Rekorduttelling for UiO: fem nye ERC Consolidator Grants

"Nok en gang viser de sterke forskningsmiljøene ved UiO at de gjør det godt i konkurransen om å få de prestisjefylte tildelingene fra Det europeiske forskningsrådet." Det er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs reaksjon på at UiO er tildelt fem av åtte ERC Consolidator Grants til norske institusjoner i 2019.

 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, logo, merke.

UiO mottar fem nye ERC Consolidator Grants. 

I dag ble det klart hvilke institusjoner som tildeles Consolidator Grants fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). UiO får fem av totalt åtte tildelinger til norske institusjoner, og dermed sitt beste resultat noen gang.

Dette er svært gode nyheter, og jeg vil gratulerer alle fem prosjektledere! Jeg er spesielt fornøyd med at tildelingene reflekterer UiO som et svært sterkt breddeuniversitet, med fem tildelinger til fem forskjellige fakultet. Det er også gøy å se at stadig flere yngre forskere og kvinnelige forskere søker og lykkes. ERC-tildelingene henger svært høyt, og at UiO nå har fått en «all time high»-uttelling forteller meg at vi har fremragende forskere som lykkes, og som får god hjelp fra forskningsadministrasjonen hos oss, sier rektor Svein Stølen.

Høy suksessrate for UiO

UiO hadde i alt 21 søknader til utlysningen.  Av disse gikk ni videre til runde 2 og intervju i Brussel, og til slutt var det altså fem søkere fra UiO som gikk hele veien til innvilget prosjekt. De fem fordeler seg på Social Sciences and Humanities med tre prosjekter, ett innen Life Science det siste innen Physics and Engineering. Med årets fem tildelinger av ERC Consolidator Grants overgår UiO fjorårets svært gode resultater med fire tildelinger, og suksessraten er nå nær 24 prosent.

Det å dyrke frem flere fremragende fagmiljøet et av målene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og nok en gang viser de sterke forskningsmiljøene ved UiO at de gjør det godt i konkurransen om å få de prestisjefylte tildelingene fra Det europeiske forskningsrådet. Det er særlig bredden i prosjektene som imponerer denne gangen og jeg vil gratulere UiO med fem nye ERC-grants, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).   

I Horisont 2020 (2014 til 2020) har UiO til nå fått totalt 39 ERC Grants: nitten Starting Grants, femten Consolidator Grants, tre Advanced Grants og to Synergy Grants.

I FP7 (2007-2014) fikk UiO totalt 25 ERC Grants: ti Starting Grants, ett ERC Consolidator Grant og fjorten Advanced Grants.

Dette er de nye ERC Consolidator Grant-prosjektene ved UiO

Professor II, Johanna Olweus, mottar ERC Consolidator Grant. Foto: UiO

Professor II Johanna Olweus (Det medisinske fakultet) mottar støtte til prosjektet «Outsourcing cancer immunity to healthy donors»

Dette en enorm anerkjennelse av arbeidet forskningsgruppen min har gjort og viser at det planlagte forskningsprosjektet vårt oppfattes som banebrytende, som er et av hovedkriteriene for å få ERC grant. Det utrolig inspirerende og motiverende! Det springbrettet jeg og gruppen har fått gjennom langvarig forskningsfinansiering og støtte fra institusjonene der forskningen har foregått, det vil si Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, og gjennom Forskningsrådet, Helse Sør-Øst, Kreftforeningen og ikke minst Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, har vært helt avgjørende for å komme der vi er i dag.

Til tross for at immunterapi har revolusjonert kreftbehandling i senere år, mangler en kurativ behandling for flertallet av pasienter som får kreft med spredning. I det planlagte forskningsprosjektet vil vi benytte mekanismen for avstøtning av transplantater, som skyldes en kraftig immunrespons, for å «avstøte» kreftceller. Vi har har klare beviser i laboratoriet for at dette er mulig. Ved å overføre gener til pasientens egne immunceller som gjør dem i stand til å oppsøke kreftcellene og drepe dem, kan man forhåpentlig i framtiden kurere en del kreftformer like effektivt som immunsystemet kan kurere influensa, forteller Olweus.

 

 

ERC Consolidator Grant
Professor Wojciech Jacek Miloch mottar ERC Consolidator Grant. Foto: UiO

Professor Wojciech Jacek Miloch (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) mottar støtte til prosjektet «4DSpace: integrated study for space weather at high latitudes»

Dette er en utrolig viktig anerkjennelse av konseptet som jeg har jobbet med i flere år sammen med gruppen min 4DSpace. Det er en ganske stor dag for meg, og det viser seg at alle de siste årene har vært en god investering. Bidraget fra ERC er svært viktig. Prosjektet vil virkelig konsolidere gruppen og løfte den slik at vi kan oppnå de ambisiøse målene!

