English version of this page

Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet

Språk, opptakskrav, søknadsfrist og omfang

 • Kurset går parallelt på norsk og engelsk høsten 2021
 • Fra våren 2022 holdes kurset kun på engelsk
 • Fellesdelen må være påbegynt og helst gjennomført før du tar kurset. Kun for deg som er UiO ansatt. 
 • 50 timer fordelt på en 3 timers oppstartssamling med et gruppevis veiledningstreff underveis og en 2 timers avslutningssamling
 • Kurset er forbeholdt kun UiO-ansatte

Samlingsdatoer 2022

Tema: Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet. 
Kurset går på engelsk

Arbeid mellom samlingene

 • du skal – med utgangspunkt i en lokal kvalitetsutfordring eller et utviklingsbehov – gjøre analyser,
   igangsette tiltak, prøve ut nye praksiser eller utforme beslutningsunderlag som kan bidra til lokal kvalitetsutvikling
 • du kan arbeide enkeltvis eller i grupper; enten sammen med andre kursdeltakere eller med andre kolleger 
 • det er også mulig å knytte seg til pågående utviklingsarbeid som skjer i eget fagmiljøarbeidet som skal dokumenteres i et notat på 2 sider. 

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.
 

 Logg på Canvas 

Hvorfor dette kurset?

Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet gir deg mulighet til å engasjere deg i konkret utviklingsarbeid knyttet til utdanning eller veiledning ved det emne/studieprogram/institutt/fakultet du er tilknyttet. Hovedformålet med kurset er at du skal

 • få bruke og videreutvikle din fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom deltakelse i praktisk utviklingsarbeid
 • bidra til pedagogiske utviklingsarbeid ved egen enhet gjennom prosjekter som gagner et større fagfellesskap
 • bli bedre kjent med kollektive satsingsområder og strukturer for utdanningsrettet utviklingsarbeid ved egen enhet
 • høste erfaring med hvordan utdanningsfaglig kompetanse kan dokumenteres i forbindelse med egen karriereutvikling

På dette kurset vil vi arbeide med

 • prosjekter og temaer som oppfattes som sentrale og relevante ved eget miljø/studieprogram/institutt/fakultet
 • eksempler på tematikker som kan være aktuelle er; bedre faglig integrering av studenter, studentaktivisering, styrket forskningstilknytning i studiene, frafall og sosial integrering av studenter, styrket kopling til arbeidsliv og praksisfeltet, faglige 
  tilbakemeldinger til studenter, eksamensformer og vurdering, kollegaveiledning, nye undervisningsformer, integrering av ny teknologi i undervisning og i studenters læring, behov for endringer program- og emneutforming, etc.
 • deltakerne forutsettes å utforme sitt prosjekt i tett dialog med eget fagmiljø/studieprogram/institutt/fakultet

Organisering

Kurset bruker Canvas som plattform.

 1. Forberedelse. Før første samling må alle deltakerne ha tatt kontakt med eget fagmiljø/studieprogram/institutt/fakultet for å identifisere mulige prosjekter. Ofte vil det være naturlig å kontakte studieleder/utdanningsleder. Spørsmål om aktuelle prosjekter og prosjektideer kan også rettes til kursleder Ester Fremstad. LINK har også egne utviklingsprosjekter som det kan være aktuelt å kople seg til dersom du ikke finner et passende prosjekt på egen enhet.
 2. Oppstartssamling (3 timer). Formålet med denne samlingen er å utforme, avgrense og konkretisere innholdet i utviklingsarbeidet, samt diskutere muligheter og utfordringer i utviklingsarbeidet.
 3. Pedagogisk utviklingsarbeid. Deltakerne jobber med pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet. Omfanget på dette arbeidet skal være 50 timer til sammen inklusive oppstarts- og avslutningssamling. Arbeidet utføres normalt i løpet av et semester.
 4. Veiledningsmøte underveis. Basert på deltakernes interesser og behov setter vi opp et veiledningsmøte underveis i semesteret der deltakerne gruppevis kan jobbe med og få veiledning på spesifikke spørsmål (for eksempel bruk av teknologi, formulering av gode eksamensoppgaver, videreutvikling av lærings- og tilbakemeldingsaktiviteter, eller hvordan evaluere og dokumentere utviklingsarbeidet).
 5. Refleksjonsnotat. Innen oppgitt frist leverer deltakerne et kort notat (2 sider) der de redegjør for arbeidet og diskuterer hvordan arbeidet har bidratt til videreutvikling av utdanningskvalitet, samt eventuelle utfordringer man har møtt i arbeidet. Notatet skal ha en utforming som gjør det egnet til senere dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse.
 6. Avslutningssamling (2 timer). Samlingen er viet erfaringsdeling fra utviklingsarbeidet, samt hvordan arbeidet kan videreføres.

Påmelding

Våren 2022

Søknadsfrist: 15.12.2021

Opptaket er avsluttet