Oppdrag om alternativer for Livsvitenskapsbygget levert

UiO og Statsbygg leverte i dag en rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) som svar på oppdraget Nytt bygg for Livsvitenskapsbygget. UiO har i tillegg sendt et brev til KD med en utdyping av de faglige vurderingene (se lenke til høyre).

Skisse Livsvitenskapsbygget

Tomten der Livsvitenskapsbygget er under oppføring.

Kunnskapsdepartementet fikk 26. juni 2020 tilbakemelding fra Statsbygg vedrørende prosjektøkonomi og forventede kostnader for gjennomføring av prosjektet på grunn av vanskelige grunnforhold og ekstra prosjekteringskostnader.

Den 26. august fikk UiO og Statsbygg i oppdrag fra Regjeringen å finne forslag til løsninger som gjør at nybygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap holdes innenfor kostnadsrammen, som nå er på 6,196 mrd. Det er tidligere gjort store og substansielle kutt i byggeprosjektet i flere omganger, herunder kutt av felt 1, bionanofunksjonen, parkeringskjeller, og kutt i bygg for odontologi .I leveransen fra Statsbygg og UIO til KD er det vurdert ulike alternativer for videreføring av prosjektet. Alle kuttalternativene har betydelige og dramatiske konsekvenser for UiOs virksomhet og samfunnsmålet. Se UiOs brev til KD med vurderinger av alternativene.

- Til tross for konstruktivt samarbeid mellom Statsbygg og UiO er det betydelig avstand mellom kuttalternativene skissert av Statsbygg og UiOs vurdering av nødvendige funksjoner i Livsvitenskapsbygget for å nå samfunnsmålet, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Universitetsstyrets gjennomgang den 28. september fastslår at det kun er to mulige alternativer som kan svare på samfunns- og effektmålene innen forskning, undervisning, innovasjon og infrastruktur og der investerte kostnader vil svare til forventningene fra regjeringen. Det første er 0-alternativet /at bygget blir bygget som planlagt, det andre er en mulig løsning med Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus (OUS) som partner. 

Sambruk med OUS

UiO har tatt initiativ for å etablere partnerskap med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus som muliggjør at bygget som er planlagt i betydelig grad kan videreføres uten for store replanlegginger. KD og Helse-og omsorgsdepartementet har gitt partene et oppdrag om å utarbeide et kunnskapssgrunnlag for en eventuell lokalisering av forskningsaktivitet tilhørende OUS i nytt bygg for Livsvitenskap. Oppdraget har frist 19. oktober. 

- HSØ og OUS er i utgangspunktet svært interessert i å realisere så mye som mulig av sitt fremtidige behov for eget bygg for forskning og spesialiserte laboratoriefunksjoner som en del av Livsvitenskapsbygget, enten som en integrert del eller som et tillegg til bygget - eller en kombinasjon. En slik samlokalisering vil styrke forskningssamarbeidet ytterligere og gjøre at samfunnsmålet for Livsvitenskapsbygget i større grad kan realiseres. Hele bygget kan i tillegg realiseres som planlagt til en lavere kostnad per kvadratmeter – og gi økt areal for UiO innenfor rammen- enn hva en betydelig replanlegging og nedskalering av hele bygget vil medføre, sier Stølen.

Publisert 30. sep. 2020 19:43 - Sist endret 29. okt. 2020 10:30