Hvordan påvirker koronavirus-situasjonen avbestilling av tjenester?

Seksjon for innkjøp har fått mange spørsmål om hvilke regler som gjelder når UiO avbestiller tjenester på grunn av den spesielle situasjonen knyttet til koronasmitte. Det er umulig å gi et kort svar for alle UiO sine innkjøpskontrakter, men her er noen retningslinjer som kan være til hjelp ved vurderingen av konkrete problemstillinger.

Kontrakt revet i to
Illustrasjonsbilde: colourbox

Kort om Force majeure

Dersom en befinner seg i en force majeure-situasjon, er virkningen normalt at den ene partens plikt til å levere egen kontraktsytelse suspenderes så lenge force majeure-begivenheten forhindrer levering. Vedkommende part anses da, i den aktuelle perioden, ikke for å være i mislighold på grunn av sin manglende levering.

Motstykket til dette er imidlertid at også den andre parts plikt til å yte sin (mot)ytelse suspenderes, og resultatet er dermed at begge parters plikt til å levere i henhold til kontrakten er suspendert.

Før en imidlertid fatter beslutningen om at man befinner seg i en force majeure situasjon som gir rett til å suspendere levering av egen ytelse, er det viktig at man foretar grundige undersøkelser idet motstykket er at man er i kontraktsbrudd.

Retningslinjer for UiO

  • Utgangspunkt for UiO som en profesjonell aktør er en konkret tolkning av de betingelsene som er uttrykkelig avtalt.
  • Når UiO som kunde avbestiller kurs og konferanser etc., anbefaler Seksjon for innkjøp at UiO som hovedregel ikke påberoper seg force majeure for sine forpliktelser med mindre det er et klart og tydelig grunnlag for dette. Det vil for eksempel innebære at UiO ved en avlysning av et seminar betaler i tråd med eventuelle avbestillingsregler i kontrakten, selv om UiO har avlyst på grunn av pålegg fra myndighetene. Bakgrunnen for dette er både prosessøkonomiske hensyn og et ønske om å ikke unødig forverre situasjonen for leverandørene. Etter en konkret vurdering kan UiO likevel komme til en annen konklusjon i den enkelte sak.
  • Situasjonen kan være ulik om UiO har valgt å avlyse fordi UiO har tatt føre var-hensyn eller om UiO har fulgt et forbud/påbud, men dersom vi ikke har klare holdepunkter anbefales som nevnt ikke å gå inn i krevende juridiske vurderinger for å fremme krav basert på force majeure-betraktninger.
  • Når det gjelder oppfyllelseshindringer knyttet til kjøp innenfor andre områder, må disse vurderes konkret. Nesten alle kjøpskontraktene som UiO inngår har én eller flere bestemmelser om force majeure. Som en del av statsforvaltningen bør UiO også her legge vekt på hensynet til at mange leverandører er i en svært sårbar økonomisk situasjon for øyeblikket.
  • God kommunikasjon med leverandørene er helt sentralt for å oppfylle UiO sin lojalitetsplikt i kontraktsforhold, men også for å begrense eventuell skade/tap og holde konfliktnivået så lavt som mulig.

Se også

Mange advokatkontor publiserer i disse dager gode artikler om dette. Se for eksempel:

Kontakt

  • Seksjon for innkjøp vil for noen spørsmål kunne gi mer konkret veiledning til kjøpende enheter ved UiO.
  • Dersom spørsmålene blir for omfattende, eller der enhetene likevel ønsker å kreve det de rettslig har krav på, vil henvendelsene kunne bli henvist til UiOs advokatfirmaet.
Publisert 23. mars 2020 17:33 - Sist endret 5. des. 2021 17:26