Ny strategi skal styrke humaniora ved UiO

Humaniora ved UiO har en sterk posisjon. En ny strategi for de neste ti årene skal sikre og styrke humanioras stilling ved universitetet og samfunnet for øvrig.

Bildet kan inneholde: offentlig område, arkitektur, by, by, turisme.

Foto: Anders Lien/UiO

UiO har en viktig styrke i sin faglige bredde og den høye kvaliteten innen humaniora. Denne styrken skal forvaltes slik at det fortrinnet den representerer, blant annet for tverrfaglig forskning, realiseres, sier rektor Svein Stølen.

Tverrfaglighet er viktig for å løse de store samfunnsutfordringene. De humanistiske fagene skal bli en enda tydelige bidragsyter, og strategien er et virkemiddel for å få det til.

Utfordringer som forurensing og klimaendringer, migrasjon, økende økonomisk ulikhet, kulturkonflikter, rasisme og fremmedfrykt, pandemier og press mot demokratiet må ses på med et helhetlig blikk for å kunne løses, sier Stølen.

Strategien skal bidra til å:

  • styrke humanioras plass ved UiO. UiO skal fortsatt være det fremste humaniorauniversitetet nasjonalt, med ambisjon om å være ledende i Norden.
  • synliggjøre humanioras bidrag til å løse vår tids store samfunnsutfordringer.

Humanistisk utdanning ved UiO skal gi nøkkelkompetanse for kommende arbeidstakere. Kritisk tenkning og kontekstforståelse er sentralt i humaniora, og en kompetanse som også er svært ettertraktet i arbeidslivet.

Humaniora forvalter kunnskap om menneskelig historie, språk og kulturelle uttrykksformer som et moderne samfunn ikke kan fungere uten. Derfor er det avgjørende at også studentene våre får nyte godt av de sterke humanioramiljøene ved UiO, sier leder av arbeidsgruppen for strategien, dekan Frode Helland.

Også forskningen innen humaniora og samfunnsvitenskap peker seg positivt ut. Blant norske ERC-mottakere er halvparten av tildelingene i Horisont 2020 er blitt gitt til disse fagfeltene de siste syv år.

Strategiens hovedområder 

Strategien er delt inn i seks områder med hver sine mål og tiltak: 

Historie, kulturarv og estetikk 

Mål: UiO skal opprettholde, utvikle og formidle ekspertise på kultur- og naturarv. Humaniora ved UiO skal bidra med kunnskapsbasert og kritisk tenkning om historie og estetikk UiO skal videreutvikles som arena for samfunnsintervensjon med historisk bevissthet og dybde. 

Kunnskap og skole 

Mål: UiO skal videreutvikle sin programportefølje slik at den sikrer tverrfaglighet, forskningsnærhet og kontakt med skole og arbeidsliv. Den skal forberede studentene på et samfunns- og arbeidsliv i stadig raskere endring. 

Språk og kulturkompetanse 

Mål: UiO skal fortsatt ha landets klart beste studietilbud innen språkstudier med kultur-, historie- og samfunnsforståelse, og forvalte porteføljen av fag slik at potensialet som ligger i bredde utnyttes til å etablere kunnskap om områder i takt med endringer i verden rundt oss.  

Bærekraftig utvikling og klimautfordringen 

Mål: Disipliner og forskere innen humaniora skal være en integrert del av UiOs strategier og satsninger, og delta aktivt i konkret arbeid med FNs bærekraftsmål og klimautfordringene spesielt. 

Teknologi som kultur og livsform 

Mål: Humaniora skal bidra med forskningsbasert kunnskap og utdanning som bidrar til en mer bærekraftig teknologiutvikling i samarbeid med andre fagområder på UiO. 

Demokratisk utvikling 

Mål: UiO skal ha forskning og utdanning i humanistiske fag som bidrar til forståelsen av hva som styrker og svekker demokratiet og demokratiske prosesser. 

Les humaniorastrategien her

 

Om humaniorastrategien:

Humaniorastrategien følger opp St.melding 25 Humaniora i Norge (2016-2017) og Forskningsrådets Evaluering av humanistisk forskning i Norge (2017). 

Humaniorastrategien er levert av en arbeidsgruppe der alle de humanistiske fagmiljøene ved UiO er representert (TF, JUS, UV, SV og KHM), ledet av HF-dekan Frode Helland.

Publisert 18. jan. 2021 17:43 - Sist endret 20. jan. 2021 11:25