Rutine for medlemskontroll av studentforeninger ved UiO

Hvorfor medlemskontroll?

Formålet med UiOs medlemskontroll er å kunne kontrollere om studentforeninger oppfyller kriteriene for å være studentforening etter «Reglement for godkjenning av studentforeninger ved UiO».  

Hvem kan be om medlemskontroll?

Seksjon for studiekvalitet (SK) foretar medlemskontroll av studentforeninger ved UiO.

Ved tvil om en studentforening oppfyller «Reglement for godkjenning av studentforeninger ved UiO», kan SK og SiO Foreninger be en studentforening fremlegge liste over medlemmer for kontroll for SK.

I forbindelse med søknad om lån av UiOs lokaler kan Eiendomsavdelingen, ved tvil om studentforeningen oppfyller «Reglement for godkjenning av studentforeninger ved UiO» og dermed vilkårene for lån av lokaler, be SK foreta medlemskontroll av foreningen.

Hvordan foregår medlemskontroll?

  • Medlemskontroll foretas etter frist for å registrere seg og betale semesteravgift ved UiO er utløpt for inneværende semester (dvs. 1. september og 1. februar).
  • Informasjon om medlemskontroll sendes studentforeningen på epost.
  • Dersom en studentforening blir bedt om å gjennomføre medlemskontroll, skal navneliste over studentforeningens medlemmer med studentnummer oversendes til avtalt saksbehandler i SK.
  • Medlemslister til studentforeninger som kan avdekke sensitive personopplysninger skal sendes i posten. Dette kan f.eks. gjelde livssyn, etnisk bakgrunn, politisk ståsted, seksuell legning, medlemskap i fagforeninger eller personlige helseforhold, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8. og forvaltningsloven § 13 første ledd nr.1.
  • I særlige tilfeller kan SK kontakte personer på medlemslisten for å få bekreftet medlemskap i foreningen.
  • Kontrollen foretas på bakgrunn av det antall medlemmer foreningen har oppgitt.
  • Dersom det er stort avvik mellom foreningens registrerte opplysninger og resultatet av kontrollen, skal foreningen få mulighet til å forklare seg.
  • SK avgjør om studentforeningen oppfyller aktuelle kriterier i gjeldende sak, på bakgrunn av kontrollrapporten fra DIG.
  • Navn på medlemmer sladdes før medlemslister og kontrollrapport arkiveres.
Publisert 26. apr. 2017 13:11 - Sist endret 28. feb. 2020 13:08