Status for arbeidet mot seksuell trakassering

Første dag på jobb, 1. august 2017, ba jeg om en orientering om hvordan vi jobber mot seksuell trakassering ved UiO. Dette var en direkte følge av en sommer hvor Langeland-saken fikk mye oppmerksomhet. Medio august var vi i Khrono tydelige på at vi var opptatt av tiltak. Har det så skjedd noe?

Fra kurssituasjonen. Ledere fra Det medisinske og Det odontologiske fakultet kurses i behandling av varslinger.

Vi arbeider for trygghet, medbestemmelse og likeverd for alle ansatte og for likestilling, forståelse og toleranse på tvers av skillelinjer som kjønn, kultur og etnisitet. Derfor deltar UiO også i år på Oslo Pride sammen med OsloMet under parolen Fryktløs kunnskap. Kunnskap står sentralt i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter. Like muligheter til å påvirke og delta i samfunnet uansett kjønnsidentitet, seksuell orientering og bakgrunn er viktige verdier for universitetet. Det er også et trygt og godt arbeidsmiljø. Derfor har vi intensivert arbeidet mot trakassering.

Ting tar tid, men likevel har vi kommet et stykke.

Vi har jobbet med å sikre fokus på arbeidet gjennom handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold for perioden 2018 – 2020, og gjennom UiOs Årsplan 2019-2021.

Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering er ett av fire hovedmål i handlingsplanen. Oppfølgingen av dette er ett av syv tiltak i vår årsplan.

Videre nedsatte vi en arbeidsgruppe som skulle utarbeide nye tiltak og en politikk. Den er ledet av Ragnhild Hennum. Gruppen har nettopp levert forslag til tekst til en ny nettside om etiske retningslinjer, samt et første utkast til forebyggende tiltak. Dette utkastet er basert på et større arbeidsmøte med risikoanalyse som tema. Risikofaktorer, risikosituasjoner og risikogrupper ble identifisert og mulige forebyggende tiltak ble utviklet. Ressurspersoner med ulik bakgrunn som studenter, midlertidige, SiO Helse og studentprest deltok i arbeidet.

Arbeidsgruppen jobber kommende høst videre langs tre retninger. De har laget temagrupper som fokuserer på i) Retningslinjer for studiekontakt/veiledere, ii) Vær varsom-plakaten/sosiale medier og alkoholpolicy samt iii) Prioriterte forebyggende tiltak og utviklingen av en langtidsplan – Det vil si oppfølging av risikoanalysen.

Videre deltar vi selvfølgelig i UHRs arbeid på feltet.

Til sist og ikke minst har vi så langt gjennomført fem kurs for ledere. Kursene tar for seg regelverk og prosedyrer, og ikke minst handler det om forebyggende arbeid. Dette er et heldagskurs på seks timer, og deltagerne i første fase av kursing er dekaner, instituttledere og fakultetsdirektører for fakultetene samt tilsvarende ved museene. Vi har også gitt kurs for ledere i administrativ og teknisk linje, fagforeninger, studentledere og studenttillitsvalgte. Deltagelsen på kursene er god, og vi har fått positive tilbakemeldinger. Totalt har over 200 deltatt på kurs denne våren. Vi fortsetter arbeidet kommende høst og vil nå også tilby kurs for de andre ledernivåene i organisasjonen. Vi oppfordrer sterkt alle til å delta i det forebyggende arbeidet og kursene. Ledere må gå foran og jobbe for at vi har et godt og trygt arbeids- og studiemiljø ved UiO.

Av Svein Stølen
Publisert 11. juni 2018 14:12 - Sist endret 12. juni 2018 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.