SHoT 2018: Studentene forteller om helse og trivsel

I dag kom resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). De bekrefter noen kjente problemer, men avdekker også nye utfordringer. 

forside shot-rapport for UiO
Forsiden på UiO-rapporten fra SHoT-undersøkelsen 2018.

Flertallet av studentene ved UiO har det bra. De er fysisk friske, de føler seg godt tatt i mot på studieprogrammene. De er også fornøyd med Oslo som studieby.

Men det er også en stor andel studenter som sliter psykisk. På landsbasis har trenden gått i negativ retning fra 2014 og fram til i dag, en utvikling som også gjelder for UiO-studentene.

Resultatene viser at 30 prosent av UiO-studentene har psykiske plager. 17 prosent har alvorlige psykiske symptomer og 13 prosent alvorlige og mange symptomer.

– Ungdata viser at elever på ungdoms- og videregående skole også melder om flere psykiske plager enn tidligere. Funnene i SHoT der psykiske plager er økende speiler muligens en trend vi finner blant de unge i befolkningen, sier prorektor ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo.

Blant annet rapporterte 12,9% av ungdomsskoleelevene i 2016 at de er mye plaget av depressive symptomer. Tallene øker hos videregående elever.

Se tall på landsbasis for psykiske helseplager blant ungdomsskole- og videregående elever.

(www.ungdata.no)

– Vi har aldri gjort mer!

prorektor Gro B. Mo
Prorektor Gro Bjørnerud Mo vil gjøre alt hun kan for å følge opp studentene på UiO, og tar med seg SHoT-resultatene inn i arbeidet videre. Foto: Morten Kanne-Hansen / UiO

– Vi må gjøre alt vi kan for å følge opp studentene på UiO, sier Mo, og legger til at UiO gjør mer enn noen gang for at studentene skal møte et trygt og inkluderende læringsmiljø.

– Vi har jobbet målrettet med studiestart i mange år. SHOt ser ut til å vise at en ekstra innsats for å bedre mottak av nye studenter har gitt resultater, sier Mo, og sikter blant annet til at tilfredsheten med mottak på studieprogrammene har gått opp siden sist, fra 81 til 84 prosent.

– Likevel er flere studenter ensomme og de melder om at de sliter mer psykisk enn før. Vi må gå nøye gjennom våre egne resultater. Jeg tror vi alltid kan gjøre mer, men først og fremst må vi stille oss selv spørsmålet, hva kan vi gjøre annerledes?

Oppfølgingen av SHoT vil skje i dialog med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). SiO skal blant annet legge frem UiOs resultater for utdanningskomiteen den 18 september.

– Vi samarbeider tett med vår studentsamskipnad SiO om behandlingstilbud og forebyggende arbeid. Vi er glad for at Norges største fastlegeordning skal tilbake til nye lokaler på Blindern i februar 2019.

Leder for Studentparlamentet på UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen, oppfordrer universitetet og SiO til å brette opp ermene:

– Majoriteten av studentene har det bra. Men det er svært trist å se at antall studenter som opplever å ha psykiske plager øker fra 2014 til 2018. Vi må også ta den dramatiske økningen i studenter som føler seg ensomme, på alvor, sier hun

– For å klare å gjøre noe med dette må vi fortsette å intensivere arbeidet mot å ha et inkluderende universitet for alle studenter, uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet og nasjonalitet. Universitetet og samskipnaden har et særlig ansvar for at studentene skal ha det bedre, sier lederen for Studentparlamentet.

Seksuell trakassering er en utfordring

Nytt i årets SHoT-undersøkelse er at spørsmål om seksuell trakassering er tatt med i spørsmålsbatteriet.

Svarene fra studentene viser at dette er aktuell problemstilling også på UiO. 28 prosent av UiOs studenter har blitt utsatt for seksuell trakassering.

SHoT-tallene viser at de aller fleste hendelsene skjer utenfor utdanningsinstitusjonen (omlag 80 prosent av hendelsene). Likevel er det grunn til å tro at seksuell trakassering finner sted også på UiO, både mellom studenter og i noen tilfeller er studenter utsatt for trakassering fra ansatte.

– Alle former for seksuell trakassering er uakseptabelt, og vi har allerede satt igang mange tiltak for å forebygge at dette skjer, sier Mo.

Se rektorblogg fra 11. juni for status for arbeidet mot seksuell trakassering ved UiO.

