Studiebarometeret 2017: tiden har kommet for en ny utdanningssatsing på UiO!

Resultatene fra årets Studiebarometer viser hvor UiO har sin styrke som utdanningsinstitusjon. De viser også hvilke områder vi må arbeide videre med for å nå målet om at UiO skal være best på utdanning og læringsmiljø

Fra lanseringen av Studiebarometeret. Fra venstre statsråd Iselin Nybø, UiO-prorektor Gro Bjørnerud Mo, NSO-leder Mats Johansen Beldo og NOKUT-direktør Terje Mørland. Foto: Khrono/Ketil Blom Haugstulen.

Spørsmålene om digitalisering er nytt for året, og her kan UiO vise til både solskinnshistorier og utfordringer.

---se nederst i saken for mer info om Studiebarometeret---

UiO-studentene mest fornøyd med valg av studieprogram og bibliotekene

UiO-studentene er aller mest fornøyd med sitt valg av studieprogram hos oss. Hele 87 % sier at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på! Studentene mener også at studieprogrammene er faglig utfordrende (score 4.4). Når det kommer til overordnet tilfredshet med studieprogrammet, scorer UiO-studentene likt landssnittet på 4.1. De gir dessuten bibliotekene og bibliotekstjenestene gode tilbakemeldinger (score 4.3).

UiO studentene er derimot mindre fornøyd med mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogram (2.9), antall tilbakemeldinger (3.1) og den faglige veiledning (3.3). Her er UiO-studentene og resten av landets studenter er ganske enige. De vil ha mer kontakt og dialog med sine lærere.

Det er som helhet ikke store endringer for UiO fra 2016 til 2017. Sammenlignet med resten av landet, er det gledelig å se at UiO scorer høyere på faktorer som bibliotek og bibliotektjenester, IKT-tjenester, tilgjengelighet og kvalitet på informasjon om studieprogrammet og den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet.

UiO scorer imidlertid noe lavere enn landsgjennomsnittet på klare forventninger fra de faglige ansatte, hvorvidt studieprogrammet har et godt samarbeid med arbeidslivet og om studieprogrammet har hatt tydelige kriterier for vurdering.

Sammenlignet med landssnittet bruker UiO-studentene mer tid på egenstudier (23t) og betalt arbeid (8.8t) per uke. Den største endringen fra 2016 i tidsbruk er på betalt arbeid, som går fra 8,1 til 8,8 timer i uken.

Digitalisering: Årets nye tema

Under lanseringen av resultatene var UiO godt representert. I panelet som diskuterte funnene, deltok og forskningsminister Iselin Nybø, NSO-leder Mats Beldo, NOKUT-direktør Terje Mørland, UiOs Anders Malthe-Sørenssen og Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO.

Tema for diskusjonen var de nye spørsmålene om digitalisering, hvor UiOs fysikkmiljø, med Anders Malthe-Sørenssen i spissen, kan vise til svært gode resultater i bruken av digitaliserte undervisningsformer. Det var store endringer i forskningsfaget som gjorde at Anders og kolleger begynte å se på undervisningen i fysikk på nytt. De siste ti årene har de arbeidet systematisk for å styrke båndet mellom forskning og undervisning. Denne integrasjonen har blant annet ført til at fysikkfaget i dag lar studentene møte helt andre tenkemåter og teknologiske løsninger enn for 10 år siden. En viktig del av denne gjennomgripende transformasjonen er preget av de mulighetene digitalisering bringer med seg, og de behovene for forskningsbasert kunnskap digitaliseringen representerer. Arbeidsformene Malthe-Sørenssen og hans kolleger har utviklet er viktige ikke bare for den ambisiøse satsningen på utdanning vi har sett på MN de siste årene, men er også til inspirasjon for hvordan vi kan kople forskning og utdanning tettere sammen.

Veien videre: styrediskusjon om utdanningssatsing

En tettere integrasjon mellom forskning og utdanning er det bærende prinsippet for forslaget om en framtidsrettet satsning på utdanning som legges fram for styret den 6. februar.

NSO-leder Mats Beldo påpekte under lanseringen at studentene stort sett er fornøyd, men la til at der de er mindre fornøyd, altså med digitalisering, veiledning og internasjonalisering, er dette forhold lærestedene faktisk kan gjøre noe med. Når styret senere denne våren skal diskutere konkrete oppfølgingsmuligheter for satsningen, vil resultatene fra Studiebarometeret vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Vi vil be studieprogrammene og fakultetene til å gå grundig gjennom resultatene fra Studiebarometeret. Studentenes innspill er viktig!

Se film fra lanseringen

---

Om Studiebarometeret
Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og den undersøker studentenes opplevde studiekvalitet. Det er alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. års-studenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, som inviteres til å delta i undersøkelsen. Studiebarometeret ble høsten 2017 gjennomført for 5. gang. For UiO har svarprosenten økt gradvis for hvert år, også i 2017, hvor 41 prosent deltok.

I Studiebarometeret blir studentene spurt om temaer som for eksempel studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, samt vurderingsformer. 

Publisert 5. feb. 2018 14:33 - Sist endret 7. feb. 2018 08:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.