Ang. udfærdigelse af en lov om det kongelige Frederiks universitet - Ot. prp. nr. 20 (1905)

Ikke mindre enn 17 - sytten - for UiO høyst relevante - stortingsmeldinger, strategier, representantforslag etc skal behandles i Stortinget denne våren. I sannhet en travel vår for UF-komiteen, for Stortinget og for UH-sektoren. «Styre i det store, ikke i det små» er mantraet til vår statsråd. «Tillitreform» ropes det fra opposisjonen (Ap). På en fredag, etter en travel uke, tillater vi oss en liten historisk referanse til dengang da Universitetet i Oslo på latin ble kalt Universitas Regia Fredericiana.

Bildet kan inneholde: utgivelse, font, materiell eiendom, bok, papir.

Året er 1905, og et forslag til en ny paragraf i loven om det kongelige Frederiks universitet som sikrer datidens Kirke- og undervisningsdepartement mer «tilsyn» og «kontrol», blir ikke møtt udelukkende med applaus av universitetets styrende kollegium. Til gjengjeld hadde de en viss innflytelse; i Odelstingsproposisjonen ble rett og slett kollegiets innsigelser lagt fram - ordrett - helt først i lovforslaget. Vi siterer:

I modsætning til alle tidligere forslag og efter kollegiets skjøn også i modsætning til hidtil gjældende ret skaber denne paragraf en ny insitution, idet den indsætter kirke- og undervisningsdepartementet til universitetets «overstyre». Kollegiet er ikke i tvil om, at en saadan ordning vilde være i flere henseender praktisk uhensiktsmæssig og skadelig for universitetet, og maa derfor paa det mest indtrængende henstille, at denne paragraf udgaar av lovforslaget.

Kollegiet er visselig ikke uopmerksom paa, at sagen i motiverne til den kongelige proposition opfattes saaledes, at ved denne bestemmelse alene den bestaaende tilstand «lovfæstes». Heri kunde man ogsaa være enig, hvis udtrykket «overstyre» i virkeligheden, saaledes som i de nævnte motiver skeet, lod sig omskrive med det «tilsyn» og den «kontrol», der med rette betegnes som en konsekvens af vedkommende statsraads konstitutionelle ansvar. Dette tilsyn og denne kontrol, der tilsiger at sikre, at lovene overholdes, og at bevilgede statsmidler anvendes efter deres bestemmelse, har jo nemlig altid og fra enhver kant ubestridt været udøvet. Midlerne til at udøve den ligger dels i den regelmæssige insendelse af uddrag af universitetets regnskaber, dets aarsberetninger, forelæsningskataloger m. v., hvorved i virkeligheten hele universitetets virksomhed lægges frem, dels i departementets selvfølgelige adgang i hvert enkelt tilfælde at begjære seg yderlige oplysninger meddelt om universitetets virksomhet og økonomi.

..

Noget fra en saadan kontrollerende myndighed væsensforskjelligt er derimod et «overstyre».

Institusjonell autonomi har tjent samfunnet godt. Det viser historien, og selv om vi ikke alltid kan lære av historien, mener vi med stor overbevisning at Universitet tjener samfunnet best når den armlengden som utgjør avstanden til myndighetene ikke krymper yderligere. Vi tørker svetten av pannen, legger nykvessede blyanter fram til neste ukes «dont» og lover å møte friske og opplagte etter en helg som vi håper blir riktig god for oss alle. God helg!

PS! Striden var en kamp som kollegiet vant - viktig veivalg som bekreftet UiO som vitenskapens universitet, og ikke bare en embetsmannsfabrikk og portvokter. Se feks Jon R. Kyllingstad og Thor Inge Rørvik, Universitetet i Oslo 1870 - 1911 Vitenskapens universitet, UNIPUB (2011).

- - -

Relevante politiske prosesser i disse dager:

Fra Kunnskapsdepartementet

 • Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans: Utdanning for omstilling (lagt frem 12.3)
 • Stortingsmelding om god styring av universiteter og høyskoler (lagt frem 19.3)
 • Endringer i UH-loven (lagt frem 26.3)
 • Fullføringsreformen (lagt frem 26.3)
 • Digitaliseringsstrategi 
 • Strategi for forskerrekruttering og karriereveier
 • Strategi for fleksibel/desentralisert utdanning
 • Strategi for norsk deltakelse i ERA (det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet)
 • Strategi for norsk deltakelse i EEA (det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet)
 • Oppdatert panoramastrategi

Fra andre departement

 • NOU: Distriktsnæringsutvalget
 • NOU: Demografiutvalget
 • Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon (lagt frem 26.3)
 • Museumsmeldingen (lagt frem 26.3)

Dokument 8 (representantforslag)

 • Endringer i gradsforskriften
 • Opptrappingsplan for helseutdanningene
 • Overføring av regionale odontologi kompetansesentre
Av Åse Gornitzka, Svein Stølen
Publisert 23. apr. 2021 16:23 - Sist endret 23. apr. 2021 17:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.