Lærings- og arbeidsmiljøåret: Førsteårsstudenten i sentrum

Semesteret nærmer seg slutten, og det betyr at UiO nå er halvveis inne i Lærings- og arbeidsmiljøåret. I denne bloggen skal jeg trekke frem noe av det som har blitt gjort for å styrke læringsmiljøet. Jeg vil særlig trekke frem fakultetenes arbeid med førsteårsstudenten. Å følge opp studentene tett det første året er viktig for å bygge opp faglig så vel som sosial tilknytning, og jeg håper at våre nye studenter vil nyte godt av arbeidet som er lagt ned.  

Jeg vil hevde: I den pågående debatten om studiekvalitet har det vært altfor liten oppmerksomhet rundt betydningen av et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en helt nødvendig plattform for alle andre tiltak for bedre kvalitet på utdanningen .

Fakultetene jobber nå for en enda bedre integrering av studentene i sine studieprogram. Tiltakene spenner vidt og inkluderer kommunikasjonsaktiviteter, sosiale aktiviteter, kampanjer med førsteårsstudentene som målgruppe, mentorordninger, egne prosjekter for studiekvalitet, reviderte planverk for styrking av faglig innhold i studiestart, studiekvalitetsprosjekter, styrket veiledning, mentorordninger og faglig styrte kollokviegrupper. Listen er lang, og tiltakene er ment å gi varig verdi. Forutsetningen er at det vi gjør i løpet av 2016, ikke skal bli spredte blaff, men skal løfte læringsmiljøet til et nytt nivå.  

Vi ønsker å styrke studentenes læringsutbytte gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. Digital eksamen ett av de viktigste prosjektene vi jobber med innen dette området, og denne prioriteringen er i tråd med tilbakemeldinger fra studentene.

Jeg er takknemlig for alle innspillene som har kommet fra studentene gjennom Studentparlamentet. Mange av innspillene understreker hvor viktig det er å ta godt vare på førsteårsstudenten slik at vi sikrer et godt faglig og sosialt grunnlag allerede fra starten av. Studentene har også pekt på behovet for å styrke undervisningskvaliteten. De har bedt oss utvide opplæringen i universitetspedagogikk i tråd med de nye nasjonale retningslinjene for universitets- og høyskolepedagogisk kompetanse.

Studentene har oppfordret oss til å reorganisere våre støtteressurser rundt undervisningen. Målet er at de som underviser ved UiO, skal ha et sted de kan henvende seg for å få bistand til å utvikle nye undervisningstilbud basert på ny teknologi og nye læringsformer. I budsjettforslaget for 2017 er det satt av midler til en prosjektleder/faglig leder som skal arbeide videre med organiseringen av et ressurssenter for utdanning ved UiO.

Hvilket UiO ønsker vi så at studentene skal møte i august?

Mitt ønske er at de skal møte et UiO der de blir sett og kan føle tilhørighet. Jeg ønsker at foreleserne skal være tilgjengelige for studentene og at det skal være lav terskel for kontakt mellom studenter og lærere.

Vi skal invitere studentene med. Vi skal møte dem på en positiv måte og legge til rette for at studentene skal lykkes både faglig og sosialt.

Alle vi som er ansatt ved UiO, har et ansvar for å bidra til et godt læringsmiljø og til å møte studentene på en åpen og inkluderende måte.  Det finnes masse å være stolte av ved UiO. Ikke minst kan vi la oss inspirere av tidligere mottakere av læringsmiljøprisen.

Lærings- og arbeidsmiljøåret dreier seg selvfølgelig også om arbeidsmiljø. Lærings- og arbeidsmiljø er to sider av samme sak. Vi må trives på jobb for å yte godt, og trives våre studenter godt, vil det smitte over på oss. Vi har et ansvar for å gjøre hverandre gode, og jeg vil oppfordre alle til å dele gode ideer og tiltak med andre kollegaer. Et viktig tiltak for arbeidsmiljøet er ARK-undersøkelsen og oppfølgingen av denne. Jeg håper vi vil merke resultatene allerede til høsten.

Publisert 20. juni 2016 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere