UiO i tre av fire nye Sentre for fremragende utdanning

UiO får to nye Sentre for fremragende utdanning, og er samarbeidspartner i et tredje. Det ble klart da DIKU i dag offentliggjorde hvilke fire fagmiljøer i Norge som får SFU-status.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje, merke.

Dette er svært gledelig, og viser at fagmiljøene våre holder en fremragende kvalitet på internasjonalt nivå. Jeg gleder meg til å se resultatet av SFUenes arbeid, og er sikker på at dette vil bety mye for både UiO som institusjon, og for studentene. De to eksisterende SFUene tilfører allerede mye til UiO og til utdanning generelt og det er fantastisk at vi nå får enda flere, sier rektor Svein Stølen.

Kvalitet for studentene

Sentre for fremragende utdanning (SFU) skal stimulere til fremragende kvalitet i høyere utdanning.  

 Vi må ha flere miljøer som går foran i arbeidet med å utvikle variert undervisning av høy kvalitet, for alle studenter fortjener å få god undervisning. Samfunnet og arbeidslivet må også ha gode kandidater fra universiteter og høyskoler. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass flere sentre for fremragende utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra DIKU.

De nye SFUene ved UiO

Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE) ved Det medisinske fakultet er et tverrfaglig senter innen helsefagene. Senteret skal utvikle og implementere utdanning og kurs som ruster studentene til å bli globalt bevisste helsearbeidere. Visjonen til SHE er at globalt forankret helsepersonell tar bærekraftige helsefaglige avgjørelser uten å gå på akkord med fremtidige og globale behov.

Utdanningen som utvikles i SHE vil gi studentene verktøy til å inkludere bærekraft i valgene de tar i yrkesutførelsen. Studentene får reflektere over sin rolle og ansvar på et individuelt, samfunnsmessig og globalt nivå. Dette gir evne til kritisk vurdering av behov, kunne forutse utfordrende scenarier og slik ta globalt bærekraftige valg i hverdagen. 

Dette er den beste nyheten i år! Vi trenger et paradigmeskifte i undervisning av helsefag og medisin for å nå FNs bærekraftsmål og nå er vi på vei dit. Vi må også juble over det engasjementet våre studenter har vist i søknadsprosessen. Det er de som er endringsagentene og de ser frem mot at vi nå fører bærekraftperspektivet inn i helseundervisning med entusiasme og et stort alvor, sier Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor og masterutdanningene ved Det medisinske fakultet.

Centre on Experiental Legal Learning (CELL) ved Det juridiske fakultet Senteret har som mål å endre juristutdanningen i Norge. CELL samler engasjerte lærere og studenter i et ressurssenter for utvikling av nye undervisningsformer, eksperimentering med teknologi i læring og samarbeid med arbeidsliv og akademia. CELL rådgir, tar initiativ, gir forslag til endring, går opp stier og bidrar til delingskultur. CELL har også opprettet et samarbeid med UiT og UiB. Gjennom SFUen oppretter de CELL Norge, et samarbeidsforum for nasjonal utvikling av jussutdanningene

Dette er fantastiske nyheter for hele jusmiljøet i Norge! Jeg er mektig stolt av studentledere og faglige ledere i CELL. De har jobbet hardt det siste året både med opprettelsen av senteret, og med prosessen for å få SFU-status, sier professor Malcolm Langford, senterleder.

 

Vi ser frem til å jobbe med de juridiske fakultene ved UiO, UiB og UiT de kommende årene. Med erfaringsbasert læring kan vi øke studenters forståelse av teori, bygge praktiske og kritiske ferdigheter for fremtidens jurister og bidra til samfunnet gjennom nye praksisklinikker, sier studiedekan Erling Hjelmeng.

Studentene har vært involvert gjennom hele søknadsprosessen. 

Det har vært så utrolig gøy å se engasjementet i CELL. Det er så kult at studenter hele veien har vært involvert på lik linje med de faglige. De skal være stolte over innsatsen og deltakelsen så langt! Dette var tidenes førjulsgave, sier studentleder i CELL, Johanne Marie Rohde Larsen. 

iEarth er et konsortium innen geofag og geovitenskap. Universitetet i Bergen er vertsinstitusjon, mens Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og the University Centre in Svalbard er samarbeidspartnere. iEarth ønsker å promotere et studentfokusert og innovativt læringsmiljø for morgendagens geovitenskapelige studenter for å imøtekomme komplekse samfunnsmessige utfordringer og muligheter. Dette skal de gjøre ved å bruke aktive læringsmetoder og aktuelle problemstillinger i en nasjonalt integrert geovitenskaplig utdanning med et globalt perspektiv.

Med dagens nye tildelinger har Universitetet i Oslo totalt fire sentre for fremragende utdanning, i tillegg til der UiO er samarbeidspartner.

En nasjonal prestisjeordning

  • SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle sine studier. Ordningen innebærer en målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og masternivå.
  • SFU-ordningen skaper et unikt handlingsrom for å jobbe med utdanningspraksis over tid, og er derfor viktig i det strategiske arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet i norsk høyere utdanningssektor.
  • Det tildeles totalt 137 650 000 kroner fordelt på fire sentre over fem år. Hvert senter får 30 til 36 millioner. Vertsinstitusjoner og eventuelle konsortie-partnere bidrar med ca 50 prosent egenfinansiering av senteret.
  • Etablerte sentre har et særlig ansvar for å bidra til spredning av kunnskap og praksis som fører til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor vertsinstitusjonene.
  • Det er Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som vedtar hvilke fagmiljøer som tildeles SFU-status, og det gjør de etter en anbefaling fra en internasjonal ekspertkomite.
Publisert 12. des. 2019 10:31 - Sist endret 8. mars 2021 10:04