Statsbudsjettet: Gratulerer med 1%-målet!

Det gikk kanskje under radaren for de fleste, men forslaget til statsbudsjett for 2016 har nådd en viktig milepæl. For første gang vil de offentlige bevilgningene til FoU passere 1 % av bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette er noe vi lenge har sett fram til. Så er det dette med teller og nevner. Som statssekretær Bjørn Haugstad selv sa på gårsdagens orienteringsmøte for sektoren: Utviklingen av BNP har gitt regjeringen drahjelp mot 1 %-målet.

Uansett, det er grunn til å være fornøyd med at et viktig mål er nådd og med et budsjett som har fått en betydelig realvekst for forskning. I et internasjonalt perspektiv skiller Norge seg ut i positiv forstand. Mange land – inklusive Danmark og Finland – opplever trangere budsjetter. I Norge holder vi stø kurs i riktig retning.

Så kan man si: Det skulle bare mangle! Norge er i en spesiell situasjon etter fallet i oljeprisen, og den omstillingen som statsbudsjettet sikter mot, krever beinhard satsing på høyere utdanning og forskning. Innen FoU må det satses med en lang tidshorisont – investering i grunnforskning for nye idéer – og med en kortere tidshorisont – investering i de idéene som allerede er inne i et innovasjonsløp og som må bringes til neste milepæl.  Innen utdanning må det satses både på volum og kvalitet.

Sett i dette omstillingsperspektivet, hvordan er forslaget til statsbudsjett skrudd sammen?

Noe av det gledeligste med budsjettet er styrkingen av FORNY 2020. NIFU har gjennom sin nylig fremlagte rapport vist at vi har et velfungerende virkemiddelapparat for kommersialisering. Flere ressurser i FORNY 2020 gjør at vi kan legge mer «trøkk» på vårt innovasjonsarbeid. Jeg ser dette arbeidet som selve hurtigladeren for omstilling.

Det er også utmerket at Regjeringen nå foreslår 135 millioner for å stimulere EU-forskning. I et omstillingsperspektiv er det avgjørende at vi får tilgang til den ekspertisen og forskningen som deltagelse i Horisont 2020 tilbyr. Vi skulle imidlertid gjerne ha sett at anbefalingen om åpen budsjettramme og dobling av ERC-insentiv hadde blitt fulgt opp. Dette bør bli et viktig tema i den kommende debatt.

Hva så med investering i grunnforskningen – den forskningen som skal gi oss de radikalt nye idéene for omstilling over en lengre tidshorisont? 

FRIPRO foreslås økt med 50 millioner. Dette er en for svak satsing. Rammene for støtte til frie, forskerinitierte prosjekter må styrkes ytterligere. Vi må huske på at dette har mye med rekruttering å gjøre. Vi ønsker å tiltrekke oss de beste talentene til norsk forskning. Disse talentene må få tilstrekkelig luft under sine kreative vinger gjennom kvalitetssikret finansiering av egne prosjekter.

I forslaget til statsbudsjett savner jeg en spisset satsing på fremragende miljøer, slik fjorårets budsjett var en forsiktig start på. Hvorfor tør ikke regjeringen satse nådeløst på kvalitet gjennom en videreføring og styrking av dette tiltaket?

Som nevnt: Innen utdanning må det satses både på volum og kvalitet. Utmerket at det nå investeres i kvalitet gjennom en foreslått styrking av ordningen med Sentre for Fremragende Utdanning. Men hva med volumet? UiO har bedt om flere frie studieplasser som kan koble fremragende utdanning med fremragende forskning. Slike studieplasser har regjeringen ikke funnet rom for. UiO har også ønsket flere nye, fullfinansierte rekrutteringsstillinger. Det kommer flere nye rekrutteringsstillinger i dette budsjettet, men antallet er fremdeles lavere enn behovet og det langtidsplanen bærer bud om. Det er selvsagt positivt og helt nødvendig at det i budsjettet ligger nye studieplasser til PPU.

Et hjertesukk til slutt.

I en periode der deler av norsk industri sliter og ledigheten øker, forventet vi at signalene om økt satsing på infrastruktur og vedlikehold av bygg følges opp. Det er et svært stort vedlikeholdsetterslep i universitetssektoren, ikke minst når det gjelder museumsbygg. Etterslepet rammer kvaliteten både på forskning og utdanning. Nå har vi et tidsvindu for å rette på dette. Men de 60 millionene som ligger som tiltakspakke i budsjettforslaget, er ikke i nærheten av å svare på denne utfordringen. Dette er også et tema for den debatten som kommer.

 

Les også Forskerforum om statsbudsjettet

Publisert 8. okt. 2015 11:17 - Sist endret 8. okt. 2015 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere