Resultatene fra Studiebarometeret er klare

Hva er studentenes dom over læringsmiljø og faglig kvalitet? Studiebarometeret gir et innblikk i studentenes hverdag, og er derfor et viktig innspill til arbeidet med å utvikle UiO til et enda bedre sted for studentene.

Bildet kan inneholde: tekst, font, violet, purple, logo.

UiO-studentene er spesielt fornøyd med Universitetsbiblioteket. Foto: Jarli&Jordan/UiO

 Det er alltid spennende å få resultatene fra Studiebarometeret. Gjennom denne undersøkelsen får vi viktig informasjon om hvordan dere studenter opplever det å være student hos oss, og hvordan dere har det sammenlignet med studenter ellers i landet, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

Fornøyd med den faglige kvaliteten

Nær åtti prosent av studentene er fornøyd med studieprogrammet de går på, og at de synes det er faglig utfordrende. De mener også at vurderingsformer som eksamener og innleveringer står godt i forhold til undervisningen.

Jeg er glad for at studentene er fornøyd med den faglige kvaliteten, og studieprogrammets evne til å inspirere. Dette er helt sentralt for et forskningsintensivt universitet som UiO. Fra Kandidatundersøkelsen vet vi at studentene velger seg til UiO fordi de vi ha den faglige tyngden, og jeg er glad for at forventningene blir innfridd, sier Bjørnerud Mo.

I tillegg har Arbeidsgiverundersøkelsene vist at det nettopp er den faglige tyngden arbeidsgiverne verdsetter ved UiOs kandidater.

Ansvarlig for studie- og læringsmiljø ved Studentparlamentet hos UiO peker på et forbedringspotensial. –Vi ser at studenter ikke er særlig fornøyd med sine muligheter til å komme med innspill til studieprogrammene sine, og at de i for liten grad opplever at innspill de kommer med blir fulgt opp av institusjonen. Her kan UiO ta grep, f.eks. ved å virkelig satse på studentmedvirkning i videreutvikling av kvalitetssystemet for utdanning.

Gode bibliotekstjenester

UiO ligger over landsgjennomsnittet på tilfredshet med bibliotek og bibliotektjenester, hvor hele 85 prosent sier seg fornøyd eller svært fornøyd.

Bibliotekene gjør en viktig jobb for å legge til rette for læringsmiljø og tilbyr tjenester studentene har nytte av i studieforløpet. Det er godt å se at studentene har utbytte av det, sier prorektor.

Studie- og læringsmiljøansvarlig ved Studentparlamentet, Johannes Saastad er enig:

Vi gleder oss særlig over å se hvordan studentene rangerer Universitetsbiblioteket. Jevnt over virker studentene veldig fornøyd med UB, og spørsmålet om bibliotekets tjenester får den høyeste scoren av alle på flere fakulteter. Universitetsbiblioteket tar innspill fra Studentparlamentet om hvordan man kan gjøre seg mer nyttig for studentene, og vi ser frem til godt samarbeid med dem også fremover, sier han.

Utfordringer på arbeidslivsrelevans

Årets studiebarometer tar spesielt for seg tilknytning til arbeidslivet. Her har UiO et forbedringspotensial, både når det gjelder å øke kompetansen hos studentene om hvilke jobber de kan få og hvordan de kan formidle til kompetanse til fremtidige arbeidsgivere. I tillegg ønsker studentene seg tettere kontakt med arbeidslivet gjennom studiene.

Studentene gir oss tydelig beskjed om at vi skal gå videre i den retningen vi har begynt å utvikle oss.  Vi tilbyr praksis og prosjektarbeid i langt større grad enn tidligere, og vi jobber systematisk med å få tettere kontakt mellom studenter og arbeidsgivere. Dette er et arbeid vi følger tett opp, og vi tar med oss beskjeden fra studentene, sier Bjørnerud Mo.

For et breddeuniversitet som UiO er det allikevel å forvente at scoren kan være noe lavere, mener prorektor. – Vi har mange generalistutdanninger på lavere nivå, hvor retningen inn i arbeidslivet kanskje blir klarere først senere i utdanningsforløpet, sier hun.

Saastad fra Studentparlamentet har også bitt seg merke i disse resultatene. –En av våre største bekymringer er hvor lavt Universitetet scorer i kategorien «tilknytning til arbeidslivet». Vi tror dette problemet er todelt. På den ene siden ville mange studenter tjent på at Universitetet hadde flere avtaler med arbeidslivet, både for å hente aktører fra arbeidslivet til UiO, men også for å sende studenter ut for å hente inn erfaringer gjennom en bredere praksis-portefølje. Men vi tror også det er et stort uutnyttet potensiale i å gjøre studenter bevisste på kunnskapen de allerede får gjennom studier. Studentparlamentet har spilt inn både studenters erfaringsutveksling med arbeidslivet og bevisstgjøring av egen kunnskap som ønskede punkter til UiOs nye tiårsstrategi. Vi håper at dette blir å kjenne igjen når strategien vedtas, og at også dette får plass i Universitetets satsning på utdanning.

Viktig informasjon fra studentene

Jeg vil rette en stor takk til studentene som har svart på Studiebarometeret. Vi tar med oss resultatene videre i arbeidet med utviklingen av utdanningskvalitet og læringsmiljø, og vi vil ta læring av innspillene både ved UiO sentralt og ved de enkelte studieprogrammene, avslutter prorektor.

 

Om Studiebarometeret:

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og den undersøker studentenes opplevde studiekvalitet. Det er alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. års-studenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, som inviteres til å delta i undersøkelsen. Studiebarometeret ble høsten 2019 gjennomført for 7. gang. Svarprosenten for UiO var i 2019 42 prosent.

I Studiebarometeret blir studentene spurt om temaer som for eksempel studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, samt vurderingsformer. 

Resultatene fra Studiebarometeret finner dere her

 

 

 

Publisert 29. jan. 2020 10:01 - Sist endret 19. apr. 2021 13:40