Følg Universitetsstyremøtet direkte

Universitetsstyremøtet tirsdag 5. desember kl. 10:00 streames direkte fra Professorboligen i sentrum. Møtet kan du følge her.

Hør opptak av styremøtet her. Vi gjør oppmerksom på at deler av møtet er lukket. Det er kun sakene til behandling i åpent møte som overføres.

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Erfaringer fra tidligere styreperioder ved Idar Kreutzer og Erling Sverdrup Sandmo


Diskusjonssaker


D-SAK 1 UiO: Livsvitenskap – status, organisering og veien videre

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2018

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2018.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Arbeid med høringsuttalelser ved UiO

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Bygg, drift og risiko

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og oppfølging av styrets vedtak i saken

Saksnr. 2017/11924

Saksdokumenter:


O-SAK 4 UiOs arbeid med seksuell trakassering

Saksnr.

Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg (legges ut onsdag 29. november)


Ordinære saker


V-SAK 4 Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Alternativ 1:
Universitetsstyret vedtar at dekan ved Det medisinske fakultet ansettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år.

Universitetsstyret støtter ikke forslaget om at leder av fakultetsstyret skal oppnevnes blant de eksterne styremedlemmene, da dette er i strid med UiOs reglement.

Alternativ 2:
Universitetsstyret vedtar at dekan ved Det medisinske fakultet skal velges også for perioden 1.1.2019-31.12.2022.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 5 Eierstyring – oversikt over UiOs eierinteresser 2017

Saksnr. 2008/2624

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO

Saksnr.

Forslag til vedtak:

a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO.

b) For utdanninger hvor det etter universitets- og høyskoleloven skal foregå skikkethetsvurdering, gis fakultetet selv fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tråd med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener vedtas i tråd med forslaget.

c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra nåværende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Endring av mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget ved Universitetet i Oslo for å tilpasse dette til ny forskningsetikklov

Saksnr. 2017/13286

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til endret mandat for Forskningsetisk utvalg/Redelighetsutvalget.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


  O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2018

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


   O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

   Saksnr. 2008/3197

   Saksdokumenter:


   Publisert 28. nov. 2017 19:37 - Sist endret 1. feb. 2018 19:43