Kunnskapsbasert gjennomgang av vårt eget innovasjonssystem

Kyrre Lekve i Simula går høyt på banen om at universitetenes Technology Transfers Offices (TTOer) er feilslått og bør legges ned. Det mener vi er en uklok påstand basert på et tynt beslutningsgrunnlag. Innlegget er først publisert i Khrono

Per Morten Sandset og Karl-Christian Agerup foran StartUpLabs lokaler i OsloTech. Vårt innovasjonssystem er mer enn vår TTO, og kunnskapsbaserte beslutninger krever at vi ser helheten.

Universitetet i Oslo (UiO) eier teknologioverføringsselskapet Inven2 sammen med Oslo Universitetssykehus (OUS). Inven2 har dokumenterbart gode resultater når det gjelder kommersialisering av forskning, spesielt innenfor helse og livsvitenskap.

En samlet verdi på porteføljeselskaper viser til verdiskaping på vel 11 milliarder kroner. I motsetning til Lekves påstand koster vårt TTO system svært lite da mesteparten av Inven2s inntekter til innovasjonsvirksomhet er basert på fremtidige inntekter etter tredelingsmodellen. Det er sterkt misvisende når Lekve i sin argumentasjon bruker inntektstallene fra TTOenes offentlig tilgjengelige årsregnskap som dokumentasjon på kostnader da størstedelen av inntektene er midler som formidles gjennom TTOene og som da ikke går til finansiering av innovasjonsvirksomheten.

Er så UiO fornøyd med sitt TTO? Svaret er ikke enten-eller – men trolig både-og – men det er for tidlige å konkludere. UiO har under det nåværende rektoratet stort fokus på å ta kunnskap i bruk, herunder bidra til kommersialisering, verdiskaping og utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser. I den forbindelse har vi en full gjennomgang av vårt eget innovasjonssystem inklusive regler for permisjon, habilitet og interessekonflikter, IPR-politikken og TTO-funksjonen.

Forskere som ønsker å prøve seg som gründere skal få mulighet til permisjon. Gjennom IPR-politikken ønsker vi å gi større insentiver til forskere som ønsker å utvikle sine ideer. For tiden gjennomfører vi en uavhengig ekstern evaluering av Inven2s rolle i vårt innovasjonssystem. I løpet av våren 2020 vil vi revurdere vår eierskapspolitikk i forhold til Inven2 og om det er behov for justeringer.

Vi forundrer oss også over Lekves påstand om at UiO har «fraskrevet seg ansvaret for å omsette forskningen til nye bedrifter» og at koblingen mellom forskning og næringsliv er for svak. Tvert om stimulerer vi til innovasjon og entreprenørskap både hos ansatte og studenter. Vi har et omfattende samarbeid med næringsliv og enheter i offentlig sektor og vi stimulerer til utvikling av mer samarbeid med næringsliv og enheter i offentlig sektor. Men innovasjon fra og ved et universitet er mye mer enn oppgaver knyttet til teknologioverføring og kommersialisering av forskningsresultater. Det å stimulere til innovasjon blant studenter og nyutdannede kandidater er viktig for UiO.

Lekves slutninger vitner om en svært instrumentell tenkning rundt universitetenes nytteverdi. Kanskje er det en for snever og umoden oppfatning av hva innovasjon er, som gjør at Lekve trekker disse bastante konklusjonene? Rapporten Simula har fått gjennomført er metodisk svak, og gir på ingen måte et helhetlig bilde av hvordan universitetene jobber med TTOer og med hele bredden av det som må jobbes med for å lykkes med innovasjon.

Av Per Morten Sandset
Publisert 7. des. 2019 19:25 - Sist endret 7. des. 2019 19:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.