Et mer mangfoldig UiO

Arbeidet med likestilling og mangfold er ikke et arbeid med en sluttdato, og det er gjennom deltakelse i universitetsdemokratiet vi får de beste løsningene.

MiFA (Mangfold i Fokus i Akademia) jobber for et større kulturelt mangfold ved UiO. Her fra kursavslutningen for studentveilederne 2016.

Universitetet som begrep oppsto som en betegnelse på et fellesskap av lærere og studerende. Lenge var universitetet forbeholdt de få og ofte privilegerte. I de nordiske landene skjøt demokratiseringen av universitetene for alvor fart i etterkrigstiden. Men til tross for rotfestede likhetsidealer ser vi at utdanningssystemet i Norge fortsetter å bidra til å sementere ulikheter godt inn i det 21. århundre. For eksempel er det slik at de studentene som selv har høyt utdannede foreldre, oftest fullfører utdanningen.

Vi vet at sterke akademiske institusjoner og tradisjoner er en viktig forutsetning for demokratiet, blant annet fordi de sikrer fellesskapet tilgang til kunnskap. Derfor har også UiO et stort ansvar for å nå ut til det samfunnet vi lever i, og derfor må vi sikre et mangfold både blant studenter og ansatte. Helt enkelt er det ikke. Vi tror imidlertid vi kan ha mye å lære av land preget av større sosiale, økonomiske og etniske forskjeller enn dem vi fram til nå har levd med i Norge. King’s College i London, en god samarbeidspartner i utviklingen av en den europeiske universitetsallianse vi nå søker å utvikle, har gjort noen viktige grep som vi følger nøye med på og håper å kunne dra lædom fra.

En god mangfoldspolitikk er avgjørende for at UiO skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Derfor inviterte vi sammen med Det humanistiske fakultet til debattmøte om mangfold. Møtet inngikk i arbeidet med en ny strategi for de neste 10 årene og ga rom til en rekke ulike former for meningsbrytning og kritikk. Vi fikk mange nyttige innspill.

UiOs nylig vedtatte handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold (2018-2020) er den første planen i sitt slag på vårt universitet som har inkludert mangfoldsperspektiv eksplisitt. Det er likevel viktig å påpeke at det også tidligere har vært flere initiativer knyttet til mangfold. Eksempelvis har Det juridiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet har hatt et tydelig fokus på området.

I arbeidet med handlingsplanen ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å evaluere og utvikle forslag til ny handlingsplan. Handlingsplanen ble videre diskutert i koordineringsgruppen for likestilling, bearbeidet i dekanmøtet og vedtatt i universitetsstyret.

Sentralt i planen finner vi tilbud om kompetansehevende kurs og seminarer innenfor blant annet mangfoldsrekruttering, inkludering, diskriminering, interseksjonalitet, kjønnsmangfold, mangfoldsledelse og implisitte fordommer (bias). Det er en prioritert oppgave å fortsette satsningen på rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn (gjennom bl.a. MIFA) og å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag om ansatte og studenter med minoritetsbakgrunn.

Det gjenstår mye arbeid, men mye av dette arbeidet vil måtte gjøres lokalt. Da vi tidlig høsten 2018 gjennomførte et mangfoldsseminar for UiOs ledelse sentralt og på enhetene var konklusjonen at enhetene har ulike utfordringer og at de derfor ønsker å basere sine planer på den situasjonen de har ved det enkelte fakultet og deres institutter. Vi vet at mangfoldssituasjonen ser temmelig ulik ut på for eksempel farmasi og historie. Fakultetene og museene får derfor nå et tydeligere ansvar for å utarbeide mangfoldstiltak i sine lokale tiltaksplaner.

Vi vil oppfordre ansatte og studenter til å engasjere seg i likestillings- og mangfoldarbeidet ved egen enhet. Nå skal lokale handlingsplaner utvikles og ikke minst Strategi 2030 utformes. Deretter skal vår rullerende Handlingsplan for likestilling og mangfold igjen justeres. Viktige spørsmål på UiO vil alltid måtte inngå i forskjellige løp med ulik tidshorisont.

Arbeidet med likestilling og mangfold er ikke et arbeid med en sluttdato, og det er gjennom deltakelse i universitetsdemokratiet vi får de beste løsningene.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 1. apr. 2019 14:07 - Sist endret 1. apr. 2019 14:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.