Kunnskapsgrunnlag om samlokalisering med OUS

Universitetsstyret vurderer at partnerskap med Oslo universitetssykehus (OUS) er det beste alternativet dersom Livsvitenskapsbygget ikke får økt rammen. Mandag 19.oktober leverte UiO og Helse Sørøst et kunnskapsgrunnlag for en samlokalisering av forskningsaktivitet.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, himmel, botanikk, urbant område.

En mulig løsning for Livsvitenskapsbygget er at OUS kommer inn som partner. 

Kunnskapsgrunnlaget til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet omfatter en eventuell lokalisering av forskningsaktivitet tilhørende Oslo universitetssykehus (OUS) i nytt bygg for Livsvitenskap. Universitetsstyret behandlet saken 16.oktober 2020.

Vanskelige grunnforhold og ekstra prosjekteringskostnader er årsakene til at Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg og UiO å utrede kutt i prosjektet.   UiOs vurdering var at det ikke er mulig å nå samfunnsmålene med så store kutt som opp mot 1/3 av bygget.

UiO lanserte en alternativ mulighet med partnerskap med OUS for å realisere hele bygget og har i dialog med OUS kommet fram til mulige løsninger.

Vårt primære mål er fremdeles at bygget oppføres i tråd med de opprinnelige planene, men det eneste realistiske alternativet dersom ikke regjeringen øker rammen, er etter styrets mening et partnerskap med OUS. Det vil gjøre at vi kan nå samfunnsmålene innen forskning, undervisning og innovasjon som svarer på Regjeringens forventninger om å utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Synergier med OUS

Det skal jobbes videre med OUS om hvordan partnerskapet skal utvikles.

Et partnerskap vil gi økt tverrfaglig samhandling, både når det gjelder teknologisk avansert utstyr og i utvikling av fremragende forskningsmiljøer. I tillegg vil vi komme tettere på helse- og pasientbehandling og vi vurderer at dette vil øke synergiene ytterligere, sier Stølen.

Må unngå store forsinkelser

Det er vurdert ulike scenarier for hvordan en samlokalisering med enkelte OUS-enheter kan foregå. Kun ett av dem innebærer at man benytter den eksisterende bygningskroppen. Dette kan realiseres uten vesentlige forsinkelser. De andre alternativene medfører større endringer av planer, og vil bety til dels omfattende forsinkelser.

Det mest hensiktsmessige av disse alternativene er at OUS får lokaler i bygget, som oppføres etter opprinnelig plan, og at det legges til rette for videre utvidelse. Med en slik løsning unngår vi store forsinkelser og vi bereder grunnen for et omfattende samarbeid og faglige synergier, sier Stølen.

I første byggetrinn vil OUS kunne få 15 000 kvadratmeter (BTA) av 84 000 kvadratmeter og i  byggetrinn 2 ytterligere 15000 kvadratmeter av totalt 99 000 kvadratmeter. Samlokalisering med OUS vil gi UiO større arealer enn alle kuttalternativene i rapporten fra Statsbygg og UiO, men mindre arealer enn å bygge bygget som planlagt. Alle alternativer utenom å oppføre bygget etter opprinnelig plan, kan medføre behov for rehabilitering av Nedre Blindern.

 

 

Publisert 19. okt. 2020 19:28 - Sist endret 29. okt. 2020 10:30