Undervisere rapporterer: Zoom er suveren favoritt!

Rett før påske ble det sendt ut et spørreskjema om digital undervisning til vitenskapelig ansatte ved UiO. UiOs verktøy og tjenester, tidsbruk og studentenes deltakelse i omleggingen til digital undervisning var hovedtemaene for undersøkelsen. Videotjenesten Zoom får suverent best skussmål blant underviserne. Flere tjenester kan forbedres.

Vi har nå en god oversikt over bruk av de ulike digitale verktøy og tjenester som brukes. Etter 12. mars steg disse selvsagt kraftig. Hvordan har foreleserne gjennomført omleggingen? Hvordan fungerer verktøyene vi har til rådighet? Hvordan kan vi legge til rette for enda bedre digital undervisning på UiO? Dekanene Sten Ludvigsen og Morten Dæhlen blogget om den digitale oppblomstringen på UiO i begynnelsen av april og oppfordret faglærere til å svare på spørreundersøkelsen om digital undervisning. Nå er undersøkelsen gjennomført og samlet i en rapport: Dolonen et al. (2020): Digital undervisning ved UiO 12.3-2.4. Universitetet i Oslo.

Økt tidsbruk og bratt læringskurve, men det går bra!

De aller fleste av de som svarte på undersøkelsen oppgir at de har brukt litt eller mye mer tid på planlegging og gjennomføring av undervisning i perioden med kun digital undervisning.

Over 80% av alle spurte sier at de har lite eller svært lite erfaring med digital undervisning fra tidligere, dette forklarer nok den økte tidsbruken, det tar tid å sette seg inn i nye verktøy og nye undervisningsmetoder. Flere uttrykker at læringskurven har vært bratt, men at de likevel er fornøyd med gjennomføringen.

Zoom er favoritten

Zoom er det verktøyet som er desidert mest brukt av faglærerne, og som de er mest fornøyd med. Over 85% av alle som har brukt Zoom oppgir at det fungerer bra eller svært bra. I fritekstfeltene kommer det også frem at selv om mange studenter blir usynlige bak skjermene er det i Zoom mesteparten av kommunikasjonen med studentene foregår.

Canvas er også mye brukt, mange er fornøyd med Canvas, men trekker frem at det er vanskelig å kommunisere med studentene her. I tillegg er det mange som oppgir lagringskapasiteten for store filer som et problem.

Samarbeid og kompetansedeling

Underviserne har jobbet mye alene, men har hatt god kontakt med andre kollegaer i arbeidet med undervisningsplanlegging og gjennomføring. Det kollegiale nettverket har fungert godt, og lokal studieadministrasjon har vært viktig for underviserne.

Det å kunne spørre kollegaer både fra UiO og andre utdanningsinstitusjoner har vært veldig hjelpsomt for mange av underviserne. Ressurser fra UiO og fra sosiale medier ble aktivert. Mange ansatte på UiO har deltatt på webinarer som LINK har organisert. Webinarene har fungert som inspirasjon for mange og gode ideer blitt delt.

Hva skjer videre?

Flere av innspillene i rapporten arbeides det med allered og noe er alt forbedret. Blant annet har vi fått på plass kursopplasting.uio.no som lar undervisere laste opp forelesningsopptak rett inn på semestersidene. Dette løser utfordringen med opplasting av filer i Canvas. Det jobbes også med å se på muligheten for bedre integrasjon mellom Vortex og Canvas slik at videoer som lastes opp med kursopplasting.uio.no til semstersidene også kan vises lettere i canvas.

Det arbeides også med å lage nye undervisningsopplegg der digital undervisning kan planlegges sammen med annen undervisning på en systematisk måte.

Rapporten gjennomgås grundig av flere enheter og det skal ses på hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre digitale verktøy, veiledninger og andre forhold som fremkommer i undersøkelsen.

Hvordan har studentene hatt det?

Det sendes ut en spørreundersøkelse til studentene denne uken slik at deres erfaringer med digital undervisning, helse og medievaner etter 12. mars blir kartlagt og tiltak kan settes inn til høsten som bidra til en bedre studiesituasjon.

Publisert 28. mai 2020 15:26 - Sist endret 3. juni 2020 14:11