Hva mener internasjonale studenter om Norge?

En internasjonal campus med mangfold og perspektivrikdom er en forutsetning for høy studiekvalitet og et grunnleggende premiss for at vi som universitet skal kunne adressere de globale utfordringene i vår utdanning og forskning. Nå har SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning publisert en rapport som gir oss et bilde av hvordan internasjonale studenter ser på Norge som studiested. Her er det mye vi bør gripe fatt i.

Rapporten har tittelen International students in Norway: Perceptions of Norway as a study destination og er basert på en undersøkelse som kan sammenlignes med flere tidligere undersøkelser av samme type. Vi kan altså se hvordan de internasjonale studentenes syn på Norge har endret seg over tid. Over 300 av respondentene er fra UiO. Undersøkelsen gir oss verdifull informasjon om hvordan vi best skal kunne informere om våre studieprogram og tilrettelegge for internasjonale studenter.  Etter å ha gått gjennom denne rapporten nøler jeg ikke med å si at den bør leses av alle som arbeider med internasjonalisering i våre hjemlige universiteter og høyskoler.

Hvorfor velger de internasjonale studentene å studere i Norge?

Figur 8 i rapporten: Motivations for choosing Norway. Klikk for fullstørrelse

Som forventet er det ingen enkle svar på dette spørsmålet. Den kvantitative delen av undersøkelsen tyder på at de følgende faktorene har størst betydning: 1) Norge er et attraktivt studieland (et samfunn med likestilling, fred og trygghet); 2) Det er gode rammer for utenlandske studenter (engelskspråklig studietilbud og fravær av skolepenger); 3) Norge har gode læresteder (god  undervisning og forskning, godt studentliv).  Femti prosent av respondentene oppgir fravær av skolepenger som en viktig grunn til å studere i Norge (ned fra 57 % i 2014).

I de kvalitative svarene er det kvaliteten på utdanningen som trekkes frem som viktigste grunn for å komme til Norge - ikke natur, livsstil eller andre «ikke-faglige» faktorer.

I sum gir undersøkelsen oss viktige tilbakemeldinger om hva vi bør legge vekt på når vi skal informere om våre læresteder og studietilbud. Undersøkelsen understreker også det vi alle er smertelig klar over: At høy studiekvalitet er avgjørende for at vi skal kunne tiltrekke oss internasjonale studenter i et stadig mer globalisert og kompetitivt utdanningslandskap.

Hvor fornøyde er de internasjonale studentene med sine studier?

Jeg ble gledelig overrasket over de positive svarene. Undersøkelsen viser at internasjonale studenter mestrer studiene godt. Av respondentene er 71 % fornøyde med undervisningen, og 84 % er svært fornøyde med undervisernes evner til å kommunisere på engelsk. Sekstini prosent er fornøyde med studiemiljøet. Ikke like mange er fornøyde med tilbakemelding på eget arbeid, noe vi også kunne lese ut av Studiebarometeret.

Undersøkelsen viser at de internasjonale studentene setter pris på den innsatsen UiO og andre institusjoner gjør for å gi dem en god start her i Norge. I snitt er 74 % fornøyde med velkomstarrangementene, men andelen er høyere blant utvekslingsstudentene enn blant gradsstudentene. En viktig tilbakemelding: I arbeidet med å tilrettelegge for praksis bør vi sørge for å inkludere de internasjonale studentene siden mange av disse (62 %) har planer om å søke jobb i Norge etter endte studier.

De positive tilbakemeldingene fra våre internasjonale studenter er i godt samsvar med resultatene i The StudyPortals International Student Satisfaction Survey 2016. Her kom Norge meget godt ut, slik jeg beskrev i en tidligere blogg.

Hvilke utfordringer har våre internasjonale studenter?

Ikke overraskende er det en utfordring å bli kjent med nordmenn, og bare en av fire internasjonale studenter har daglig interaksjon med norske medstudenter. Dette er et resultat vi må ta inn over oss. Alle taper på at kontaktflaten er så liten – også de norske studentene. Spesielt de studentene som ikke reiser på utveksling selv, vil tjene mye på "internasjonalisering hjemme" og den perspektivrikdommen og innsikten som gis av samspillet med studenter med en annen geografisk og kulturell bakgrunn.

Undersøkelsen forteller oss at vi bør se nærmere på vår velkomst av norske og internasjonale studenter i studiestarten.  Er vi flinke nok til å lage en velkomst som inkluderer og skaper kontakt?

Mange internasjonale studenter rapporterer om økonomiske utfordringer. Dette er et av flere argumenter for å prioritere disse studentene ved fordeling av studentboliger.  

Utfordringene kommer tydelig frem i de kvantitative dataene. Når studentene ble spurt om hva som var «mer eller mye mer utfordrende enn forventet» svarte 32 % å tilpasse seg klimaet, 57 % å bli kjent med nordmenn og 56 % å håndtere kostnadsnivået.   Vi kan gjøre lite med det første punktet. Men vi kan gjøre mye med de to siste.

Det store bildet

Bildet som SIUs rapport gir, er positivt, men dette må ikke bli en sovepute. Vi bør og kan bli enda bedre til å tilrettelegge for en internasjonal campus. Dette arbeidet bør være basert på idéen om at våre studenter - nasjonale så vel som internasjonale – er del av et globalt, akademisk fellesskap og ikke «kunder» som betaler for seg. Det er dette grunnleggende prinsippet vi bør ta med oss inn i debatten om skolepenger, «siling» av utenlandske studenter, prioritering av boliger, trigger warnings og internasjonalisering generelt. Dette prinsippet bør også være førende i vårt arbeid for å inkludere kvalifiserte flyktninger i våre egne utdanningsløp – et tema for NOKUTs konferanse førstkommende onsdag.  

Link til rapporten: International students in Norway: Perceptions of Norway as a study destination

Publisert 20. nov. 2016 17:02 - Sist endret 22. juni 2017 10:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere