English version of this page

13 % har opplevd mobbing eller trakassering

Resultatene fra vårens kartlegging av trakassering og mobbing i UH-sektoren er klare. Kartleggingen viser at 13 % ansatte opplever  seg mobbet og trakassert. Det er også rapportert inn tilfeller av seksuelle overgrep. 

Retor Svein Stølen sittende i en trapp.

Rektor Svein Stølen mener funnene i rapporten er alvorlige.  Foto: Khrono / Ketil Blom Haugstulen.

– Dette er alvorlig. Aller mest alvorlig for de som er rammet. Men også for arbeidsfellesskapet, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

– Ethvert tilfelle av trakassering er ett for mye. At 6 ansatte ved UiO sier de har "opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller at de har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang" er totalt uakseptabelt, sier Stølen.

Over 300 ledere har de siste 18 månedene vært igjennom kurs som tar for seg trakassering, risikofaktorer og leders ansvar for forebygging og trygt arbeidsmiljø.

– Dette arbeidet fortsetter. Våre ledere tar dette veldig alvorlig og vi må sikre at det er trygt å si ifra om mobbing og trakassering, sier Stølen. 

26 deltakende institusjoner

Det er første gang det er gjennomført en nasjonal undersøkelse om trakassering og mobbing i UH-sektoren. Kartleggingen er gjennomført som et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo. Ansatte ved 26 utdanningsinstitusjoner i hele landet har deltatt. På UiO har 2880 ansatte svart på kartleggingen, det gir en svarprosent på 37 %. Funnene fra kartleggingen ble presentert torsdag 22. august 2019 i Kunnskapsdepartementet.

Nasjonale tall

 • 1,6 % rapporterer om seksuell trakassering. Det utgjør 299 respondenter totalt sett:
  • Det gjelder oftere yngre, enn eldre.
  • Stipendiater oppgir det oftest.
  • 18 respondenter rapporterer om seksuelle overgrep. 
 • På landsbasis oppgir 13 % av respondentene at de opplever seg mobbet / trakassert på jobb. Dette gjelder flere eldre enn yngre.

   Tall på UiO

   • 1,6 % av respondentene at de har opplevd seksuell trakassering. 
    • Andelen er høyere (3 %) blant personer mellom 18-29 år, og 30-39 år.
    • Stipendiater har en høyere andel, totalt 4 %.
    • 6 respondenter rapporterer om seksuelle overgrep. 
   • 13 % av alle UiO-respondenter i kartleggingen oppgir å ha blitt mobbet / trakassert i løpet av de siste 12 månedene. 
    • Andelen er høyere (18 %) i aldersgruppen (50-59). Dette er oftere enn gjennomsnittet.
    • Kartleggingen viser at 9 av 10 som har opplevd mobbing eller trakassering det siste året angir at det er "Andre årsaker" enn punktene lovverket setter som standard for hva som anses som trakassering / mobbing (f.eks kjønn, alder, etnisitet, eller legning). Kartleggingen går ikke inn på hva "Andre årsaker" består i. 

    Har du behov for å prate med noen?

    • Det er satt opp en nasjonal beredskapstelefon i forbindelse med kartleggingen.
    • Ring +47 908 42 775.
    • Telefonen er døgnåpen fra 22.08. kl.13.00 fram til søndag 01.09.

    – Kartleggingen viser at det ved UiO, som i samfunnet forøvrig, forekommer seksuell trakassering. Det tar vi på alvor. Vi har lenge hatt etablerte rutiner for å følge opp henvendelser om seksuell trakassering, sier Stølen.

    UiO har et Si fra - system for varsling av saker med uønsket oppførsel. Dette har eksistert i flere år, men fortsatt er det flere ansatte og studenter som ikke kjenner til det. 

    – Gjennom årlige kampanjer jobber vi for å trygge studenter og ansatte på at det både er trygt og ønskelig å si fra. 

    Meld fra om uønskede situasjoner

    Ansatte som opplever noe oppfordres til å si fra via varslingskanaler for ansatte. Det er også mulighet for å kontakte bedriftshelsetjenesten ved UiO.

    Voldtekt skal meldes til politiet.

    Forebyggende tiltak 

    Rektoratet har helt fra starten av rektorperioden tatt et tydelig standpunkt til trakassering og mobbing. Allerede høsten 2017, før #Metoo, ble det satt ned en ressursgruppe som skulle arbeide fram forebyggende tiltak. Arbeidet i gruppen resulterte blant annet i:

    • Retningslinjer mot trakassering, som ble vedtatt av universitetsstyret i mars 2019.
    • Mal for introduksjonssamtale for nytilsatte, som opplyser om UiOs nulltoleranse for trakassering, og hvor man kan henvende seg hvis noe likevel skulle skje.
    • Innspill til en kommende ruspolicy og innspill til oppførsel i sosiale medier
    • Et forslag til ny og forbedret tekst til nettsiden om etiske retningslinjer ved UiO
    • Nettinformasjonen om trakassering er gjennomgått og videreutviklet. Dette arbeidet fortsetter. Det er laget et forslag til elementer som bør med i en verktøykasse med tiltak, en nettressurs.

    Ressursgruppen jobbet med UiOs Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 - 2020 i ryggen. Her er ett av hovedmålene nettopp en økt innsats for å forebygge trakassering, med hovedvekt på seksuell trakassering. 

    Lederopplæring er viktig

    Avdeling for personalstøtte har parallelt med ressursgruppen laget et opplæringskurs for ledere som tar for seg trakassering og leders ansvar for forebygging og trygging av arbeidsmiljøet.Til nå har nesten 300 ledere på flere nivåer i organisasjonen gjennomført dette kurset. I tillegg har verneombud og hovedtillitsvalgte også blitt kurset. 

    Alle ledere på UiO skal ha god innsikt i hvordan de håndterer denne type saker hvis de kommer på «deres bord». 

    – Vi vil fortsette arbeidet med å gi opplæring til ledere for å sikre at det er trygt å si i fra om mobbing og trakassering, sier Stølen. 

    Alle skal føle seg trygge på UiO

    Stølen mener kartleggingen stiller betimelige spørsmål: 

    – Vi utfordres på spørsmål som handler om makt og maktmisbruk. Er vi i akademia bevisst på å bygge en kultur som  avslører og stopper misbruk av makt og krenkende atferd?

    Han er tydelig på at forebyggende arbeid og tiltak mot trakassering fortsatt vil stå høyt oppe på timeplanen: 

    Standpunktet vårt er klinkende klart: Alle skal føle seg trygge på UiO, og respektert. Uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, posisjon eller makt. 

    Kartleggingsrapporter for UiO

    Nasjonal rapport

    Publisert 27. aug. 2019 10:00 - Sist endret 2. sep. 2019 10:49