Valgplattform Stølen & Gornitzka 2021-2025

Åse Gornitzka og jeg er kandidater i årets rektorvalg ved UiO. Vi vil utnevne Bjørn Stensaker, Per Morten Sandset og Mette Halskov Hansen som vise-rektorer.

Vår valgplattform er presentert på UiOs nettsider for valget (norskengelsk). Her vil kollegaer og studenter kunne stille spørsmål og gi kommentarer. For å spre plattformen legger vi den ut også her. 

Bildet kan inneholde: bukse, dagtid, himmel, tre, gest.

Åpenhet, Deltakelse, Forenkling

UiOs strategi frem mot 2030 har - ikke uten grunn - undertittelen «for en bærekraftig verden». UiO må og skal bidra med kunnskap og mennesker som kan være med på å påvirke og utvikle samfunnet regionalt, nasjonalt og globalt. Ikke minst må klima- og miljøkrisen møtes, og Stølen & Gornitzka vil styrke innsatsen på dette området. Dette stiller i fremste rekke av fundamentale samfunnsutfordringer vi står overfor.

Det er spesielt å stille til rektorvalg i 2021 – mens vi fremdeles lever i skyggen av Covid-19. Vi ønsker alle å legge pandemien bak oss, samtidig som vi ser at krisen også har åpnet nye muligheter for arbeids- og studiehverdagen fremover. For UiO er koronapandemien en viktig påminnelse om at vår evne til tilpasning og videreutvikling er helt avhengig av innsatsen til ansatte og studenter, og om at alle må få mulighet til aktivt å delta i å forme endringer i utdanning, forskning og måter vi bidrar til at kunnskap tas i bruk

Vi mener at UiOs samfunnsoppdrag - å utdanne høyt kvalifiserte studenter, drive langsiktig grunnleggende forskning, og at kunnskap tas i bruk – best realiseres gjennom en stor grad av åpenhet, bredere deltakelse og mer forenkling i hverdagen. Vår plattform tar innover seg at en videreutvikling av UiO nettopp handler om å gjøre hverdagen bedre, mer lærerik og morsom for menneskene som arbeider og studerer her.

Gjennom åpenhet, deltakelse og forenkling vil vi videreutvikle UiO. Vi vil hegne om akademisk frihet og autonomi, og være med å styrke og utvikle universitetets akademiske og samfunnsmessige rolle og posisjon. Vi vil engasjere oss og universitetssamfunnet i debatter vi ser vil være viktige for eksempel om digitalisering, samfunnsansvar og rettferdig tilgang til kunnskap og høyere utdanning. UiO skal være et universitet som både tar og viser ansvar. For å få til det må vi også arbeide for å ta tilbake mer av den tiden vi ønsker å bruke på våre kjerneoppgaver, og for å fremme samarbeid, medbestemmelse og samhandling ved UiO. Kort sagt, vil vi gjøre det enklere å ta de faglige mulighetene i bruk.

 

Intensitet i arbeidet med klima/miljø og bærekraft

Universiteter over hele verdenen øker innsatsen for å motvirke årsakene til – og de mange negative konsekvensene av – klimaendringer, tap av ressurser og biologisk mangfold, samt forurensning. UiO har vedtatt en strategi som vektlegger klima, miljø og bærekraft, og vi har allerede omfattende forskning og undervisning på feltet.

Høydepunkter fra 2017-2021:

Vi ønsker å intensivere dette arbeidet og eksperimentere med nye måter for å styrke samfunnsrelevant forskning og utdanning innen klima og miljø, samt i høyere grad å bidra med kunnskapsbasert formidling og dialog med samfunnet rundt disse tema.

Vi vil fremover:

 • bruke globale allianser for å skape nye internasjonale tilbud for studenter innen klima/miljø og bærekraft, samt styrke samarbeidet med andre norske institusjoner
 • starte pilotprosjekt på utvalgte fag for å se hvordan klima/miljø og bærekraft kan integreres i eksisterende studieprogrammer og fagdisipliner, for eksempel med tilbud av nye tverrfaglige emner og emnegrupper
 • vurdere etablering av «Oslo Global Sustainability Centre» på Nedre Blindern for tverr- og flerfaglig forskning, samarbeid med eksterne partnere, og studier og opplegg for livslang læring relatert til klima/miljø og bærekraft
 • sikre reel implementering av og deltakelse i det vedtatte målet om et «Grønt UiO»
 • styrke tverrfaglig samarbeid innen klima og miljø for bedre å utnytte UiOs potensiale til å hente midler fra Horisont Europa (og andre større fond)
 • eksperimentere med en ny form for interaktiv synliggjøring av UiOs forskning og studier om klima og miljø

Flere valgmuligheter i studiene

UiO har en av landets bredeste og mest attraktive utdanningsporteføljer, og har i de siste fire årene arbeidet målrettet for å styrke kvaliteten på utdanningstilbudet ytterligere.

