Prosess for flere løsninger for nybygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap

UiO arbeider nå intenst med Statsbygg for innen 30. september å svare på Kunnskapsdepartementets bestilling om å holde byggeprosjektet innenfor den reduserte rammen. Dette er svært krevende.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, himmel, botanikk, urbant område.

Det Regjeringen i det opprinnelige oppdragsdokumentet kaller «Investeringsprosjektet ved UiO», har som mål å utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Regjeringen bestemte videre at konvergenskonseptet skal ligge til grunn for bygget.
Dette har vært førende i UiOs strategi for utviklingen av bygget, og i vårt samspill med samfunnet forøvrig. Statsbyggs overskridelser i byggeprosjektet og kravet om å dekke dette inn ved å nedskalere faglig virksomhet er svært krevende for realiseringen av samfunnsmålene.

Faglig konvergens

Faglig konvergens handler om å bygge ned grenser mellom grunnleggende vitenskap i kjemi, farmasi og biovitenskap/medisin, kople på beregningsorientert vitenskap, bio- og nanoteknologi og kunstig intelligens. Målet er å sørge for at kunnskapen vi utvikler gjennom forskning, utdanning og innovasjon raskere tas i bruk. Koplingen til medisinsk og biologisk translasjonsforskning står sentralt. Vi bygger på mange måter ikke ett bygg. Vi utvikler snarere et faglig konsept eller satsning. Statsministeren har vært tydelig. Det er ikke bygget som er det viktige. Det er det faglige innholdet.


Bygget skal bli hjertet i hele livsvitenskapsfeltet ved UiO, i Oslo og nasjonalt. Bygget kan derfor ikke sees isolert. Det er utformet som det integrerte faglige fellesskapet vi trenger for å være i internasjonal forskningsfront, og for å utvikle sterkt kunnskapsbasert næringsliv på et felt med stor global konkurranse, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.


-    Det handler også om å bygge ned grenser mellom sektorer. Bygget skal være en faglig og menneskelig møteplass for akademia, helseforetak, instituttsektor, forvaltning og næringsliv med studentene i sentrum, sier han.

Alternative løsninger

UiO arbeider nå sammen med Statsbygg med å svare på oppdraget fra Regjeringen om å holde bygget innenfor kostnadsrammen på 6,196 mrd. Det er svært krevende og betyr at deler av UiOs virksomhet som var planlagt inn i bygget ikke får plass, og at det kan bli behov for å totalrehabilitere bygningene på Nedre Blindern.

Livsvitenskapsbygget er som et komplisert urverk. Tar man en del bort, forringer det verdien i andre deler – funksjonene som skal gi samfunnsnytte er gjensidig avhengig av hverandre, sier Stølen.

-   Vi håper derfor fremdeles på at regjeringen opprettholder ambisjonene og bygger bygget som planlagt. Det forutsetter at regjeringen øker kostnadsrammene tilsvarende Statsbyggs estimater for økte kostnader pga grunnforhold og økte prosjekteringskostnader.

Et annet alternativ UiO arbeider med, er å realisere hele bygget som planlagt ved å få inn partnere som kan dekke de ekstra kostnadene mot å eie eller leie deler av bygget. Et av alternativene er å samarbeide med Oslo universitetssykehus. 

Dette alternativet vil imidlertid også forutsette rehabilitering av Nedre Blindern.

Vi er bekymret for at en nedskalering fort kan gjøre det som var et stort og kraftfullt bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap til «bare» et bygg, som ikke utløser de visjonene vi har for UiO innen kjemi, farmasi og livsvitenskap eller det sterke hjertet i Oslo Science City. Et nedskalert bygg blir også svært kostbart per kvadratmeter, sier Stølen. Et partnerskap vil både gi bedre arealutnyttelse og bedre samspill med andre aktører.

Prosess

Det blir et ekstra dekanmøte 25. september. Vi møter så de berørte institutter og fakulteter for en siste oppsummering og diskusjon tidlig 28. september før saken styrebehandles på kvelden 28. september.

-    Jeg er svært takknemlig for at de mange som er involvert i denne store og svært kompliserte byggesaken bidrar konstruktivt og energisk for å finne gode løsninger. Jeg er stolt av at vi klarer å stå godt samlet i den svært krevende situasjonen vi står i, sier Stølen.

 

    Emneord: livsvitenskapsbygget, livsvitenskap
    Publisert 21. sep. 2020 13:09 - Sist endret 29. okt. 2020 10:30