Norsk til nyankomne: Et ledd i akademisk dugnad for flyktninger

14 000 har meldt seg på vår nye MOOC, Introduction to Norwegian. UiO har satset særskilte ressurser på dette kurset fordi vi ser at det kan være et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Scroll for English version.

For flyktninger og asylsøkere er den første perioden etter ankomst i Norge preget av venting og usikkerhet. Til tross for iherdig innsats fra mange gode krefter, ikke minst frivillige, er det mange som mister motet mens de venter på oppholdstillatelse og bosetting i en kommune. Verdifull tid blir kastet bort. I vår akademiske dugnad utvikler vi tiltak som gjør det enklere for flyktninger med akademisk bakgrunn å fortsette med studier eller relevant arbeid. Språkkompetanse er avgjørende for å komme tidlig i gang. Vår nye MOOC kan bidra til bedre norskopplæring helt fra første dag i nytt land.

Men selv om flyktninger og asylsøkere er viktige målgrupper, viser listen over påmeldte at nedslagsfeltet for kurset er mye større. Påmeldinger har kommet inn fra 156 ulike land og territorier. Blant dem som søker til kurset, er det kanskje mange som drømmer om å reise til Norge eller som har norske forfedre eller norske kjærester. Og kanskje er det noen som ønsker å kunne følge med på TV-serien "Skam" uten å trenge undertekster? Men det er også mer enn 1300 påmeldte som allerede bor i Norge og som vil lære seg norsk.

Opplæringstilbudene for flyktninger og andre er rettet inn mot norsk språk. Men det finnes mange studietilbud som bare har krav til engelsk, ikke norsk. Å snakke norsk, uten å beherske engelsk, er ikke tilstrekkelig. I praksis gjelder det samme for mange yrker som krever høyere utdannelse: Uten engelsk stiller man bakerst i køen for slike jobber. For å hjelpe til, tilbyr vi derfor nettkurs i engelsk språk gjennom Erasmus+ Online Linguistic Support. Interesserte kan ta kontakt med akademisk-dugnad@admin.uio.no for å få vite mer.

Det kan være krevende å studere i et nytt land. Dette vet enhver som har vært utvekslingsstudent eller tatt en grad i utlandet. Enda vanskeligere er det når man har måttet flykte fra hjemlandet. I tillegg til utfordringer knyttet til språk, kultur og godkjenning og innpassing av fag, kommer bekymringer for fremtiden og for dem man har forlatt. Ved UiO har vi laget egne praksisordninger og nettverksgrupper og tilbyr individuell veiledning for flyktninger som trenger hjelp til å komme seg videre. Sammen med studentene våre, andre utdanningsinstitusjoner og organisasjoner både i Norge og utlandet jobber vi kontinuerlig med å finne stadig flere og bedre løsninger, slik at hver enkelt skal få mulighet til å bidra med sine ressurser i et nytt land.

Alle, absolutt alle, tjener på at tilbud om utdanning når fram til alle som trenger det. For flyktninger er utdanning selve nøkkelen til inkludering. Få har sagt det tydeligere enn T. H. White (i The Once and Future King):

“The best thing for being sad," replied Merlin, beginning to puff and blow, "is to learn something. That's the only thing that never fails. You may grow old and trembling in your anatomies, you may lie awake at night listening to the disorder of your veins, you may miss your only love, you may see the world about you devastated by evil lunatics, or know your honour trampled in the sewers of baser minds. There is only one thing for it then — to learn. Learn why the world wags and what wags it. That is the only thing which the mind can never exhaust, never alienate, never be tortured by, never fear or distrust, and never dream of regretting. Learning is the only thing for you. Look what a lot of things there are to learn.”

 

English version

Norwegian for newcomers: A part of the Academic Dugnad for refugees

One week prior to its launch, nearly 10 000 people have registered for our new MOOC, Introduction to Norwegian. The University of Oslo has invested quite a lot in this free online course in the belief that it will be particularly helpful for newly arrived refugees and asylum seekers.

For refugees and asylum seekers the first period after arrival in Norway is marked by waiting and uncertainty. Despite the efforts and support of professionals and volunteers, it is easy to lose heart while waiting for a residence permit and settlement in a municipality. Valuable time is wasted. In our Academic Dugnad we have developed measures that make it easier for refugees with an academic background to continue their studies or relevant work. Language skills are essential to get an early start. Our new MOOC can help refugees develop their skills in the Norwegian language from their very first day in the new country.

While refugees and asylum seekers are important target groups, the list of applicants shows that the course has caught the attention of many more. Requests have come from 156 different countries and territories. Among those registered for the course, some may dream of traveling to Norway and some may have Norwegian ancestors. And some people may have registered in order to watch the increasingly popular Norwegian television series "Skam" without the need of subtitles. Among those enrolled there are more than 1,300 participants who already live in Norway and want to learn Norwegian.

The training and courses provided for refugees typically focus on language proficiency in Norwegian. But many of the courses offered in higher education require skills in English as well. A good command of Norwegian is not enough. In practice, the same applies to the labour market: Most jobs that require a degree from higher education also require a good command of English. Without English you end up at the back of the queue. We therefore offer online courses in English for refugees through Erasmus + Online Linguistic Support. Interested parties can contact akademisk-dugnad@admin.uio.no to learn more.

It can be difficult to study in a new country. This is known to anyone who has been an exchange student or obtained a degree abroad. It is even more difficult if you have had to flee your homeland. In addition to the challenges related to language and culture, refugees are often concerned about the future and those they have left behind. As part of our Academic Dugnad we have established internship schemes and mentor groups, and we offer individual counseling for refugees who need help to move on. Together with our students, other educational institutions and NGOs in Norway and abroad, we are constantly working to find more and better solutions so that all individuals can get an opportunity to develop their skills in their new country.

For refugees, education is the key to inclusion. Here is what T.H. White says about the importance of education (quote from The Once and Future King): 

“The best thing for being sad," replied Merlin, beginning to puff and blow, "is to learn something. That's the only thing that never fails. You may grow old and trembling in your anatomies, you may lie awake at night listening to the disorder of your veins, you may miss your only love, you may see the world about you devastated by evil lunatics, or know your honour trampled in the sewers of baser minds. There is only one thing for it then — to learn. Learn why the world wags and what wags it. That is the only thing which the mind can never exhaust, never alienate, never be tortured by, never fear or distrust, and never dream of regretting. Learning is the only thing for you. Look what a lot of things there are to learn.”

 

Les også:

Gratis begynnerkurs i norsk for utlendinger - aktueltsak om Introduction to Norwegian fra Det humanistiske fakultet

Universitetet i Oslo har tatt initiativet til en akademisk dugnad for flyktninger (Aftenposten 2. desember)


Nettsiden for vår Akademiske Dugnad

 

Publisert 10. jan. 2017 23:24 - Sist endret 16. jan. 2017 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere