Livsvitenskapsbygg som sikrer Norges forskning og innovasjonsevne

Regjeringen tar sikte på å få Oslo universitetssykehus inn i deler av det planlagte Livsvitenskapsbygget.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, himmel, botanikk, urbant område.

Universitetet i Oslo fikk i august beskjed om at Regjeringen ikke ville kompensere Statsbyggs kostnadsoverskridelser i forbindelse med Livsvitenskapsbygget. Det er jobbet med ulike scenarier for videre utvikling av dette helt sentrale bygget for universitetets og samfunnets videre utvikling.
Tre hovedalternativer er vurdert:

1.    Å bygge som opprinnelig planlagt. Dette ville kreve at Regjeringen økte rammen og kompenserte kostnadsoverskridelsene.
2.    Et betydelig nedskalert bygg for UiO med kutt opp mot 30 % av bygget og som ikke ville kunne tilfredsstille samfunns- og effektmålene.
3.    Et partnerskap med Helse Sør Øst/Oslo universitetssykehus som både ville gi UiO større arealer samtidig som vi kunne tilfredsstille samfunns og effektmålene.

Styrke Norges forsknings- og innovasjonsevne

Regjeringen tar nå sikte på at Oslo universitetssykehus får et begrenset areal i bygget og at OUS/Helse Sørøst skal ta del i finansieringen av bygget. I tillegg åpnes det for ett nytt byggetrinn. Bygget vil nå romme virksomhet innen kjemi, farmasi og livsvitenskap og muliggjøre en videreutvikling av et allerede sterkt samspill mellom UiO og OUS.

Vi er svært glade for Regjeringens beslutning. Vi har jobbet konstruktivt og godt med Helse Sør Øst, Oslo universitetssykehus, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Statsbygg for å finne en kreativ, men faglig sterk løsning som sikrer at dette svært viktige bygget for Norges forsknings- og innovasjonsevne kan realiseres. Jeg sier tusen takk til alle våre fagfolk som har arbeidet svært hardt for å belyse alle alternativer, og dermed bidratt til at regjeringen kunne ta denne beslutningen, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. 

Partnerskapsløsningen med Oslo universitetssykehus vil styrke Livsvitenskapsbygget som et samlet anlegg for utstrakt tverrfaglig samarbeid og innovasjonsvirksomhet, med utvikling av fremragende forskningsmiljøer på tvers av disipliner, og som hjertet i Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, sier Stølen.

Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet her. 

Fakta om livsvitenskapsbygget

Hensikten med satsingen på livsvitenskap og Livsvitenskapsbygget er å koble sammen ulike fag og disipliner for å forstå liv og livets prosesser. Dette skal brukes til å løse utfordringer med aldring, sykdom, matproduksjon, bioteknologi, klima og miljøendringer. Livsvitenskap skal samle farmasi, medisin og kjemi med forskning innen biologi, nano- og bioteknologi, medisinsk teknologi, stordata og kunstig intelligens. Gjennom faglig konvergens (sammensmelting av fagområder) og samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, Oslo universitetssykehus og innovasjonsmiljøer skal det utvikles ny kunnskap, innovasjon, næringer og arbeidsplasser. Bygget er svært sentralt i satsingene på innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

Publisert 17. nov. 2020 09:33 - Sist endret 17. nov. 2020 09:33