Statsbudsjettet: Riktig retning mot bedre kvalitet

–Det er positivt at regjeringen i større grad synes å vektlegge kvalitet i finansieringssystemet for forskning og høyere utdanning. Men budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren, sier prorektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo.

Nytt finansieringssystem

Universitetet i Oslo (UiO) er positiv til at kvalitet er lagt til grunn for endringene i finansieringssystemet for forskning og høyere utdanning.

–Vi er prinsipielt enige i de justeringene som regjeringen foreslår, og i at kvalitet skal vektlegges i større grad, sier Hennum.

Bygg og infrastruktur

UiO er tilfreds med at regjeringen setter av midler til prosjektering av nye bygg ved universitetet.

–Det er svært gledelig at regjeringen finner midler til prosjektering av et nytt bygg for Det odontologiske fakultet. Sammen med UiOs planlagte livsvitenskapsbygg, vil dette styrke Norges ledende kunnskapsklynge innen helse og livsvitenskap i Gaustadbekkdalen.

UiO har meldt inn et stort behov for midler for å håndtere et omfattende vedlikeholdsetterslep.

–Budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren. Moderne bygg er en forutsetning for god studiekvalitet og for å ta i bruk nye læringsmetoder. Dette har ikke regjeringen fulgt opp i sitt budsjettforslag, sier Hennum.

Oppfølging av langtidsplanen

Regjeringen følger langt på vei opp ambisjonene i langtidsplanen, blant annet gjennom styrking av de frie forskningsmidlene (FRIPRO).

For mer informasjon:

Pressevakt UiO: 930 77 006

Publisert 6. okt. 2016 12:02 - Sist endret 6. okt. 2016 12:54