Støtte til fakultetene

Hvert fakultet har en pott med timer hos LINK som kan benyttes til ulike former for støtte.

Formål

Formålet med denne ordningen er at fakultetsledelsen i større grad kan rette LINKs støtte inn mot satsinger av strategisk viktighet for fakultetet. Hva konkret som disse timene skal benyttes til er noe som avtales mellom fakultetet og LINK.  

Slik fungerer det

  • LINK avtaler enkeltvise møter med studiedekanene hvert semester. Her kan bruk av timepotten avtales.
  • Andre personer ved fakultetene kan henvende seg til LINK for forespørsler om støtte. Vi avtaler så et møte for å finne ut av hvordan vi kan samarbeide og om hva. Vi forsøker sammen å estimere timebruk som deretter må godkjennes av studiedekanen, se forøvrig punktet under. Merk deg at enkelte fakulteter har egne ordninger for hvordan man får godkjent støtte.
  • LINK forbeholder seg mulighetene for å holde av en liten del av potten, anslagsvis 50 timer per fakultet, til mindre aktiviteter som ikke skal behøve avklaring hos fakultetsledelsen. Eksempler på slike aktiviteter kan være å holde innlegg på internseminarer, delta på møter, gi innspill/vurderinger av prosesser i for eksempel prosjektsøknader, undervisningsopplegg og sensorveiledninger.