. Formen for støtte vil typisk være innenfor de tjenestene LINK tilbyr. Endringen fra tidligere består i at antall timer pr. fakultet har økt samtidig som timene kan tas ut i et bredere spekter av tjenester fra LINK.  

Formålet med denne ordningen er at fakultetsledelsen i større grad kan rette LINKs støtte inn mot satsinger av strategisk viktighet for fakultetet. Fakultetsledelsen kan således bestille støtte direkte fra LINK gjennom henvendelser til post@link.uio.no. Ordningen med fakultære kontaktpersoner hos LINK er dermed avviklet. Dette betyr derimot ikke at all kommunikasjon med LINK må gå gjennom fakultetsledelsen. LINK mottar mange henvendelser direkte fra fagmiljøer som ønsker vår bistand. Vi ser gjerne at dette fortsatt skal være mulig, men for henvendelser vi ser vil kreve en større grad av involvering fra LINKs side vil vi på et tidlig tidspunkt i sonderingene med fagmiljøer be om at initiativet sjekkes ut med fakultetsledelsen (studiedekan) hvorvidt fakultetet ønsker å benytte seg av sine avmålte timer til dette formålet.

Siden fleksibilitet også er viktig forbeholder LINK seg mulighetene for å holde av en liten del av potten (anslagsvis 50 timer pr. fakultet) til mindre aktiviteter som ikke skal behøve avklaring hos fakultetsledelsen. Eksempler på slike aktiviteter kan være å holde innlegg på internseminarer, delta på møter, gi innspill/vurderinger av prosesser (f.eks. prosjektsøknader, undervisningsopplegg og sensorveiledninger) etc.