Hva skjer på klima- og miljøfronten ved UiO?

Engasjementet er stort, og det er bra! Mange vil gjerne vite hva som skjer videre med klima- og miljøarbeidet, og hva UiO har gjort så langt. Her kommer en første gjennomgang med noen eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 16. oktober. Innlegget vil følges opp med flere innlegg som går i mer detalj på utvalgte problemstillinger. Noen som viser hva som gjøres her og nå, og noen som ser fremover.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

UiO har jobbet i flere år for å bli stadig mer bærekraftig. Nå er det vedtatt at vi skal utarbeide en egen klima- og miljøstrategi. Vi har satt ned en innledende arbeidsgruppe som har begynt på jobben, og dette arbeidet intensiveres fra nyttår av. Strategien skal være ferdig innen utgangen av neste år og legge grunnlaget for et helhetlig og systematisk bærekraftarbeid ved UiO.

Men vi gjør naturligvis også ting på kortere sikt. I vår fikk UiO sitt aller første klimaregnskap, og dette følger ledelsen nå opp med å utarbeide en konkret tiltaksplan for utslippskutt. Tiltaksplanen skal legges frem for styret i desember, og blir satt sammen gjennom fire ulike arbeidsprosesser som i tillegg til ledelsen involverer ansatte fra både administrasjon, lederstøtte og akademia. Vi kommer selvfølgelig også til å favne tidligere innspill gitt av studenter og ansatte.

For det første: Spørsmål om hvordan vi reduserer antall flyreiser ble sendt ut på høring i organisasjonen før helgen. Høringsinnspillene vil danne grunnlag for en tiltaksliste. Her vil vi blant annet måtte ta stilling til om vi skal kjøpe kvoter, innføre regler og styring, eller rett og slett stole på at den enkelte tar ansvar for å kutte i egen reising.

For det andre: Ledelsen utarbeider for tiden en liste over andre gode, forholdsvis enkle forslag til tiltak vi kan iverksette, for eksempel forbud mot unødvendige engangsprodukter i plast og papp, etablering av villgressområder, ansette en student i 30 prosents stilling for å jobbe opp mot rektor og for studentengasjement i klima- og miljøsaken, samt etablere et klimanettverk for UiOs forskere på tvers av fakulteter og enhetsgrenser.

For det tredje: Ledelsen kommer til å sammenkalle dekaner og utvalgte instituttledere til et møte i nærmeste fremtid for å diskutere hvordan de kan bidra til klimakutt på fakultetsnivå. Forslagene herfra vil også inngå i tiltaksplanen som skal være klar i desember.

For det fjerde: Vi skal ha et seminar med administrativt ansatte innenfor ulike ansvarsområder – deriblant innkjøp og eiendom – for å identifisere ytterligere tiltak knyttet til universitetets drift. Og her har det jo allerede skjedd mye bra.

Noen få aktuelle eksempler:

  • Da Sophus Bugges hus ble rehabilitert i 2016, skjedde det etter de høyeste miljøstandardene. Faktisk ble det til og med trukket frem som månedens bygg av Norsk byggallianse på grunn av sin BREEAM Excellent-standard! Erfaringene herfra blir nyttige i videre arbeid med eiendomsmassen på UiO, slik at eiendommene våre også kan bidra til det grønne skiftet. 
  • Vi har tatt en rekke grep når det gjelder innkjøpene våre. Økt bruk av videokonferanser har ført til en reduksjon i antall fysiske møter for ansatte i administrasjonen – og dermed også en reduksjon i antall reiser. Som rektor har jeg redusert mine flyreiser med 30 prosent sammenlignet med i fjor. UiT, UiB, NTNU og UiO planlegger dessuten en ny anskaffelse av reisebyråtjenester hvor miljø- og miljøstyring hos leverandøren vektlegges.
  • Anskaffelse om busstransport er nettopp tildelt. Samtlige busser innfrir miljøkravene både når det gjelder utslipp og bruk av kjemikalier til renhold m.m. Alle sjåfører får jevnlig opplæring innenfor miljøvennlig kjøring, og samtlige leverandører er sertifisert etter ISO 14001 om miljø og ISO 9001 om kvalitet. UiO har også gjennom nyanskaffede analyseverktøy avdekket leverandører som driver med tvangsarbeid og barnearbeid – og har avsluttet kontraktene med disse.
  • UiO er i ferd med å forberede en konkurranse om gjenkjøp og utfasing av brukt IT-utstyr. Målet er å forlenge utstyrets levetid, samt å sikre en miljømessig god avhending. Konkurransen utlyses – trolig i samarbeid med UiT, UiB og NTNU – i november i år.
Av Svein Stølen
Publisert 16. okt. 2019 07:18 - Sist endret 17. okt. 2019 10:33

Bra at så mye konkret nå begynner å skje! Et par spørsmål; et enkelt og et komplisert:

Hvem høres i flyreisehøringen?

Hvordan kan fakultets- og instituttledelse bedre settes i stand til å vurdere ulike tiltak og ulike tilnærminger til klima og miljø? De er jo våre dyktige kollegaer, men ble valgt inn i sine tillitsverv på annet grunnlag enn denne tematikken. Hvordan kan de få kunnskapene som trengs for å besvare spørsmålet; inkl på den ene siden virkninger av ulike klimatiltak, og på den andre siden forstålse for hvordan ansatte i kunnskapsorganisasjoner endrer vaner/lærer nytt? (Kanskje man har tenkt å tilby opplæring/veiledning/prosessveiledning i klima- og miljøledelse?)

Eevi Elisabeth Beck - 16. okt. 2019 12:08

Hei Eevi! Vi hadde en åpen høring i etterkant av fremleggelsen av klimagassregnskapet. For ikke så lenge siden ble det også sendt ut en ordinær høring om flyreiser spesifikt til alle fakulteter v/ instituttene, sentre, satsinger og Studentparlamentet. Den har høringsfrist 1. november, så her kan man fortsatt engasjere seg!

Høringsinnspillene blir sammenfattet og brakt inn i tiltaksplanen for klimakutt som skal legges frem for styret den 3. desember.

Ellers er det et interessant og relevant spørsmål du stiller ang. hvordan fakultets- og instituttledelse bedre settes i stand til å vurdere ulike tiltak og tilnærminger til klima og miljø. Vi tar med tankene dine rundt dette som innspill i det videre arbeidet med tiltaksplanen og en egen klima- og miljøstrategi som skal ferdigstilles i løpet av neste år. Vennlig hilsen Svein Stølen

Svein Stølen - 23. okt. 2019 12:23

Det er godt med fokus på utslipps og forbruks problematikk. Jeg håper tiltakene baserer seg på observerte fakta og ikke simulerte modeller.   "Nå er det vedtatt at vi skal utarbeide en egen klima- og miljøstrategi". Disse to temaene (miljø og klima) bør skilles.  Det er meget store forskjeller.

"I vår fikk UiO sitt aller første klimaregnskap".  Kan man se dette, og hvordan det er beregnet ?

"bidra til klimakutt".  Hva er det vi da skal kutte ?  Hvis en tror at det hjelper å redusere utslippene av CO2, så bør en se her: http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment

Hvis resultatene betviles, så er det vel en forholdsvis enkel sak for fysisk institutt å vise at dette er galt, eventuelt å bekrefte resultatene.

Jan Borge Guttulsrud - 24. okt. 2019 08:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.