Karriereløft for ph.d.-studenter og postdoktorer

Hvor går karriereveiene for yngre forskere og hvor relevant er forskerutdanningen de får for det arbeidsmarkedet de møter? Dette spørsmålet ble tirsdag diskutert basert på Doktorgradsundersøkelsen 2019 (NIFU Rapport 2020:19). Svarene gir hjelp til å sette en tydelig kompasskurs for UiOs videre arbeid med karrierestøtte.

Bildet kan inneholde: begivenhet, varmeapparat, opptreden.

Doktorander kreert i Universitetets aula 19. september 2019. Rektor Svein Stølen og dekan Ivar Prydz Gladhaug med doktorander ved Det medisinske fakultet. Foto: Terje Heiestad / UiO

Resultatene fra undersøkelsen av de som har fått sin doktorgrad ved norske institusjoner fem til syv år etter disputas gir grunn til nøktern optimisme: Doktorene er i det store og hele mer fornøyde enn misfornøyde, både med programmet de tok og med jobben de har i dag. Og som vi har antatt, det er en vifte av ulike karriereveier doktorene tar. Riktignok forblir litt over 35 prosent i UH-sektoren, men for flertallet av landets doktorer går karriereveien ikke videre i UH-sektoren men via universitetssykehus, privat sektor, forskningsinstituttene eller offentlig sektor. Det store flertallet av de som nå arbeider i utlandet, kan dessuten godt tenke seg å komme tilbake til Norge – uavhengig av nasjonalitet – særlig på grunn av livskvalitet, men også på grunn av gode rammevilkår for forskning. Det lover godt for forskningens fremtid i Norge.

Men resultatene gir også argument for ytterligere å rette oppmerksomheten mot yngre forskeres karriereløp. Den viser for eksempel at mange kandidater er usikre på hvilken kompetanse de har bygd, og hvilke veier som åpner seg. For UiO, som i mars 2020 vedtok Standarder for karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase, gir svarene derfor hjelp til å sette en tydelig kompasskurs for de prioriteringene som må til når vi skal gå fra ord til handling. Pandemien har forsinket dette arbeidet, men vi må og skal videre. De nye standardene omfatter ikke bare doktorer, men også postdoktorer og andre forskere i midlertidige stillinger.

Kandidatene i sentrum

Doktorgradsstudentene og postdoktorene er en helt sentral del av våre forskningsmiljøer og er brohoder til framtidens fagmiljøer. Som forskere på forskningsfronten av sine fag, er de med å forme våre fagmiljøers samtid og framtid ved å bidra til forskningsbasert undervisning-, utvikling av internasjonale nettverk og formidling av sine fagfelt. Også de som velger en karriere utenfor akademia, kan spille en viktig rolle som kunnskapsformidlere i samhandlingen mellom universitetet og andre sektorer og på den måten bidra til en mer «åpen vitenskap». Å satse på unge forskeres karriere i og utenfor akademia er derfor en investering i fremtidens fagutvikling.

Likevel handler det mest av alt om hver enkelt kandidat. PhD- og post-doc perioden er formgivende for den enkeltes karriereløp. Mange av dem har vært gjennom en beinhard seleksjonsprosess, men står likevel overfor usikre utsikter for hvor veien skal gå etter årene som stipendiat eller postdoc. Vi vet det er mange veier å ta og de færreste karriereveier fører til professorat ved alma mater. Doktorgradsundersøkelsen tydeliggjør også de store forskjellene mellom fagfelt når det gjelder hvilke karrieremuligheter som er åpne for kandidatene.

Arbeidet vi må gjøre angår mange. I 2019 kreerte UiO 483 doktorer, og vi har503 ansatte i postdoc-stillinger. Tallenes tale er klar. Det er derfor viktig at vi er bevisst behovet PhD-studenter og postdoktorer har for støtte og veiledning til å navigere mellom ulike karrieremuligheter, og at de er seg bevisst den kompetansen de stiller med etter et fullført PhD- eller postdoktorløp.

Standarder for karrierestøtte

NIFUs rapport viser med all tydelighet at vi nå må implementere vår karrierepolitikk for yngre forskere. Universitetsstyret vedtok i vår et sett med standarder for karrierestøtte i tidlig karrierefase. Standardene omfatter PhD.-studenter, postdoktorer og midlertidige forskere, og bygger på rapporten «Karrierestøtte til forskere i tidlige karrierefaser: En helhetlig og systematisk tilnærming».

Grunnprinsippene for UiOs tiltakspakke til unge forskere er at tiltakene skal gi et breddetilbud for denne gruppe av forskere, og ikke bare omfatte en selektiv gruppe. I tillegg skal støttetilbudet være tilstrekkelig differensiert til at det sikrer relevans i forhold til PhD-kandidatenes situasjon og ulike behov.

De vedtatte standardene fastslår blant annet at postdoktorer skal gis tilbud om utdanningsfaglig kompetanse, undervisningserfaring og annet meritterende arbeid utover forskningsarbeidet. I tillegg skal unge forskere ha en faglig veileder eller mentor, en individuell plan for arbeidsforholdet og for videre karriere, samt jevnlige karrieresamtaler med sin leder. Alle fakulteter skal også tilby et organisert postdoktorprogram, enten alene eller i samarbeid med ett eller flere andre fakulteter.

Flere fakulteter er allerede godt i gang med flere av disse tiltakene og har nyttige erfaringer som kan komme hele universitetet til gode. SFFene har også gått foran på dette området. Med Circle U-samarbeidet er det også et potensiale for å utforske karrieremuligheter i våre europeiske samarbeidsland for våre forskere og det vil gi anledninger til å utvide tiltakspakken for karrierestøtte ytterligere i årene som kommer. Vi er ikke alene om å sette dette på dagsorden – europeiske karriereveier kan bli lettere tilgjengelig hvis EU nå gjør alvor av å legge større trykk bak ambisjonen om et europeisk forskningsområde med økt mobilitet.

Av Åse Gornitzka, Eivind Engebretsen
Publisert 5. okt. 2020 09:12 - Sist endret 5. okt. 2020 09:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO