Mot lysere tider - med håp i blikket

Vi har vært gjennom noen svært vanskelige uker. Jeg vil takke alle på det varmeste for imponerende innsats, mye tålmodighet og sterk solidaritet. Vi er nå på vei inn i en ny «normalisert» hverdag, og da er det på sin plass å se fremover mot lysere tider og med håp i blikket.

— — —

We have been through some very difficult weeks. I want to extend my warmest thanks for all of your impressive efforts, patience and strong solidarity. We are now moving towards a “normalised” everyday life, and that makes it appropriate to look ahead to brighter times with hope in our eyes.

Bildet kan inneholde: blomst, blomstrende plante, anlegg, tommie krokus, petal.

Foto: Svein Stølen / UiO

En tøff vår gjør en sommer uten akuttiltak helt nødvendig for at vi skal kunne møte høsten og studentene på en god måte. Vi kan ikke på nytt komme i en situasjon hvor vi må henstille til kollektiv og stor dugnadsånd. Dette er beveggrunnen til at vi nå legger planer for et digitalt undervisningscenario kommende høst. Parallelt planlegger vi også for en normal høst.

Jeg vet at mange har en anstrengende hverdag og en krevende arbeidssituasjon, at mange er slitne. Likevel er det riktig å planlegge for det digitale scenariet nå, og med det arbeidet dere har lagt ned står vi godt rustet til å greie også en digital høst dersom det blir nødvendig.

Vi skal tilbake til campus. Fra middelalderen oppstod ordet universitas som betegnelse på fellesskapet av forskende lærere og studerende elever - studenter. Det må så raskt som mulig igjen bli normalen. Vi vet at Regjeringen og Kunnskapsdepartementet ser verdien av et åpent universitet, og vi arbeider i dialog frem mot en videre gradvis oppmykning - et universitet som fungerer etter grunnideen.

Vi håper og tror derfor at våre forskere og lærere på nytt gradvis kan befolke en større andel av våre kontorer og laboratorier, og jeg gleder meg til å se studenter og ansatte tilbake på UiO. Likevel, vi kan ikke tidsfeste en slik åpning.

Jeg ber derfor om fortsatt tålmodighet. Vi vet dette er en krevende situasjon, men vi vet også at det er håp - at normale dager igjen vil komme.

— — —

A challenging spring makes a summer without emergency measures necessary if we are to start fall and greet students in a good way. We cannot afford to find ourselves again in a situation where we have to recommend a large-scale “dugnad”. This is the reason why we are now planning for digital teaching this coming fall. Parallel to this, we are also planning for a normal fall.

I know that many have a strenuous everyday life and a demanding work situation, that many are tired. Nevertheless, it is right to plan for a digital scenario now, and with the work that you have already put in, we are well equipped to manage a digital fall semester if necessary.

We will go back to campus. Dating back to the Middle Ages, the word universitas emerged as a term denoting the community of research teachers and studying pupils – students. This must become the norm again, as soon as possible. We know that the government and the Ministry of Education and Research see the value of an open university, and we are working in dialogue with them towards further and gradual normalisation – a university that functions according to its basic idea.

We hope and believe that our researchers and teachers once again and gradually will populate a large part of our offices and laboratories, and I am looking forward to seeing students and staff back at UiO. Even so, we are not able to put a date on this.

I therefore ask for continued patience. We know that this is a demanding situation, but we also know that there is hope – that normal days will come again.

Av Svein Stølen
Publisert 23. apr. 2020 19:02 - Sist endret 23. apr. 2020 19:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.