UiO-samarbeidsprosjekter skal styrke høyere utdanning i det globale sør

UiO skal være koordinator for åtte prosjekter som har fått midler av NORAD til samarbeid om kapasitetsbygging, forsking og utdanning med universiteter i lavinntektsland. Prosjektene ved UiO har totalt fått innvilget ca 160 millioner kroner.

Bildet kan inneholde: briller, briller, ansikt, hode, nese.

I tillegg er UiO med som partner i et prosjekt der USN er koordinator.

Dette er en viktig satsing fra NORAD. NORHED II er et betydningsfullt skritt i retning av å få til en langsiktig styrkning av universiteter i lavinntektsland. Bevilgningene fra programmet legger til rette for gjensidig givende samarbeid mellom UiO og partnere i lavinntektsland på lang sikt og på et mangfold av områder. Prosjekter ved seks fakulteter og Senter for utvikling og miljø har fått midler, det viser nettopp bredden ved UiO, sier viserektor for forskning og internasjonalisering, Åse Gornitzka. 

Helsevitenskap i Tanzania

Førsteamanuensis Kåre Moen er forskerutdanningsleder ved Institutt for helse og samfunn og prosjektleder for “Strengthened doctoral education for health in Tanzania (DOCEHTA)”. Formålet er å styrke ph.d.-utdanningen innen helsevitenskapene, og prosjektet innebærer samarbeid mellom UiO og to tanzanianske universiteter. 

Bildet kan inneholde: person, nese, smil, munn, mennesker.
DOCEHTA-prosjektet skal arbeide med styrking av doktorgradsutdanning i helsevitenskapene i Tanzania. Prosjektleder Kåre Moen (t.h.) sammen med prosjektpartnerne professor Melkizedeck Leshabari fra Muhimbili University of Health and Allied Sciences (t.v.) og førsteamanuensis Elia Mmbaga fra UiO.

Denne tildelingen er viktig fordi de tanzanianske universitetene opplever en dramatisk mangel på høyt utdannete vitenskapelig ansatte innen medisin og helsefag. For meg personlig er det spesielt meningsfullt å bidra til styrking av doktorgradsutdanningen i Tanzania. Jeg gjorde feltarbeidet for min egen doktorgrad i Dar es Salaam, og min tanzanianske mentor Melkizedeck Leshabari har betydd svært mye for meg og min akademiske utvikling, sier Kåre Moen.

Digital undervisning i Palestina

Prosjektet «E-pal» ledes av førsteamanuensis Hege Yvonne Hermansen ved institutt for pedagogikk.  E-Pal er en satsing for å styrke digitale undervisningsformer i den palestinske høyere utdanningssektoren, der ansatte ved LINK Senter for læring og utdanning og Institutt for pedagogikk skal samarbeide med palestinske kolleger for å utvikle nye teknologiske, pedagogiske og organisatoriske tilnærminger til digital undervisning. I tillegg skal prosjektet styrke IKT og utdanning som et forskningsfelt i Palestina.


Vi er svært glade for denne muligheten til å jobbe helhetlig og langsiktig med utvikling av digitale undervisningsformer. Dette er et prosjekt som vil komme hele UH-sektoren i Palestina til gode, og som først og fremst skal styrke utdanningskvaliteten for palestinske studenter. Gitt den sosiopolitiske konteksten i Palestina, vil dette prosjektet også generere et svært spennende forskningsmateriale som har relevans langt utover den palestinske konteksten, sier Hege Yvonne Hermansen.

Bærekraftig utvikling i Etiopia og Malawi

Professor Dan Banik ved Senter for utvikling og miljø leder prosjektet "Governance for the SDGs (SustGOV)”. Prosjektet fokuserer på politisk samstemthet, som er viktig for å oppnå bærekraftig utvikling. I tillegg til forskning rundt iverksettingen av bærekraftsmålene i Etiopia og Malawi, skal partnere etablere et nytt tverrfaglig PhD.-program ved University of Addis Ababa samt tilby korte undervisningsmoduler i Malawi, med offentlige tjenestemenn som en viktig målgruppe.

Bildet kan inneholde: møbler, bord, elektronisk apparat, klasse, deling.
Med en gruppe studenter i vår Masters in Public Administration and Management (MPAM) program ved Chancellor College, University of Malawi, Zomba, Malawi

 

Vi har i løpet av de siste fem årene hatt stor glede av å etablere et nytt Master program i offentlig politikk ved Chancellor College i Malawi. Det har også vært en stor glede for meg å forske på forholdet mellom demokrati og utvikling i Malawi. Jeg gleder meg til å fortsette dette samarbeidet med kolleger i Malawi samtidig som vi begynner et samarbeid med University of Addis Ababa, sier Dan Banik.

I tillegg er UiO koordinator for disse fem prosjektene:
•    Public Health and Sustainable Development in Myanmar (MY-NORTH-II), professor Espen Bjertness, Institutt for helse og samfunn, MED
•    Climate change and ecosystems management in Malawi and Tanzania, professor Chong-Yu Xu, Institutt for geofag, MN
•    Women's, children's and nature's rights in environmental governance, professor Anne Hellum og rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene, Institutt for offentlig rett, JUS
•    Partnership for Peace: Better Higher Education for Resilient Societies, instituttleder Gentian Zyberi, Norsk senter for menneskerettigheter, JUS
•    Medical and environmental anthropology for 21st century East Africa, professor Paul Wenzel Geissler, Sosialantropologisk institutt, SV 

Om NORHED II

Norads program for kapasitetsbygging, forskning og utdanning i samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i lav- og mellominntektsland, the Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development. 
NORHED II kan man enten søke om treårige prosjekter (ca. 10 mill NOK) eller 6-årige (15-20 mill NOK).

Se også UiOs sider om NORHED II og NORADs informasjon om tildelingene.
 

Publisert 21. des. 2020 14:06 - Sist endret 2. juli 2021 11:12