UiOs bærekraftarbeid – en mangfoldig vev

Årets bærekraftkonferanse i Bergen er godt i gang, og jeg ser frem til to dager med inspirerende dialog og læring. Konferansen er nyttig også fordi den gir anledning til selvrefleksjon. Hvordan jobber vi med bærekraft ved UiO?

Bilde av de ulike bærekraftmålene.

FNs bærekraftagenda angår alle samfunnets sektorer. Utfordringene er sammensatte, så det er behov for utvikling av tverrfaglig kunnskap og løsninger på mange fronter. Bærekraftarbeidet vårt er en vev som består av utallige tråder. 

Her er noen av dem (se også nye nettsider om bærekraftarbeid ved UiO):

Strategi2030 og en ny klima- og miljøstrategi

Det sier seg selv at jeg må starte med vår nye universitetsstrategi. Styrets strategiseminar tirsdag var siste trinn på vei mot vedtak. Klimakrisen, naturkrisen og de andre bærekraftutfordringene – og vårt ansvar for å svare på dem – er tydeliggjort. Denne strategien vil så være utgangspunkt for vår nye utviklingsavtale med vår eier, Kunnskapsdepartementet.

Mens vi avslutter dette strategiarbeidet, starter vi jobben med å utvikle en helhetlig klima- og miljøstrategi. Helhetlig i betydningen at den skal favne både utdanning, forskning, innovasjon, samfunnsdialog og drift.

La det ikke være noen tvil: Våre største bidrag til en bærekraftig verden kommer gjennom forskning og utdanning. Det forhindrer dog ikke at vi også skal tenke bærekraft og klima i driften av vårt universitet.

Derfor lanserte vi våren 2019 et første klimagassregnskap. Derfor vedtok vi høsten 2019 en tiltaksplan for redusert klimagassavtrykk. Dette arbeidet skal vi følge opp. Vi skal videreutvikle klimagassregnskapet og utvikle nye tiltak. Vi skal synliggjøre resultatene! 

Til gjengjeld vil vi avstå fra Kunnskapsdepartementets nasjonale omdømme- og rapporteringskonkurranse.

Studenter med kunnskap, vilje og evne til å skape en bærekraftig verden

Strategi2030 har som delmål at UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå – hvor vi utdanner studenter som evner å sette sine fag inn i et større samfunnsperspektiv. Våre studenter skal lede an i det grønne skiftet.

Arbeidet med dette vil bli fulgt opp gjennom våre fakulteter, og vi har allerede startet. Noen igangsatte aktiviteter er initiert fra toppen, men mye er som seg hør og bør utviklet i universitetets indre. Senest i dag kunne vi annonsere et nytt og spennende studieprogram som angriper klimakrisen med filosofi, politikk og økonomi!

Og det slutter ikke der. The Oslo SDG Initiative er svært aktive. Det er videre interessant å se at våre nye sentere for fremragende utdanning i stor grad vektlegger bærekraft.  Deriblant det ferske Centre for Sustainable Health Care Education (SHE), som gir studentene kompetanse og verktøy til å inkludere bærekraft i valgene de tar i yrkesutførelsen. Studentene utdanner seg til å bli endringsagenter innen helsevesenet på et individuelt, samfunnsmessig og globalt nivå.

Vår erfaringsbaserte master for religiøse ledere er et annet eksempel, om enn bærekraftagendaen er mer lavmælt i profileringen av initiativet. CityStudio Oslo er et initiativ tatt av rektoratet, inspirert av Jennifer Vallee fra Vancouver, og responsen fra studentene er enorm. Her angripes regionale utfordringer av tverrfaglige team og i samarbeid med både interne og eksterne veiledere.

Videre er vårt arbeid med å etablere et sterkt europeisk utdanningspartnerskap gjennom Circle U tett knyttet mot bærekraft. Her må detaljer holdes skjult inntil søknaden er sendt inn og vurdert, men jeg kan røpe at studentledet bærekraftig innovasjon er et tema.

