Slik er status for UiOs klimakutt-arbeid

UiO har fulgt opp og dels også gjennomført en rekke tiltak fra klimakuttplanen som ble lagt frem for styret i desember i fjor. – Nå intensiverer vi arbeidet med et forbedret klimaregnskap, et flyregnskap brutt ned på enhetsnivå, og en arbeidsgruppe som skal levere ny klima- og miljøstrategi, sier rektor Svein Stølen.

Bildet kan inneholde: fontene, vann, himmel, vannfunksjon, dagtid.

Universitetsstyret fikk i dag en redegjørelse for arbeid og tiltak som primært er tilknyttet driften av UiO og hvordan den kan gjøres så grønn som mulig. Foto: UiO/Anders Lien

På dagens møte i Universitetsstyret ble det orientert om status for følgende klima- og miljørelaterte saker:

  • Ny og helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO
  • Arbeidet med UiOs klimaregnskap
  • Tiltak ved UiO for reduksjon av klimagassutslipp så langt
  • Revidert tiltaksplan for klimakutt

– Aller først må jeg si at statusorienteringen som styret nå har fått, langt fra dekker alt som skjer ved UiO når det gjelder klima og miljø. Innen forskning og utdanning har vi for eksempel sett opprettelsen av senteret FME Include og Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, og de nye studieprogrammene Honours Certificate in Environmental Humanities, en mastergrad i fornybare energisystemer, samt en bachelor i Filosofi, Politikk og Økonomi (FPØ), sier Stølen og fortsetter:

 – Styret fikk i dag en redegjørelse for arbeid og tiltak som primært er tilknyttet driften av UiO og hvordan vi kan gjøre den så grønn som mulig. Det handler om alt fra innkjøp og energiforbruk til et forbedret klimaregnskap, flyreisene våre, og den kommende klima- og miljøstrategien.

Miljøkrav tydeligere integrert i drift

I desember i fjor ga Universitetsstyret sin tilslutning til et første utkast til tiltaksplan for å redusere UiOs klimagassutslipp. De foreslåtte tiltakene befant seg innenfor følgende hovedområder: Reiser og opphold, mat og servering, innkjøp og gjenbruk, bygg og eiendom (inkl. energi), og fondsplassering.

–  Statusoversikten til styret viser at vi har fulgt opp på nær samtlige tiltak. Det er vi fornøyde med, selv om det ikke skal være noen tvil om at vi har et stort arbeid foran oss, sier Stølen, og trekker frem noe av det som er blitt gjort:

– Vi stiller nå tydeligere miljøkrav til våre leverandører, og vektlegger miljøfaktorer i anbudskonkurranser og gjennom utarbeiding av veiledere og sjekklister til bruk ved anskaffelser.

Han peker blant annet på:

  • Ny leverandøravtale som sikrer miljømessig forsvarlig avhending av IT-utstyr og mobiltelefoner.
  • Ny reiseoperatøravtale som har integrert bestillingsløsning for tog (fra nyåret).
  • Helhetlig mobilitetsplan som skal iverksettes neste år.
  • Miljøsertifisering og klimagassregnskap for UiOs ulike byggeprosjekter.

– I desember får styret fremlagt en revidert tiltaksplan, med nye innspill til tiltak, sier Stølen.

Flyregnskap brutt ned på enhetsnivå

UiO lanserte sin første versjon av klimaregnskap i mai 2019. Innen utgangen av 2020 skal det legges frem et forslag til mal for klimaregnskapet. Når dette er blitt godkjent, blir det utarbeidet klimaregnskap for 2019 og 2020 i henhold til denne malen.

– Sammen med nye leverandøravtaler og bedre tilgang på data, vil dette gi oss klimaregnskap som blir et bedre styringsverktøy for utslippskutt, og som vi ønsker skal bidra til økt kunnskap og åpenhet om miljøpåvirkningen av aktiviteter ved UiO, sier Stølen.

I desember i fjor vedtok Universitetsstyret også at UiO skulle redusere klimagassutslipp fra flyreiser med 10 prosent i 2020.

– Reisevirksomheten vår er betydelig lavere i år enn tidligere.  Her har vi selvfølgelig fått drahjelp av koronaepidemien. Men siden nedstengningen av Norge i mars, synes vi å oppleve en markant bevissthet blant både ansatte og studenter – forhåpentligvis en kulturendring – knyttet til reisevirksomheten vår og hva som faktisk er mulig å gjennomføre digitalt. Jeg er overbevist om at det vil gi tydelige endringer i hvor mye og hvordan vi reiser, sier Stølen og utdyper:

– Siden 12. mars er det blitt avholdt over 200.000 Zoom-møter, rundt 4.500 Teams-møter samt rundt 1.000 webinarer med samlet over 30.000 deltakere. Jeg kan ikke tro annet enn at det gjør noe med holdningene og vanene våre.

Som et ledd i arbeidet med klimakutt, er UiOs flyreiser nå blitt brutt ned på enhetsnivå.

– Dette er noe enhetene har etterspurt. Vi er i ferd med å dele disse rapportene internt, slik at enhetene får oversikt over volum av flyaktivitet og på den måten kan jobbe konkret med å redusere flyreisene.  

Ny arbeidsgruppe for klima- og miljøstrategi

I tråd med UiOs årsplan for 2020-2021, skal det utarbeides en helhetlig klima- og miljøstrategi. Den vil dekke alle virksomhetsområder – fra utdanning og forskning til innovasjon, formidling, drift og annen utadrettet virksomhet.

– Strategien kommer til å inneholde et konkret klimamål for UiO frem mot 2030. For øvrig skal den legge til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers av både fag og sektorer, innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig. Vi ønsker at den skal samle og integrere ulike relevante klima- og miljøprosesser ved UiO, sier Stølen.

Styret ble i dag også orientert om mandat for og sammensetning av arbeidsgruppen som skal levere ny strategi.

Den ledes av Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, og består av disse medlemmene: Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boassen (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Frederiksen (HF), Sidsel Roaldkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet) og Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab).

Publisert 20. okt. 2020 17:19 - Sist endret 18. nov. 2020 11:11