Høydepunkter fra 2017-2021:

 • studentene har økt arbeidsinnsatsen, og flere studenter fullfører studiene ved UiO – midt under en digitaliseringstransformasjon
 • et eget senter for kompetanse- og kvalitetsutvikling innen læring og utdanning er etablert (LINK), til støtte for fakulteter, undervisere og utdanningsledere
 • UiO lykkes best i konkurransen om nasjonale Sentre for fremragende utdanning (SFU), og arbeider systematisk med utvikling av innovative utdanningssatsinger
 • Circle U - et langsiktig, internasjonalt og tverrfaglig europeisk utdanningssamarbeid – startet opp under UiOs ledelse i 2020
 • undervisning teller mer ved tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger, og et eget Pedagogisk Akademi er etablert som ledd i nytt meritteringssystem for undervisere
 • Norges første honoursprogram for BA-studenter er etablert

UiO er på rett vei i utdanningssatsingen, men vi trenger å bygge ned barrierer og uhensiktsmessige strukturer, og gjøre det lettere å tenke nytt om videreutviklingen av studietilbudene og undervisningen.

Vi vil framover:

 • gi studentene flere valgmuligheter i sammensetning og organisering av utdanningstilbudene - slik at studentenes kompetanse bedre kan tilpasses de samfunnsmessige utfordringer de ønsker å jobbe med
 • opprette flere honoursprogram som reflekterer UiOs faglige bredde og styrke, ikke minst i samarbeid med Circle U alliansen
 • forsterke studentopplevelsen gjennom økt fokus på læringsmiljø, og styrke studentenes integrasjon og tilhørighet til sosiale og akademiske miljøer på fysiske og digitale arenaer
 • arbeide for delte stillinger og muligheter for undervisning på tvers av fag- og fakultære grenser ved UiO
 • styrke det praktiske samarbeidet mellom administrasjon og vitenskapelig ansatte i planlegging, organisering og gjennomføring av undervisning
 • legge til rette for flere koplinger til praksis og arbeidsliv i studiene, gjennom økt arbeidslivsrelevans, og intensivere fokuset på studentinnovasjon

Styrket forskningskvalitet - disiplinær og tverrfaglig

UiO er en aktiv deltaker og attraktiv partner i det globale forskningssamfunnet. Høy kvalitet i forskning og fagmiljøenes tette internasjonale samarbeid er en forutsetning for dette, og vi skal arbeide videre for å styrke den enkelte forskers og forskermiljøers muligheter, og UiOs posisjon som forskningsintensivt breddeuniversitet.

Høydepunkter fra 2017-2021:

UiO skal arbeide for høy kvalitet i disiplinær grunnforskning som er avgjørende for faglig utvikling og dynamikk. Samtidig vil vi bedre tilrettelegge for tverr– og flerfaglig samarbeid, bruke vår bredde til å sikre UiOs rolle som internasjonalt ledende forskningsuniversitet, og gjennom det også bidra til at vi som samfunn evner å møte den globale bærekraftsagenda.

Vi vil framover:

 • sikre at UiO støtter opp om langsiktig grunnforskning av høy kvalitet, samtidig som vi bedre legger til rette for å utnytte nye muligheter for finansiering fra Forskningsrådet, Horisont Europa med mere.
 • arbeide for videreutvikling av tverrfaglig forskning innen de etablerte strategiske områdene UiO:Norden/Demokrati, UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap, og utvikle klima og miljø til et nytt strategisk område.
 • støtte opp internasjonalt forskningssamarbeid i et globalt kunnskapssystem i stor endring, med en balanse mellom samarbeid i Europa og i øvrige verden, inkludert Øst-Asia og med lav-inntektsland generelt.
 • intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet gjennom systematisk opplæring av studenter og ansatte og kontinuerlig bevisstgjøring.
 • øke vår innflytelse på europeisk forskningspolitikk/kunnskapspolitikk gjennom å være en ledende/aktiv deltager i The Guild, samt en førende stemme i norsk forskningspolitikk.
 • være en premissleverandør i videreutviklingen av politikken for åpen forskning og bidra til forskerfokusert implementering.

UiO som attraktivt arbeidssted

Motiverte, trygge og kunnskapsrike ansatte og studenter er universitetets viktigste ressurs, og UiO må kontinuerlig jobbe mot en personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, og et godt kollektivt arbeids- og læringsmiljø.

Høydepunkter fra 2017-2021:

Samfunnet er i rask endring, og mange av endringene vi står overfor utfordrer universitetet. Det krever at vi bedre muliggjør hver enkelt ansatts personlige utvikling og innflytelse i organisasjonen, og anerkjenner deres bidrag til det kollektive UiO. Vi må sikre kompetansen i lederlinjen, forbedre intern dialog og kommunikasjon, og i høyere grad sikre åpne effektive, men også grundige prosesser hvor den enkelte utfordres til å bidra og opplever å bli involvert.

Vi vil framover:

 • etablere et pilotprosjekt for bedre intern dialog og kommunikasjon på tvers av hele organisasjonen, samt starte et nettbasert faglig nyhetsbrev fra rektoratet til alle ansatte og studenter
 • etablere et forum for fagpolitiske debatter om problemstillinger av viktighet for ansatte og/eller studenter
 • videreutvikle fora og kurs for kompetanseutvikling, ikke minst innen digitaliserings-relaterte tema for hele bredden av universitetets ansatte
 • utvikle en mer effektiv og samhandlende organisasjon
 • intensivere arbeidet for mangfold, likestilling og inkludering, og mot trakassering og diskriminering blant ansatte og studenter
 • etablere et systematisk opplæringstilbud for nye ledere hvor personaloppfølging og partssarbeidets prinsipper står sentralt, og gjennom det bidra til at alle ansatte følges opp gjennom hele karrieren

Kraft i UiOs samspill med samfunnet

UiO skal både være et globalt orientert universitet og en sterk kraft lokalt, regionalt og nasjonalt. UiO har de siste tre årene utviklet sterkere bånd til Oslo, til andre lokale og regionale aktører og gjennom ansatte vært tydelig til stede i samfunnet.

Høydepunkter fra 2017-2021:

Vi er som samfunn avhengig av tillit til forskning og forskningsbasert kunnskap, og ekspertise. Vi skal fortsette arbeidet med å styrke formidling til og dialog med samfunnet, samt bidra til kunnskapsinformerte beslutninger og innovasjon.

Vi vil framover:

 • utvikle fysiske og digitale arenaer som bidrar til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelse, og være til stede der viktige diskusjoner foregår
 • utvikle organisatoriske virkemidler som gjør det mulig å tilby livslang læring på en fleksibel måte, og med en tydelig og attraktiv UiO-profil, herunder nye tilbud på Master- og PhD-nivå
 • arbeide aktivt med campusutvikling for å gjøre Universitetsbyen Oslo mer livlig og attraktiv for studenter og ansatte og Oslos befolkning, og som en del av dette intensivere arbeidet med «UiO i Sentrum» som et formidlings- og kulturdistrikt rundt Tullinløkka
 • styrke universitetsmuseene samarbeid på tvers og med fakultetene
 • bruke vår posisjon som hovedstadsuniversitet til å videreutvikle samarbeidet med offentlig forvaltning gjennom arenaer som Partnerforum
 • bidra til å sikre at forskere, studenter, arbeidsliv, virkemiddelapparat og investorer i høyere grad kan samspille og bidra til innovasjon, bredt definert, og entreprenørskap.
   

Teamet

Svein Stølen (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) er professor i kjemi og rektor ved UiO 2017-2021. Han stiller til gjenvalg med sitt nye team, Stølen & Gornitzka.

Åse Gornitzka (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) er professor i statsvitenskap. Hun er viserektor for forskning og internasjonalisering fra 2017-2021 og stiller til valg som prorektor med samme ansvarsområde.

Bjørn Stensaker (Det utdanningsvitenskapelige fakultet) er professor i pedagogikk og leder av LINK - Senter for Læring og Utdanning, og vil bli utnevnt som viserektor for utdanning.

Per Morten Sandset (Det medisinske fakultet) er professor i medisin og viserektor for forskning og innovasjon 2017-2020, og vil fortsette i samme funksjonen i det nye teamet.

Mette Halskov Hansen (Det humanistiske fakultet) er professor i Kinastudier, og vil bli utnevnt som viserektor for klima/miljø og tverrfaglighet.

Publisert 14. feb. 2021 10:26 - Sist endret 23. nov. 2021 17:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO