Etterlengtet kobling av forskning og utdanning: INTPART 2016

En tett kobling mellom utdanning og forskning er et bærende element i universitetets idé. Likevel: Hvis vi ser oss tilbake, så finner vi at nasjonale strategier og finansieringsinstrumenter har vært «enten eller»: De har vært rettet inn mot utdanning eller forskning som om disse to primæroppgavene er i separate siloer. INTPART er et velkomment brudd med denne silotenkningen og kan styrke internasjonaliseringen gjennom et godt samspill mellom forskning og utdanning. 

Mange universiteter og høyskoler har i sine egne strategier et klart mål om å gi en utdanning som er genuint forskningsbasert. Så også UiO, gjennom sin Strategi 2020. Denne strategien ble utformet i et bevisst forsøk på å sprenge silogrensene og integrere forskning og utdanning på en god måte. Men innretningen av de nasjonale finansieringsinstrumentene har ikke støttet opp om slike strategier. Før nå.

For INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende forskning og utdanning) er et program som nettopp tar sikte på å koble forskning og utdanning med utgangspunkt i forskningsprosjekter av høy kvalitet. Programmet administreres av Forskningsrådet og SIU (Senter for internasjonalisering av utdanningen) i fellesskap, med midler fra flere ulike kilder. Formålet med INTPART er å støtte institusjonelle partnerskap med sterke fagmiljøer i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør- Afrika og USA. Programmet skal fremme verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom internasjonalt samarbeid.

INTPART hadde i 2016 sin andre utlysning, med søknadsfrist i mai. Årets utlysning hadde en utvidet målgruppe sammenlignet med 2015-utlysningen. Imidlertid ble det i 2016 satt en begrensning i antall søknader per institusjon (for de største institusjonene). UiO var eneste institusjon som sendte inn full kvote med søknader. Interessen for dette nye finansieringsinstrumentet var så stor at jeg antar at UiO ville ha sendt inn langt flere søknader enn 15 dersom taket hadde vært høyere.

Resultatene for siste søknadsrunde ble publisert på Forskningsrådets nettsider for noen dager siden. Åtte av våre 15 søknader får tildeling, et tilslagsnivå på over 50 %. På nasjonalt nivå var det totalt 20 prosjekter som fikk tildelt midler.

UiOs tildelte prosjekter i denne runden omfatter samarbeid med alle de åtte prioriterte land for INTPART, med unntak av India. Fordelingen på land er som følger: Japan 1, Kina 2, Brasil 2 (hvorav to prosjekter med Federal University of Rio Grande do Sul), Russland 2, Sør-Afrika 2, Canada 3 (hvorav to prosjekter med University of Toronto) og USA 5.  Det matematisk naturvitenskapelige fakultet fikk fem av UiOs åtte prosjekter. 

Svært gledelig er det at fem av UiOs åtte nye INTPART-prosjekter har kvinnelige prosjektledere.

Prosessen internt ved UiO

UiO etablerte i 2015 et INTPART-team sentralt for å koordinere prosessen internt og bistå fakulteter og fagmiljøene/søkere med informasjon og søknadsprosessen samt være kontaktpunkt for Forskningsrådet og SIU som i felleskap administrerer programmet nasjonalt.  Tilbakemeldingene fra fakultetene og fagmiljøene er at INTPART-teamet har vært nyttig. 

UiO hadde en intern prosess hvor fakultetene sendte inn en vurdering av skisser fra sine søkere i forkant av søknadsfristen. Dette ble gjort for å holde oss innenfor taket på 15 søknader.

Fordelingen av prosjekter

UiO har nå en INTPART-portefølje på 13 prosjekter for 2016 og 2015 samlet. Seks av disse prosjektene har kobling til våre Sentre for fremragende forskning.  Også de institusjonelle satsingsområdene er synlige i UiOs INTPART-portefølje, særlig Livsvitenskap og UiO:Energi, men også UiO:Arctic og UiOs ‘verdensledende forskningsmiljøer’: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling og Multiling har alle ett prosjekt hver.

Vi ser at INTPART-søkerne også søker om prosjekter gjennom UTFORSK-programmet i SIU, der midler går til utdanningsrettet samarbeid med utgangspunkt i et eksisterende forskningssamarbeid.

Tilbakemeldinger til Forskningsrådet

INTPART er et program som støtter forskerinitierte prosjekter og internasjonalisering av forskning og utdanning i ett sveip. Som sådan er INTPART et verdifullt og etterlengtet instrument som godt kunne få en større budsjettramme. Informasjonen om programmet har vært bra - med felles informasjonsmøter og dialog med institusjonene før utlysning. Imidlertid har det vært kort tid mellom utlysning og frist, og en uklar rollefordeling mellom Forskningsrådet og SIU. Institusjonskontaktene burde sikres automatisk tilgang til institusjonens søknader i søkerportalen. Dette ville gi muligheter for bedre service til søkerne.

Det store bildet

Det er bra at Forskningsrådet og SIU styrker kobling av forskning og utdanning i et internasjonalt perspektiv. INTPART kommer i tillegg til de finansielle instrumentene som har en mer spesifikk innretning, dvs. rettet enten mot utdanning eller mot forskning.

Etter hvert som gamle finansieringsinstrumenter (slik som kvoteprogrammet) fjernes og nye slår inn, må vi evaluere hvordan de nye instrumentene slår ut på vår internasjonale profil generelt. Vil norske utdanningsinstitusjoner bli mer selektive i valget av land og institusjoner å samarbeide med? Vil enkeltland eller regioner falle ut? Kvalitet er viktig rettesnor for ethvert samarbeid, men skal vår samlede forskning og utdanning holde høy kvalitet må vi også ha perspektivene fra land som ikke nødvendigvis havner høyt oppe på THE, Shanghai eller andre universitetsrangeringer.  Vi må ikke glemme at det tilhører universitetets idé at det skal være både globalt og inkluderende. Dette er et must dersom vi med vår forskning og utdanning skal engasjere oss i de store samfunnsutfordringene. 

Publisert 28. nov. 2016 14:58 - Sist endret 20. jan. 2017 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere