Åpningssymposium for The Guild of European Research-Intensive Universities

Mandag 21. november 2016 ble universitetsnettverket The Guild of European Research-Intensive Universities lansert i Brussel. Alliansen består av 18 europeiske universiteter som alle har en bred fagportefølje og et stort trykk på grunnforskning og forskningsbasert utdanning.

The Guilds, åpningssymposium "Overcoming boundaries: Open science - open innovation" i Solvay library, Brussel. Foto: Alexander Refsum Jensenius

Horisont 2020 - ett av verdens største forskningsprogrammer – står nå foran en midtveisevaluering. Samtidig legges de første planene for det neste rammeprogrammet, FP9. Det er betydelige økonomiske ressurser i spill, og det er viktig at universitetene har en stemme når disse ressursene skal settes i arbeid. Denne stemmen blir så mye sterkere når likesinnede universiteter går sammen og trekker på felles erfaringer som utgangspunkt for råd og anbefalinger til EU-kommisjonen.

Universitetene har ikke svaret på alt. Men med sin store faglige bredde har de svaret på mye. Når EU ønsker å løse de store samfunnsutfordringene og styrke innovasjonskraften er det viktig at våre institusjoner og forskere får ta del i dialogen med sentrale beslutningstagere. Målet må være at ressursene benyttes så effektivt som mulig og at de rettes inn mot grunnforskning av høyeste kvalitet. Historien viser at det er fra denne forskningen de store gjennombruddene kommer. Det er disse gjennombruddene som skal gi ny innsikt, anvise løsninger på utfordringene innen klima, energi og helse og bidra til en ny, grønnere og mer rettferdig økonomi.        

Åpningssymposiet i Brussel hadde tittelen Overcoming Boundaries: Open Science &Open Innovation. Det er fortjenstfullt at EU-kommisjonen ønsker seg et Europa der kunnskap og idéer kan benyttes så fritt som mulig. Satsingen på åpen tilgang minner oss om Vannevar Bush og hans Science – The Endless Frontier - hans oppskrift for utviklingen av det som ble et amerikansk forsknings- og utdanningshegemoni etter krigen. Vannevar Bush ønsket at alle skulle kunne drikke fritt fra «the  pool of knowledge» og mente at dette ville være til det beste både for næringslivet og for samfunnet i stort. I dag tror jeg vi kan være enige om at deling av kunnskap og en større geografisk spredning av eksellent forskning vil være et stort gode for et Europa som er splittet av ulikheter mellom regioner, kulturer og klasser. Dersom vi kan bygge kapasitet på tvers av geografiske skillelinjer vil dette gagne oss alle.

(Innlegget forts. under bildet)

Fra åpningssymposiet. Foto: Alexander Refsum Jensenius

Under åpningssymposiet deltok forskere fra flere av medlemmene i The Guild. Alexander Refsum Jensenius fra  Universitetet i Oslo fortalte om sitt eget prosjekt der forskning på tvers av fakultetsgrenser har gitt opphav til et nytt diagnostisk verktøy som nå er under klinisk utprøvning i mange land. Det som startet som musikkvitenskap, endte opp som en medisinsk nyvinning. Antonio Vicente  – som satt i det samme panelet som Jensenius – kunne ikke unngå å se potensialet i tverrfaglig forskning av høy kvalitet. Vicente er tett knyttet til EU-kommisjonen som Head of Cabinet of Commissioner Carlos Moedas.  

Min ambisjon for det nye universitetsnettverket – som jeg er styreleder for – er at det skal bidra til en bedre dialog og tettere kontakt mellom forskersamfunn og EU-kommisjon. Kontakten må være toveis. Vi bør utvikle samarbeidsmodeller som virker, og vise til disse når vi gir råd til kommisjonen. Samtidig må vi være en lyttepost slik at våre forskere får førstehånds kunnskap om kommisjonens strategiske veivalg. En frikobling mellom forskersamfunn og EU-strategi kan føre galt av sted. Et eksempel: Kommisjonens strategi for forskningsinfrastruktur er så mangefasettert og kompleks at mange av våre forskere  - og kanskje de fleste av dem - vil ha vanskeligheter for å henge med. The Guild bør oversette EUs strategi til et språk som våre forskere kan forstå og forholde seg til. At noen tar på seg en slik oversetterrolle er en forutsetning for at den beste forskningen får tilgang til den beste infrastrukturen.      

Vårt nettverk vil arrangere en rekke Policy Labs for å sette våre forskere i dialog med viktige beslutningstakere i EU og med og andre forskere innen sitt felt. Til forskjell fra enkelte andre universitetsnettverk ønsker The Guild å representere bredden av medlemsland i hele det Europeiske forskningsområdet (ERA).  Samtidig ønsker The Guild å holde tallet på medlemmer lavt nok til å sikre at nettverket kan reagere raskt og gi alle medlemmene reell innflytelse.

Under åpningsseminaret hadde representanter fra Guild-universitetene møter med Director-General Robert-Jan Smits fra DG Research and Innovation i EU-kommisjonen samt Jean-Pierre Bourguignon, presidenten for Det europeiske forskningsrådet (ERC)  - i tillegg til ovennevnte Head of Cabinet Antonio Vicente.  Alle disse er nøkkelpersoner i utformingen av EUs forskningsprogram, og alle viste stor interesse for hvilke innspill nettverket kan gi for å gjøre programmene bedre og mer målrettede. Et viktig signal er at The Guild er invitert inn som deltaker i ERA stakeholder platform som er det formelle forumet for samarbeid mellom EU-kommisjonen og ulike interesseorganisasjoner innen forskning og innovasjon. Nettverket er ungt, men er allerede blitt tatt inn i varmen. Nå gjelder det å vise at vi kan levere gode innspill som kan stake ut en god kurs for forskning og innovasjon i fremtidens Europa.


Ottersen leiar for ny europeisk allianse (Oppslag i Khrono.no)

New European university group unveiled (oppslag i Times Higher Education)

Publisert 22. nov. 2016 21:17 - Sist endret 23. nov. 2016 09:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere