Hvordan understøtte forskning og utdanning gjennom en god organisasjonsstruktur

Vi er på oppløpssiden i en prosess som startet i 2009 og som skal gjøre UiO til et enda bedre universitet. Nå skal vi sette oss inn i de over 40 høringssvarene vi har fått til rapporten fra den fjerde og siste arbeidsgruppen som har vurdert forslagene fra vårt eksterne Strategic Advisory Board (SAB). Det er universitetsstyret som er styringsgruppe for denne prosessen.

Arbeidet med gjeldende strategiplan - Strategi 2020 – startet i 2009, og planen ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2010. Planen ble til gjennom en rekke interne diskusjoner, og arbeidsprosessen inkluderte en bred høringsrunde på UiO. For første gang tok et strategidokument ved UiO for alvor innover seg den internasjonale konkurransesituasjonen som også norske universiteter befinner seg I. 

Forutsetningen for å anlegge en tidshorisont på hele ti år var at vi skulle vurdere status og fremdrift ved halvgått tid. Vi ville ha et kritisk blikk utenfra og inviterte et internasjonalt panel – et Strategic Advisory Board - til å se oss i kortene. Panelet leverte sin rapport i august 2014. Anbefalingene de ga oss var mange, og de kom med konstruktiv kritikk slik vi hadde bedt om.

Fire interne arbeidsgrupper ved UiO har diskutert panelets råd på hvert sitt område, og de slutter seg langt på vei til panelets analyser. Universitetsstyret har fått en rekke forslag til hvordan UiOs arbeidsprosesser kan forbedres for å understøtte forskning og utdanning og sikre høy kvalitet på alt vi gjør. Den siste arbeidsgruppen har sett på behovet for å justere universitetets organisasjons- og styringsstruktur. Det er denne gruppens forslag som nå er gjort til gjenstand for bred høring. Det har vært 25 lokale høringsmøter. Deltakelsen har variert og diskusjonene har vært ulike, men det har vært et stort engasjement som nå har munnet ut i over 40 høringssvar.

Jeg er glad og takknemlig for dette engasjementet. Sammen med resten av universitetsstyret vil vi nå gå dypt inn i de høringssvarene som er kommet. Engasjementet er viktig, for endringer i en akademisk institusjon må forankres og legitimeres gjennom inkluderende prosesser, slik jeg skriver i Aftenposten 27. mai.  

Høringssvarene finner dere her.

Det er krevende spørsmål som reises i rapporten fra den fjerde arbeidsgruppen, ledet av tidligere rektor Arild Underdal. Det er ikke lett å finne fram til den optimale organisasjonsstrukturen for en institusjon som er så stor som UiO og som består av enheter som er så ulike både faglig og i omfang. De interne kulturene har forskjellige tradisjoner og normer - det som passer godt for noen, kan være  lite ønskelig for andre.

Arbeidsgruppens mange gode forslag til tiltak må ikke komme i skyggen av spørsmålet om valgt/ansatt rektor. Det skulle være unødvendig å minne leserne av denne bloggen om at jeg er en sterk tilhenger av valgt rektor og at jeg mener dette er til det beste både for samfunn og institusjon. Arbeidsgruppen var ikke sammensatt for å reflektere de ansattes holdning til spørsmålet om valgt/ansatt ledelse.   

UiO har 8 fakulteter, 32 institutter og nesten 40 sentre som er etablert for ulike formål. Vi trenger en organisasjonsstruktur som støtter opp om mangfold, faglig kreativitet og akademisk frihet og som gir rom for gode prioriteringer. Ikke minst trenger vi en organisasjonsstruktur som lar oss komme i mål med våre ambisjoner om en enda høyere kvalitet på utdanningen. Jeg er glad for at studentene er pådrivere for fornyelse. Mange av dem ivrer for mer tverrfaglighet, og mange er levende opptatt av nye læringsformer, innovasjon og entreprenørskap. Kvalitet i høyere utdanning er et høyaktuelt tema som krever nytenkning rundt organisering, merittering og prioritering.

Jeg har bladd nok i bunken av høringsuttalelser til å se at styrets diskusjon i juni vil får en god forankring i synspunktene ved våre fakulteter og enheter og hos våre ansatte. Jeg takker alle dem som har tatt seg tid til å dele sine erfaringer og refleksjoner med oss.

 

Les også: 

Mitt tilsvar til Jarle Breivik i Aftenposten 27. mai (på papir 29. mai).

SAB-rapporten: Build a ladder to the stars

UiOs Strategi 2020

Global kvalitet i utdanningen

Om akademisk frihet (kronikk i Aftenposten, 29. april 2016)

Universitetsdemokratiet fortjener samfunnets vern (Aftenposten 8. juni 2015)

Skarpe blikk utenfra (Aftenposten 6. desember 2012)

Publisert 28. mai 2016 16:56 - Sist endret 30. mai 2016 10:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere