Universitetet i Oslo beklager

På vegne av Universitetet i Oslo beklager vi på det sterkeste at ansatte ved UiO har opplevd rasistisk eller seksuell trakassering.

English version below

Vi kan ikke endre fortiden, men la en ting være helt klart: UiO aksepterer ikke trakassering i noen form, være seg på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell legning, funksjonsnedsettelse eller andre forhold.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i en spesifikk sak nylig konkludert med at Universitetet i Oslo har handlet i strid med diskrimineringsloven, på bakgrunn av at UiO «ikke i tilstrekkelig grad har oppfylt sin plikt til å søke å hindre og forebygge trakassering». Dette tar vi på det aller største alvor. Vi er svært lei oss for at ansatte ved UiO har opplevd trakassering. Vi beklager også at UiO ikke i tilstrekkelig grad har tatt grep for å stoppe dette.

UiO skal være et godt sted å være, for alle studenter og for alle ansatte. Hvis ansatte eller studenter kommer med trakasserende eller nedverdigende utsagn, eller på andre måter trakasserer kolleger eller medstudenter, skal dette tas tak i. Trakasserende utsagn, av seksuell, rasistisk eller annen karakter, kan i ytterste konsekvens gi grunnlag for oppsigelse.

Alle ledere, i hele organisasjonen, har ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø. Fra universitetsledelsen vil vi formidle svært tydelig at det er et lederansvar å umiddelbart handle dersom det oppstår situasjoner hvor noen opplever trakassering ved UiO.

Alle studenter og ansatte oppfordres til å bruke si-fra-systemet.

Med hilsen

Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Denne uttalelsen er sendt alle ansatte ved UiO 23. november


An apology on behalf of the University of Oslo

On behalf of the University of Oslo, we apologize to employees that have experienced racist or sexual harassment.

We cannot change the past, but let one thing be clear: UiO does not accept harassment in any form, whether it is based on skin color, ethnicity, gender, sexual orientation or disability.

The equality and anti-discrimination ombudsman has recently concluded that the University of Oslo has failed to follow discrimination law, on the grounds that UiO has insufficiently fulfilled its duty to prevent harassment of an employee.  We take the Ombudsman’s conclusion with the utmost seriousness. We are very sorry that employees at UiO have experienced harassment. We also apologize for the fact that UiO has not done enough to stop the harassment.

UiO should be a good place to work and study – for all students and all employees. If any employee or student uses harassing or degrading language, or in other ways harasses colleagues or fellow students, this must be stopped. Harassing statements can, as an ultimate consequence, provide grounds for termination of employment at UiO.

All managers, throughout the university, are responsible for ensuring a good work environment. From the university management we will convey very clearly that it is a manager’s responsibility to act immediately if someone is experiencing harassment at UiO.

All students and employees are encouraged to use the Speak up-system

With best regards,

Rector Svein Stølen and University Director Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Publisert 23. nov. 2017 16:15 - Sist endret 24. nov. 2017 11:02