Lar være å si fra

Studentombudet ved UiO, Marianne Høva Rustberggard er opptatt av å gi studentene et trygt rom for åpen tale. Foto: Anders Lien / UiO

SHoT-tallene samsvarer ikke med tall fra UiOs varslingssystem for studenter: "Si fra" .

Studentombudet ved Universitetet i Oslo, Marianne Høva Rustberggard, tror at en del av forklaringen på UiOs tall kan være at det skjer en underrapportering. Studenter er usikre på hvilke saker som hører inn under universitetets ansvar å løse. og dermed kan falle ned på å la være å varsle.

– Det oppleves for noen som å sladre til en ansatt om hans eller hennes kollega, ved å varsle i UiOs Si fra-system, sier Rustberggard.

– Studentene er også usikre på graden av anonymitet når de varsler, sier hun. Noen frykter represalier.

 

Praktiserer utvidet taushetsplikt

Rustberggard har jobbet som studentombud ved UIO siden 2012. Hun har praktisert en utvidet taushetsplikt lenge – studentene som kommer til henne skal vite at hun ikke bringer ting videre:

– De trenger ofte å snakke konfidensielt med noen om situasjonen sin før de eventuelt bestemmer seg for å gå til det skrittet å ta saken videre, er erfaringen hennes.

Prinsippet om utvidet taushetsplikt støttes også politisk. I et forslag fra Kunnskapsdepartementet som er sendt ut på høring. Forslaget går blant annet ut på å lovfeste at alle studenter skal ha tilgang på studentombud, og også tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering.

UiO var først ute av alle universitetene i Norge med Si-Fra system og Studentombud .

– Det er veldig bra at studentombud nå lovfestes, slik at alle studenter har mulighet til å få veiledning og støtte i vanskelige saker, og får mulighet til å diskutere saker konfidensielt med noen, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Fornøyd med Oslo som studentby

Oslo skårer bra som studentby. Her er tallene i institusjonsrapporten oppgitt i poeng fra 1-100. På følgende punkter er UiO-studentene mer fornøyd enn landsgjennomsnittet:

  • kulturtilbudet (UiO: 81 poeng mot landsgjennomsnittet: 72 poeng),
  • utelivstilbudet (UiO: 73 poeng mot landsgjennomsnittet: 69 poeng),
  • helsetilbudet (UiO: 76 poeng mot landsgjennomsnittet: 70 poeng), og
  • kollektivtilbudet (UiO: 80 poeng mot landsgjennomsnittet: 63 poeng)

Vi skårer lavere enn landsgjennomsnittet på tilfredshet med:

  • studentmiljøet (UiO: 61 poeng mot landsgjennomsnittet: 68 poeng), og
  • boligtilbud (UiO: 50 poeng mot landsgjennomsnittet: 56 poeng).

UiO studenter er faglig engasjerte

faddere avbildet bakfra.
Fadderne ved UiO har blitt kurset i grensesetting og varslingsrutiner. Foto: UiO

Det er høyere andel studenter ved UiO som deltar i fadderordningen ved studiestart. 83 prosent på UiO mot 81 prosent nasjonalt. UiOs studenter er også i større grad involvert i organisert frivillig studentvirksomhet, spesielt faglige foreninger hvor 26 prosent på UiO oppgir å vært engasjert i en faglig forening, mot 17 prosent på landsbasis.

Tall fra UiOs årlige søkerundersøkelse viser at studenter søker seg til UiO primært ut fra sterk faglig motivasjon, og de fortsetter altså også sitt faglige engasjement utenfor selve studiesituasjonen.

Hva skjer videre?

Oppfølgingen av SHoT står allerede på agendaen for neste møte i utdanningskomiteen (18. september), hvor alle fakulteter og studenttillitsvalgte er representert. UiO har også satt igang en storstilt utdanningssatsing. Resultatene fra SHoT vil danne grunnlag for videre oppfølgning i denne satsingen.

– Det er mange utfordringer vi må ta tak i, vi må ikke glemme de positive resultatene heller. Vi må se både på det som fungerer og det som fungerer mindre bra, sier Mo, og understreker at det må graves mer i SHoT-tallene:

– På stående fot kjenner vi ikke alle detaljene i våre resultater, men vi kommer til å søke om tilgang til rådataene, så vi kan utnytte oss best mulig av den omfattende kunnskapsinnhentingen som er gjort.

Les også:

Kilder

Publisert 5. sep. 2018 11:15 - Sist endret 29. okt. 2018 09:07