Mot en ny formidlingspolitikk ved UiO

Universitetenes formidlingsevne har vært mye debattert det siste året. Formidling er et av våre samfunnsoppdrag, og det er viktig at vi løser dette oppdraget på en god måte. Det handler om å ta kunnskapen vår i bruk i samfunns- og arbeidsliv. Det er helt avgjørende for vår legitimitet i samfunnet at universitetet er i fruktbart samspill med eksterne aktører. Rektoratet ønsker derfor å utvikle en ny formidlingspolitikk for UiO. Det er nå nedsatt en intern arbeidsgruppe bestående av fem vitenskapelig ansatte og en administrativ ressursperson. Medlemmene representerer ulike fagområder og ulike formidlingsarenaer. 

I september 2018 starter prosessen med å lage en ny strategi for UiO. Det er ønskelig at arbeidsgruppen leverer et notat til rektoratet som kan gå inn som et sentralt innspill til det forestående strategiarbeidet. 

Gruppen står fritt til å velge innretning på notatet, og vi ønsker at diskusjonen i gruppen skal være førende for arbeidet. Det endelige notatet skal inneholde forslag til hva slags tiltak man kan gjøre, det være seg opparbeidelser av ferdigheter eller tiltak for å etablere en sterkere formidlingskultur som trekker enda flere ansatte og studenter med i aktiv formidling overfor allmennheten.

Rektoratet har gjennom sitt bidrag til Nytt Norsk Tidsskrift 4/2017 skissert noen hovedlinjer som det er ønskelig at danner grunnlaget for arbeidet. Dette handler særlig om å utvide formidlingsbegrepet og utvikle en politikk som i større grad reflekterer de ulike formidlingsoppdragene som universitetet har. Rektoratet har i denne sammenheng brukt begrepet Kunnskap i bruk, som en overbygning over de ulike formidlingsoppdragene. Innovasjon kan således også plasseres under paraplyen Kunnskap i bruk. Denne grensedragningen bør drøftes i notatet, men tiltak for økt innovasjon ved UiO dekkes i dag opp av andre pågående prosesser. Gruppen trenger derfor ikke beskjeftige seg med det. 

Universitets utadrettede oppgave er flerspektret. Vi skal på den ene siden bidra til utvikling og utveksling av kunnskap som legger til rette for offentlig politikk og beslutninger og endring i arbeids- og næringsliv. Samtidig må universitetet ha en kritisk diskuterende rolle overfor private og offentlige beslutningstakere. Gruppen bør påse at et forslag til en ny formidlingspolitikk tar hensyn til begge disse oppgavene. 

Mediebildet er gjennom flere år kraftig endret, med en noe mindre sentral rolle for tradisjonelle medier, og større plass blant annet for nye medieplattformer og sosiale medier. Det offentlige rommet både for kunnskapsbasert politikkutforming og beslutninger, og for kritisk diskusjon av de samme, påvirkes av disse og andre endringer. Diskusjoner omkring en mer oppsplittet offentlighet og falske nyheter er en del av dette bildet. Gruppen bør se på om den nye offentligheten skaper spesifikke utfordringer for universitetets doble oppgaver som medleverandør av kunnskap for politikk og beslutninger, og for kritisk, opplyst debatt om det samme.

Vi er svært glade for at følgende personer har takket ja til å sitte i arbeidsgruppen:

  • Einar Lie, leder
  • Grete Brochmann
  • Henrik Svensen
  • Julie Sørlie Paus-Knudsen
  • Arnt Maasø
  • Marianne Knarud

 

Publisert 9. mai 2018 15:35 - Sist endret 9. mai 2018 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.