Student-innovasjon og Oslo Science City

«For studenter og av studenter» er mottoet til INSJ, som på imponerende måte har tatt ballen for å bidra til studentinitiert og studentledet innovasjon og entreprenørskap med bærekraft og det grønne skiftet som ramme. Vi bidrar ikke minst med støtte til arealer og aktivitet, og har invitert OsloMet, Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania inn i varmen.

Initiativet blir en viktig del av Oslo Science City, som er det store innovasjonsdistriktet som vi utvikler rundt kunnskapsinstitusjonene nær Blindern. Vi samarbeider her tett med Oslo kommune, OUS/HSØ, SINTEF, NGI og Forskningsparken.

Bidrag til kunnskapsinformert politikk og forvaltning

Kunnskap forplikter! Den må tas i bruk, men innovasjon er kun én dimensjon. Det handler også om formidling til allmenheten, og om bidrag til et kunnskapsbasert samfunn. Vi har mange UiO-ildsjeler som bidrar stort gjennom offentlige utredninger, intervjuer, debattinnlegg og kronikker med mer!

Ingen nevnt. Ingen glemt.

Vi må som institusjon ikke minst bidra til at det finnes gode arenaer for utvikling og deling av kunnskap.

Vi har allerede flere slike som er viktige verktøy for oss. Samtidig utvikler vi nye. Gjennom Partnerforum møter vi for eksempel 21 departementer og direktorater. Gjennom Klimahuset som åpner i mars, skal vi møte allmenheten. Gjennom Oslo Peace Days, som vi etablert i 2018, setter vi fred, menneskerettigheter og demokrati på agendaen – med Nobelinstituttet, Nobels fredssenter, PRIO og Oslo kommune som gode partnere.

Satsing på mangfold, likestilling og ytringsrom

Bærekraftagendaen er bred. Vi har for første gang inkludert mangfold i vår tiltaksplan for likestilling, vi har jobbet målrettet og hardt mot alle former for trakassering, og ikke minst kurset flere hundre ledere og ansatte for å forebygge seksuell trakassering.

Et levende liberalt demokrati krever dessuten at institusjoner for høyere utdanning hegner om den akademiske friheten og reagerer når noen vil krympe ytringsrommet. Vi skal ikke vike unna der!

Samtidig må vi tåle uenighet og å høre ting vi ikke liker.

UiO-forskning som skjer bottom-up

Forskerinitiert forskning er vårt mantra, for det viktigste skjer i UiOs indre. Oslo School of Environmental Humanities, Anthropocene og Oslo SDG Initiative er bare tre eksempler på bottom-up-satsinger.

Likeså vårt nye Senter for fornybar energi, FME Include.

Det er grunnleggende å legge til rette for tverrfaglighet. Vi må videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid, og bruke vår bredde og dybde som styrke for å lede an i utviklingen mot et bærekraftig samfunn.

Våre tre strategiske satsinger UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden er viktige virkemidler i så måte.

Påvirkning på europeisk forskningspolitikk

Vi bruker videre vår faglighet til å påvirke. Vårt Brussel-kontor, The Guild, har en viktig forskningspolitisk rolle og påvirker EUs rammeprogram. Bærekraft står sentralt. Vi var tidlig ute med forslag til missions, og samarbeider gjerne for at disse utvikles til initiativer som prioriteres: «Sustainable city in a sustainable landscape», «Eradicating the digital divide» og «The cultural authority of science» er temaer som er blitt spilt inn. «Healthy aging» og antibiotikaresistens likeså.

Vi har også spilt inn i detalj på flere av clusterne som utgjør Pillar II i Horizon Europe, som er EUs kommende rammeverk for forskning og innovasjon. Dette er viktig ikke minst nå.

The Guilds innspill på Culture, Creativity and Inclusive Society Cluster kan oppsummeres gjennom disse tre hovedprioriteringene:

  1. Democratic resilience
  2. Social needs and human resilience in times of technological change
  3. Democratic language and culture.

Vår bærekraftvev er mangefasettert, og den må den være om vi skal levere på de store utfordringene.

Av Svein Stølen
Publisert 6. feb. 2020 14:36 - Sist endret 6. feb. 2020 15:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.