Vekst, ikke eierandeler

Universitetet i Oslo (UiO) ønsker mest mulig vekst og verdiskaping når forskning kommersialiseres, ikke størst mulig eierandeler.

Teksten sto på trykk i Dagens Næringsliv 1. juli. Skrevet samme med Ole Kristian Hjelstuen, adm.dir. Inven2

DN har i flere artikler skrevet om universitetenes eierandeler når forskning skal tas ut i markedet. Dessverre etterlater artiklene et inntrykk av at universitetene nærmest er til hinder for at forskning blir til produkter og arbeidsplasser. Dette er selvsagt ikke riktig. DNs vinklinger har skapt undring og bekymring i forskermiljøet.

La det være klart. Universitetet i Oslo (UiO) ønsker mest mulig vekst og verdiskaping når forskning kommersialiseres, ikke størst mulig eierandeler. UiO profitterer ikke på sine eierandeler. Gevinst av kommersialisert forskning brukes til å bygge et økosystem for nytt næringsliv. Dette er et viktig samfunnsoppdrag for UiO, som bruker betydelige midler over eget budsjett for å støtte innovasjonsprosjekter i tidlig fase.

Å ta en idé frem til et salgbart produkt krever tid og ekspertise. For å hjelpe forskerne har universiteter opprettet TTOer (teknologioverføringsselskaper). Inven2 er et slikt selskap eid av UiO og Oslo Universitetssykehus.

TTOene er opprettet for å sikre ryddighet mellom akademia og industri, samt å ivareta både forskerens, universitetets og investorenes interesser. Apper og andre lettomsettelige ideer har kort utviklingstid og kan raskt være på markedet. Legemidler og de fleste banebrytende idéer fra forskning har lang vei til markedet og trenger mer struktur og god organisering. Dette er en viktig forskjell DN har unnlatt å fokusere på.

Frem til 2003 sto universitetsansatte fritt til å patentere og kommersialisere egne idéer, men måtte ta kostnadene selv. Enkelte brukte universitetets ressurser til å utvikle egen idé. Få gode forskere er også gode gründere, og fordi det ikke fantes noe system for å bistå forskerne kom det lite kommersialiserbart ut av forskningen. Da loven ble endret ble forskere pliktig å melde inn funn med oppfinnerhøyde til sin arbeidsgiver, altså universitetet. Universitetene rigget så TTOer for å skape verdier av forskningen.

Når det skal opprettes et selskap for å kommersialisere en oppfinnelse/idé, gjennomføres en analyse om hvordan eierskapet bør fordeles. Viktig er hvem som har bidratt med kapital og kunnskap, og hvem som skal bidra fremover. Sammen med investorene tilpasser Inven2 eierandelene til det enkelte tilfelle, den enkelte forsker og den enkelte gründer/CEO. Alle oppstartselskaper er unike og har ulike behov og ulik vei foran seg. Formålet er mest mulig vekst og verdiskapning i selskapet, ikke størst mulig eierandeler.

Dersom oppfinnelsen lisensieres ut til en industripartner, får forskeren 1/3 av universitetets nettoinntekter og fortsetter sitt forskningsarbeid som lønnet arbeidstaker.

Vi har i dag et fungerende økosystem for nytt næringsliv som øker i omfang. De to siste årene har privat kapital investert 650 mill. kroner årlig i Inven2s oppstartselskaper. Selskapene er styrt av kommersielle interesser. I år har Inven2 solgt seg ned i et biotek-selskap for å kunne investere i to nye IT-selskaper, tre nye biotek og seks andre oppstartselskaper som alle trenger kapital i tidlig fase. Fordi Inven2 har førstehåndskjennskap, tør de investere i tidlig fase og får oftest med seg tilsvarende eller mer privat kapital.

Ordningen med TTOer er relativt ny, og det har vært nødvendig å vurdere hvordan ordningen har fungert før man har gjort endringer. Evalueringen av TTOene (gjennomført av NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet) fra august 2015 viser at disse i hovedsak fungerer godt og at systemet for kommersialisering nå arbeider mer effektivt enn tidligere.

Inven2 er Nordens største innovasjonsselskap med stadig bedre resultater. UiO er eneste norske universitet blant de 100 mest innovative universitetene i Europa (Thomson Reuters), men vi ser at vi har et enda større innovasjonspotensial. Vi vil mer enn gjerne lytte til investorer og andre nøkkelpersoner og få deres syn på hvordan vi sammen kan hente ut enda mer av forskningen på UiO.

Publisert 1. juli 2016 15:00 - Sist endret 1. juli 2016 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere