Nye meritterte undervisere

Universitetet i Oslo har utnevnt nye meritterte undervisere. Professorene Inga Bostad og Marius Gunnar Timman Mjaaland er de to nye medlemmene i Universitetet i Oslos pedagogiske akademi.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, menneskelig, smil, stol.

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

–De meritterte underviserne bidrar til å styrke kollegiale fellesskap rundt undervisning ved UiO, fremme nytenkning rundt organisering og gjennomføring av undervisning, og bidra til kunnskapsutvikling på undervisningsområdet. Slik bidrar meritteringsordningen til å fremme utdanningskvaliteten ved UiO sier viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker.

Godt kvalifiserte

Inga Bostad er professor i filosofi siden 2016 og ansatt ved Institutt for pedagogikk. I tillegg til sitt omfattende virke som underviser og forsker, har hun en lang merittliste innen ledelse og utdanningsledelse, samt nasjonale og internasjonale verv knyttet til utdanningskvalitet.

Bostad er opptatt av å utprøve inkluderende og undersøkende undervisning, gjennom filosofiske samtaler i klasserommet, i forskningsprosjekter og gjennom veiledning av masterstudenter som går inn i problemstillinger knyttet til undersøkende undervisning. Hun har deltatt i å videreutvikle hverandrevurdering som metode. Hun er særlig engasjert i førsteårsstudentene, men har også undervisning knyttet til bacheloroppgave på pedagogikk. Bostad ønsker blant annet å gi studentene rom til å delta i et anerkjennende fellesskap, der de får mulighet til å forstå, diskutere og kritisk vurdere kunnskap.

Om Bostad sier komiteen:

Inga Bostad har en meget aktiv og bred tilnærming til sitt pedagogiske virke og har bidratt til å løfte utdanningskvaliteten lokalt, på universitetsnivå og gjennom nasjonale og internasjonale verv. Hun er særdeles kvalifisert som merittert underviser.

Marius Gunnar Timman Mjaaland er professor i religionsfilosofi ved Det teologiske fakultet, og leder i tillegg den tverrfaglige forskergruppen ECODISTURB under UiO: Norden.

Mjaaland integrer den sokratiske metode i undervisningen, og styrker på den måten studentenes dybdelæring og helhetlige dannelse. I arbeidet bruker han muntlige og skriftlige studentevalueringer systematisk for å utvikle undervisningen med tanke på dybdelæring, men også for å bevisstgjøre studentene på egen læring og utvikling over tid. Han har utnyttet pandemien strategisk for å tenke nytt om digitale hjelpemidler til det beste for læringen. Mjaaland viser også stort initiativ til å utvikle og lede tverrfaglige emner og kollegiale samarbeidsprosjekter.

Godt og kreativt arbeid

Dekan ved Teologisk fakultet, Aud Tønnessen, ledet komiteen som har bedømt søknadene.

–Årets søknader viser at det arbeides svært godt faglig og kreativt med pedagogisk utviklingsarbeid ved UiO. Selv om ikke alle nådde opp i denne søknadsrunden, var det flere av søkerne som fortsatt er tidlig i karrieren og som vil kunne spille en stor og viktig rolle i styrkingen og fornyelsen av arbeidet med undervisning på universitetet. Det har vært veldig givende å lese om alt det gode arbeidet som skjer og det store engasjementet som fins for studenter, sier Tønnessen.

Kriteriene

Komiteen mottok åtte søknader, fra henholdsvis seks kvinner og to menn. Søkerne kommer fra seks av Universitetet i Oslos åtte fakulteter. Søkerne vurderes etter de såkalte SOTL-kriteriene og alle de fire kriteriene må være oppfylt for at søkerne skal komme i betraktning til å bli utnevnt til merittert underviser:

 • Fokus på studentenes læring
  • Undervisningsopplegget er tilpasset studentenes kjennetegn, deres behov for tilbakemelding, og en tydelig koplingen mellom læringsmål og vurderingsformer. Tilbakemeldinger fra studenter brukes systematisk til å utvikle undervisningen.
 • En klar utvikling over tid
  • Søkeren har bygget opp solid kompetanse på undervisning og studentenes læring, har tatt ansvar for utdanningskvalitet, og har arbeidet systematisk med å utvikle undervisning og utdanningskvalitet.
 • En forskende tilnærming
  • Forskning om undervisning, læring og vurdering har informert utforming og gjennomføring av tiltak for å styrke undervisningskvalitet. Vitenskapelige fremgangsmåter er brukt for å samle inn, dokumentere og analysere undervisning og/eller studentenes læring.
 • En kollegial holdning og praksis
  • Søkeren har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling/studiekvalitetsarbeid, og har tatt initiativ for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling innen og på tvers av fagmiljø.

  Les mer om Universitetet i Oslos pedagogiske akademi her. (uio.no)

  Publisert 3. juni 2022 14:59 - Sist endret 3. juni 2022 15:10