—I prosjektet “4DSpace: integrated study for space weather at high latitudes” fokuserer jeg på ionosfæren, dvs. det øverste laget av jordens atmosfære som er direkte koplet til verdensrommet. Vi skal bruke raketter, satellitter, avanserte numeriske modeller og statistiske studier med instrumenter i Arktis og Antarktis til å forstå rollen av høy-energetiske partikler fra solen for turbulens og ustabiliteter i den polare ionosfæren. Vi skal forske på hvordan de påvirker kopling mellom romplasma og jordens atmosfære, samt energi transport fra verdensrommet til jordens atmosfære. Med ny kunnskap om de fysiske prosessene vil vi fortsette med å utvikle modeller for romvær i de polare områdene og bidra til sikkerhet og robusthet av operasjoner med bruk av satellitt-basert navigasjonssystemer, forteller Miloch. 

 

 

Hugo Lundhaug mottar ERC Consolidator Grant. Foto: privat

Professor Hugo Lundhaug (Det teologiske fakultet) mottar støtte til prosjeketet “Storyworlds in Transition: Coptic Apocrypha in Changing Contexts in the Byzantine and Early Islamic Periods”

Tildelingen av et ERC Consolidator Grant gir meg en fantastisk mulighet til å gjennomføre et dristig og innovativt prosjekt på et svært omfattende materiale. Det gir rom for teoretisk og metodologisk nytenkning og eksperimentering, samt mulighet til å sette sammen en tverrfaglig og spisset prosjektgruppe som vil samarbeide tett over en lengre periode. De gode erfaringene jeg hadde med mitt tidligere ERC-prosjekt (Starting Grant prosjektet NEWCONT), som har hatt betydelig innflytelse på feltet, gjør at jeg virkelig ser frem til å sette i gang med APOCRYPHA-prosjektet. ​

APOCRYPHA-prosjektet vil undersøke produksjonen og bruken av apokryfe bibeltekster i Egypt i hele perioden hvor koptisk var i bruk som litterært språk. Dette var en periode på ca. tusen år, hvor Egypt gjennomgikk store religiøse og samfunnsmessige forandringer og kristendommen gikk fra å ha en dominerende posisjon til å ende opp som mindretallets religion etter at Islam overtok hegemoniet. I hele denne perioden ble en stor mengde apokryfe bibeltekster produsert og lest på koptisk i egyptiske klostre, og dette prosjektet vil se på hvordan disse tekstene reflekterer de store omveltningene i Egypt, hvilken funksjon de hadde i det religiøse livet i denne perioden, og hvordan de var med på å forme de egyptiske kristnes verdensbilde.

 

 

Catherine Bradley mottar ERC Consolidator Grant. Foto: UiO

Førsteamanuensis Catherine Anne Bradley (Det humanistiske fakultet) mottar støtte til prosjektet Musical and Poetic Creativity for A Unique Moment in the Western Christian Liturgy, c.1000-1500

Jeg er svært glad over å motta ERC Consolidator Grant for prosjektet BENEDICAMUS, og få muligheten til å bygge et nytt team med ph.d-kandidator og post.doc’ere som skal jobbe med musikkultur før år 1500.

Prosjektet er et long durée-studium av en enkelt øyeblikk i vestlig kristen liturgi: den glade ropet «Benedicamus Domino» (La oss prise Herren). Det undersøker hvordan og hvorfor dette spesielle øyeblikket var et pan-Europeisk fokus av musikalsk og poetisk kreativitet, i en sekulær kontekst i like stor grad som i en religiøs i perioden år 1000-1500.

 

 

Carl Henrik Knutsen mottar ERC Consolidator Grant.
Professor Carl Henrik Knutsen mottar ERC Consolidator Grant. Foto: UiO

Professor Carl Henrik Knutsen (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) mottar støtte til prosjektet The Emergence, Life, and Demise of Autocratic Regimes

Jeg opplever dette som en flott anerkjennelse av arbeidet samarbeidspartnerne og jeg har lagt ned de siste årene i å studere ulike aspekter ved politikk i demokratier og diktaturer, og tildelingen vil nok videre øke synligheten vår. Aller viktigst er imidlertid tilførselen av midler til å kunne fortsette å gjøre nybrottsarbeid og videreutvikle et forskningsmiljø i verdensklasse ved Universitetet i Oslo. Midlene vil blant annet sikre innsamling av nye data, frikjøp av viktige forskere i teamet, og ikke minst muligheten til å utvide laget og rekruttere nye forskere som kan løfte oss enda et hakk eller to.

Prosjektet handler om politikk i diktaturer – hvordan diktaturer oppstår og dør, og ikke minst hva slags politikk som føres i diktaturer og hvorfor. Vi skal blant annet samle inn data og gjøre systematiske analyser – på tvers av land og lange tidsrom – på hvilke sosiale grupper det er som organiserer opposisjon mot regimet og hvilke sosiale grupper som er regimets sentrale støttespillere. Hvem disse aktørene er påvirker politikkutforming og regimenes evne til å overleve. Et regime som hovedsakelig støttes av militære vil, for eksempel, føre en helt annen industri- eller utdanningspolitikk enn et regime som er støttet av rike bedriftseiere, forteller Knutsen. 

 

Om ERC Consolidator Grants

  • ERC Consolidator Grants tildeles fremragenede forskere med syv til tolv års erfaring etter ph.d.
  • Stipendene er opp til to millioner euro fordelt på fem år.
Publisert 10. des. 2019 12:01 - Sist endret 11. des. 2019 08:53