UiO: Bærekraft i bygg

Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral. Med den nylig vedtatte masterplanen for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo har universitetsstyret satt høye ambisjoner for bærekraft på eiendomsfronten. Å arbeide for en grønn campus er å arbeide mot et bevegelig mål, der ambisjonene hele tiden må justeres opp mot de mulighetene som åpnes av ny teknologi. Dette gjør arbeidet spennende og utfordrende. 

Bygninger står for en tredjedel av alle klimagassutslipp og 40 % av verdens energibruk. Bærekraftige bygninger handler om materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing.

UiO vil miljøsertifisere alle nye byggeprosjekter og tar utgangspunkt i en internasjonal og anerkjent sertifiseringsordning. Miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR vil bli lagt til grunn for å dokumentere miljøsatsingen i byggeprosjektene våre.

Vi har høye ambisjoner: Alle nye bygninger skal minimum møte det nest høyeste nivået: BREEAM Excellent. Dette gjelder også eksisterende bygninger som skal rehabiliteres. De framtidige bygningene som skal BREEAM-sertifiseres er det planlagte Livsvitenskapssenteret i Gaustadbekkdalen, de nye lokalene for Det juridiske fakultet ved Tullinløkka og rehabiliteringen av Sophus Bugges hus.

Flere av dere har sikkert lagt merke til at Sophus Bugges hus for tiden er kledd i stillaser og hvit presenning. Inne i den verneverdige bygningen er håndverkere og bygningsarbeidere i full gang med en ombygging som skal gi et bedre læringsmiljø og løfte bygningen til BREEAM Excellent - en miljøstandard vi kan være stolte av. Dette er den første totalrehabiliteringen UiO gjør med denne typen miljømål, og erfaringene fra dette prosjektet vil gi nyttig læring for tilsvarende prosjekter senere.

De høye ambisjonene som er satt for bygningens bærekraft vises blant annet i omleggingen til ny energikilde. Egen brønnpark skal erstatte dagens fjernvarme. Gressplenen utenfor bygningen vil skjule brønnparken. Og vindusglassene skal byttes ut for å redusere energitap.

Kort sagt: Eiendomsavdelingen gjør en kjempeinnsats for å skape rom for et fremragende, grønt universitet.


I tillegg til de store byggeprosjektene med klar miljøprofil er det mye annet miljøarbeid på eiendomsfronten:

 • I 2015 startet Kildesorteringsprosjektet som skal heve sorteringsgraden ved UiO fra 32 % ved oppstart nyåret 2015 til 80 % i 2018. Ordningen skal rulles ut fakultet for fakultet. Først ut var SV, som fikk nye avfallsbeholdere i September.

 • Klimatilpasning utendørs: Arbeidet med å gjøre fremtidsrettede og robuste plantevalg tilpasset prognosen for klimaendringer med mer nedbør, mer vind, større skiftninger i temperatur og høyere sykdomspress på planter, er allerede startet og vil fortsette.

 • Miljø- og ressursvennlig overvannshåndtering, tilpasset store nedbørsmengder og dimensjonert for å tåle flomregn, blir viktig både for parkene og bygningene.

 • Andre viktige miljøtiltak er knyttet til bevisst bruk av gatevarme og belysning med miljøvennlige løsninger og styringsmuligheter. Vi vil på kort sikt ferdigstille en belysningsplan for parken.

 • På lengre sikt vil vi vurdere løsninger som grønne vegger og tak, takhager og andre tiltak for fordrøying av regnvann.

 • Alle universitetsområdene ligger svært sentralt i Oslo med ypperlig kollektivdekning. I lys av det meget gode kollektivtilbudet ved alle tre campusene, vil vi utarbeide en parkeringsplan for UiO:Blindern for å bygge opp under miljøambisjonene.

 • UiO vil bidra med flere sykkelparkeringsplasser for å motivere både studenter og ansatte til å sykle mer. Oslo kommune har planer om å plassere cirka 200 bysykler på og nær UiO:Blindern. I tillegg kommer et stort antall sykler nær UiO:Sentrum, UiO:Tøyen og på Bygdøy. Parkene vil brukes til å signalisere miljøvennlighet og bærekraft gjennom modernisering og tilrettelegging for sykler og andre alternativer til diesel- og bensinbiler.


Om BREEAM

 • BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger.

 • BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

 • NGBC ble etablert av Grønn Byggallianse, der også UiO er medlem.

 • Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

 • BREEAM-NOR anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav og skal motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til overlevert bygg.

 • Et viktig formål med BREEAM-NOR-verktøyet er å integrere bærekraftig tenkning i alle ledd i et byggeprosjekt.

 • Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon.

   

Publisert 10. nov. 2015 12:07 - Sist endret 6. juli 2016 12:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere