Priser til UiO-ansatte

Vinnerne av Forskningsprisen, Læringsmiljøprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen 2017 er klare. - Prisvinnerne belønnes for særskilt innsats og er en inspirasjon for alle fagmiljøer ved Universitetet i Oslo, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Bilde av Thomas Hylland Eriksen
Professor Thomas Hylland Eriksen. Foto: Ram Gupta/UiO

Forskningsprisen går til professor Thomas Hylland Eriksen ved Sosialantropologisk institutt.

Professor Thomas Hylland Eriksen er blant Europas fremste antropologer, og en ener i sitt fag i Norge. Han er en enestående formidler og en usedvanlig produktiv forsker som blir flittig sitert. Hylland Eriksen har også utgitt flere lærebøker som brukes ved en rekke internasjonale læresteder. Han har gjennom en årrekke bidratt til å utvide vår forståelse av globalisering og identitetspolitikk i komplekse multietniske samfunn. Professor Thomas Hylland Eriksen har bygget opp et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen sosialantropologi.

 

Utdanningsprisen går til MOOC-gruppa for «Introduction to Norwegian» ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Bilde av prosjektleder Eirk Juriks
Prosjektleder Erik Juriks. Foto: Ram Gupta/UiO

 «Introduction to Norwegian» legger språkopplæringen til en digital plattform og skaper et globalt læringsmiljø med gjensidig glede og nytteverdi for studenter og undervisere både på og utenfor campus. Norskkurset er inkluderende og skaper et nytt faglig og sosialt fellesskap uavhengig av sosioøkonomisk, kulturell eller språklig bakgrunn, og ikke minst er undervisningen uavhengig av tid og rom.

«Introduction to Norwegian» er et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere og for de som sitter og venter i flyktningleirer og har fått vedtak om å få komme til Norge.

 

Bilde av professor Bernt Aardal
Professor Bernt Aardal. Foto: UiO

Formidlingsprisen går til professor Bernt Aardal ved Institutt for statsvitenskap.

Aardal er en av UiOs mest siterte forskere i mediene, og han har en høy faglig integritet. Hans formidling er forbilledlig faktabasert, og Aardal legger like stor vekt på å ha godt belegg for empiriske påstander i sin formidling som i sin forskning. Han har blant annet vært fast kommentator på NRKs fjernsynssendinger i forbindelse med stortingsvalgene og han kommenterer ulike politiske utviklingstrekk og begivenheter løpende i offentligheten.

 

Innovasjonsprisen går til professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt. Olsbye representerer verdensledende forskning innen materialvitenskap.

Professor Unni Olsbye
Professor Unni Olsbye. Foto: UiO

Hun kan vise til flere resultater med betydelige potensialer for verdiskaping i samfunn og næringsliv, og mulig utvikling av bærekraftig industriell aktivitet på et globalt nivå. Olsbye ledet også UiOs første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hennes evne til å bygge et godt og kreativt arbeidsmiljø, fremme sine kolleger og utvikle yngre talenter blir fremhevet.

Prisene, som hver er på 250 000 kroner, blir delt ut på UiOs årsfest i universitetets aula i september.

 

Priskomiteens begrunnelser for innstillingen av kandidater til UiOs priser for 2017

Priskomiteen står samlet bak innstillingen av de fire kandidatene.

 

Forskningsprisen


Priskomiteen innstiller professor Thomas Hylland Eriksen ved Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, til UiOs forskningspris 2017.

Professor Thomas Hylland Eriksen er blant Europas fremste antropologer, og en ener i sitt fag i Norge. Han er en enestående formidler og en usedvanlig produktiv forsker som blir flittig sitert. Han har også utgitt flere lærebøker som brukes ved en rekke internasjonale læresteder. Arbeidet hans kan deles inn i to hovedkategorier: forskningen på ‘kreolske’ samfunn, og forskningen på kulturell kompleksitet i Europa, med materiale hovedsakelig fra Norge.

I perioden 2004 -2010 ledet han Universitetet i Oslos strategiske forskningsprogram CULCOM. Programmet involverte fem fakulteter og fokuset for programmet var kulturell kompleksitet, endring og identitetspolitikk. Programmet satte sitt preg på både UiO og samfunnsdebatt gjennom hyppige arrangementer og bred formidling. De senere år har han dreid søkelyset mot klimaendring og miljøutfordringer. Dette har han gjort gjennom det ERC finansierte prosjektet Overheating, som tar for seg samtidens kriser, kulturelt, økonomisk og miljømessig. Hans nyeste engasjement er en videreutvikling av arbeidet om globaliseringens dialektikk, og fokuserer på dilemmaer knyttet til vekst og bærekraft. Gjennom hans mange prosjekter har Eriksen bygget opp et solid forskningsmiljø ved instituttet, i tett samarbeid med flere internasjonale forskere. Eriksen er også en svært populær foreleser og veileder, som har lagt stor vekt på å inkludere masterstudenter i sine prosjekter, og veiledet en lang rekke doktorander.

Professor Eriksen har mange internasjonale verv. I 2015 ble han valgt til president i EASA (European Association of Social Anthropologists). Han er også styremedlem i Norsk antropologisk forening (NAF) og den amerikanske antropologiske foreningen (AAA). Eriksen sitter videre som medlem i Norsk PEN, World Council of Anthropological Association og International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES). I 2013 ble han valg inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for kulturfag og estetiske fag. I 2011 ble han æresdoktor ved Stockholms Universitetet. Eriksen er også styremedlem i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet.

For den norske allmenheten er imidlertid Thomas Hylland Eriksen først og fremst kjent som en markant og svært aktiv formidler og samfunnsdebattant. Professor Eriksen uttrykker i alt han gjør en sterk overbevisning om at forskere har et ansvar for å gjøre sin forskning relevant. Han fikk da også Formidlingsprisen til UiO i 2000.

Professor Eriksen er solid forankret i sitt fag, sosialantropologien. Samtidig er han langt mer tverrfaglig orientert enn mange andre forskere. Komiteen ønsker med denne innstillingen å anerkjenne en kandidat som gjennom en årrekke har bidratt til å utvide vår forståelse av globalisering og identitetspolitikk i komplekse multietniske samfunn. Professor Thomas Hylland Eriksen har bygget opp et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen sosialantropologi, og på utmerket vis bidratt til å sette Universitetet i Oslo på verdenskartet.

Utdanningsprisen

Priskomitéen innstiller på å tildele Utdanningsprisen for 2017 til MOOC-gruppa for «Introduction to Norwegian» ved prosjektleder Erik Juriks ved Det humanistiske fakultet.

Priskomitéen mener at «Introduction to Norwegian» utfordrer den lærebok- og klasseromsbaserte språkundervisningen på en digital plattform som vi tidligere ikke har hatt tilgang til og skaper et globalt læringsmiljø med gjensidig glede og nytteverdi for studenter og undervisere både på og utenfor campus. Norskkurset er inkluderende og skaper et nytt faglig og sosialt fellesskap uavhengig av sosioøkonomisk, kulturell eller språklig bakgrunn, og ikke minst er undervisningen uavhengig av tid og rom.

For flyktninger og asylssøkere er språk selve nøkkelen til inkludering. «Introduction to Norwegian» er et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere og for de som sitter og venter i flyktningleire og har fått vedtak om å få komme til Norge. «Introduction to Norwegian» kan bidra til bedre norskopplæring helt fra første dag. Språkopplæringen kurset gir gjør det enklere for flyktninger med akademisk bakgrunn å fortsette med studier eller relevant arbeid. UiO bidro derfor økonomisk til nettkurset som en del av Akademisk dugnad.

Priskomitéen er av den oppfatning at «Introduction to Norwegian» på en dynamisk måte bidrar til å oppfylle universitetets samfunnsoppdrag. «Introduction to Norwegian» svarer på en stor samfunnsutfordring og vil gjøre en stor forskjell for mange, ikke bare innenfor vår egen sektor, men også for hele det norske samfunnet.

MOOC-gruppa har i samarbeid med DML og USIT utviklet en MOOC (Massive Open Online Course) som tilbyr begynneropplæring i norsk på nett. Tilbudet er en ny digital ressurs som har til hensikt å fungere som støtte til språkopplæringstilbudet for utvekslingsstudenter, og som et komplett innføringskurs til norsk som gir en god basis for videre norskopplæring. Kurset krever ingen forkunnskaper og strekker seg over 8 kursdager fordelt på 4 uker. Kurset ble avholdt for første gang fra 16. januar til 5. februar 2017, og mer enn 20 000 personer var påmeldt kurset. 1715 deltok gjennom hele kurset.

«Introduction to Norwegian» er et resultat av et nybrottsarbeid og det er et pilotprosjekt innenfor norskundervisningen ved Institutt for lingvistiske fag (ILN). Norskkurset består blant annet av filmsnutter som gjenspeiler situasjoner i en voksens studenthverdag i Norge. På slutten av hver kursdag kan studentene chatte med en av gjennomgangskarakterene fra filmene. Et slikt gratis og nettbasert kurs frigjør lærerressurser og øker omfanget av studenter, samtidig som studentene slipper å vente med å komme i gang med organisert språkopplæring.

Formidlingsprisen


Priskomiteen anbefaler at Formidlingsprisen i år går til professor Bernt Aardal. Han er ansatt ved Institutt for statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Aardal er en av UiOs mest siterte forskere i mediene. Men han hevder seg ikke bare kvantitativt.  Også kvaliteten er solid.  Priskomiteen fremhever at forskeren har en høy faglig integritet. Aardals forskningstemaer kan være krevende å formidle uten å avdekke egne politiske preferanser. Hans formidling er forbilledlig faktabasert, og Aardal legger like stor vekt på å ha godt belegg for empiriske påstander i sin formidling som i sin forskning, samt å kommunisere vitenskapelig usikkerhet i sin formidling.
Aardal har ledet Valgforskningsprogrammet siden 1985. Hans omfattende formidlingsaktivitet bygger på mange års forskning på spørsmål knyttet til opinionsdannelse og - endring, politiske stridsspørsmål, velgeratferd og valgordninger.
Han er svært mye brukt som kommentator i dagspressen og riksdekkende radio og TV. Han har blant annet vært fast kommentator på NRKs fjernsynssendinger i forbindelse med stortingsvalgene og han kommenterer ulike politiske utviklingstrekk og begivenheter løpende i offentligheten. Aardal holder foredrag for ulike organisasjoner, foreninger og grupper. Han formidler dessuten sin forskning til relevante praktikere, f.eks. i Valgdirektoratet og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har også utviklet en hjemmeside som inneholder informasjon om opinionsendringer, valgresultater, valgordninger og viktige resultater fra valgforskningen. Hjemmesiden www.aardal.info er mye brukt av politiske journalister. Ikke alle tilsynelatende større endringer i for eksempel velgeroppslutningen om ulike parter er statistisk signifikante. Få er mer oppmerksomme på dette enn Aardal, og få blir mer oppgitt over politiske kommentatorer som overser spørsmålet om signifikans. Aardal utviklet derfor programmet ZIGNE, som er et program som gjør at en selv kan teste om et gitt resultat fra en utvalgsundersøkelse er statistisk signifikant eller ei. ZIGNE er et helt konkret uttrykk for at han er opptatt av at vitenskapelig usikkerhet også må kommuniseres i formidlingssituasjoner. Slik sett er han også en glimrende formidler ikke bare av vitenskapelige resultater, men også av vitenskapelige holdninger.
 

Innovasjonsprisen

Priskomiteen innstiller professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, til UiOs innovasjonspris 2017.
Prisvinneren representerer verdensledende forskning innen materialvitenskap, og kan vise til flere gjennombrudd, derav resultater med betydelige potensialer for verdiskaping i samfunn og næringsliv, og mulig utvikling av bærekraftig industriell aktivitet på et globalt nivå.

Hovedvekten av Olsbyes forskning har vært rettet mot grunnleggende forståelse og utvikling av katalysatorer og forbedring av prosesser. Mer enn 90 % av alle industrielle prosesser benytter katalysatorer. Selv små forbedringer i utbyttet av ønsket produkt vil derfor ha stor innvirkning både på det globale energiforbruket og på miljøavtrykket av våre forbruksvarer.

De to siste tiårene har vår kunnskap om katalytisk omdanning av hydrokarbonkilder av lav verdi gått fra ren empirisk kunnskap til forståelse på et molekylært plan. Kunnskapen har stor overføringsverdi for utviklingen av bærekraftig industriproduksjon gjennom fremtidig omdanning av fornybare karbonkilder til forbruksartikler som plast og medisiner.
Olsbye har vært delaktig i og er medgrunnlegger og medeier i ProfMOF AS, et selskap dannet for å kommersialisere og oppskalere produksjonen av UiO-66, et mikroporøst metallorganisk materiale (MOF). UiO-type MOF-materiale har unik termisk, kjemisk og mekanisk stabilitet og representerer et paradigmeskifte innen denne klassen materialer. UiO-66 har fått meget stor internasjonal oppmerksomhet. Selskapet er stiftet sammen med Kongsberg innovasjon, professorene Karl Petter Lillerud og Norbert Stock, samt Inven2.

Olsbye er medoppfinner på 9 ulike patenter knyttet til anvendelser av katalytisk kjemi, og og har bidratt med grunnleggende forståelse av industriprosesser som i dag kommersialiseres i stor skala, i tett samarbeid med industrielle aktører.

Hun ledet UiOs første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). NFRs midtveisevaluering plasserte InGAP på topp blant daværende SFIer, og deltar nå som en sentral partner ved Kjemisk institutt i et nylig opprettet SFI (iCSI), ledet av NTNU.

Professor Olsbye har i løpet av sin karriere ved UiO og Kjemisk institutt bygget opp en stor, velfungerende gruppe av internasjonalt format innen katalytisk kjemi og med høy aktivitet på tvers av fagdisipliner, samfunnsinteresser, industri/næringsliv.

Olsbyes strategiske lederegenskaper har vært helt avgjørende for utviklingen av katalysegruppen ved Kjemisk institutt fra en liten, grunnforskningsbasert forskningsenhet til en utadrettet og innovativ gruppe av internasjonalt format med 5 faste vitenskapelige stillinger, 35 studenter/stipendiater og en prosjektportefølje på 30-35 MKr/år. Det fremheves spesielt Olsbyes evne til aktivt å bygge et godt og kreativt arbeidsmiljø, fremme sine kolleger og utvikle yngre talenter.

Publisert 20. juni 2017 16:44 - Sist endret 21. juni 2017 14:06